|sâmbătă, noiembrie 26, 2022
  • Follow Us!

Abateri financiare și prejudicii RECORD la Primăria comunei Golești, în sumă de 2,2 milioane de euro 

unnamed

 

În urma unui control al Camerei de Conturi Vâlcea la Primăria comunei Golești s-au identificat abateri financiare și prejudicii record de circa 11 milioane de lei (2,2 milioane de euro) aferente anului 2019. Nefundamentarea veniturilor proprii pentru anul 2019 cel mult la nivelul realizărilor din anul 2018, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugete în ultimii 2 ani a fost mai mic de 97% pe fiecare an. La nivelul ordonatorului terțiar din subordine Școala Gimnazială Comuna Popești sat Golești nu s-au înregistrat în evidența extrabilanțieră bunurile din domeniul public al Primăriei Golești, primite în administrare cu titlu de folosință gratuită.

S-au identificat erori de 10,1 milioane de lei privind înregistrarea în evidența contabilă a terenurilor și construcțiilor (străzi) care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale. Nu s-au înregistrat în evidența contabilă participațiile pe care Primăria Golești le deține la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Salubrizare. Menținerea eronată în evidența fiscală și contabilă a unor creanțe fiscale în sumă de 3 mii lei, aferente unor operatori economici radiați de la Registrul Comerțului. Nu au fost întocmite bonuri de consum, pentru evidențierea corectă a cheltuielilor cu combustibilii și scăderea din gestiune conform foilor de parcurs iar la predarea bonurilor de carburanți către șoferi nu s-a operat în fișa de magazie scăderea lor. Nu s-a înregistrat în evidența contabilă valoarea unor bunuri materiale, prin intermediul contului 351 01 ”Materii și materiale aflate la terți”, pentru care au fost întocmite procese verbale de custodie.

Sistemul de control intern managerial, deși a fost organizat nu a funcționat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind identificate următoarele deficiențe: nu a fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; nu au fost elaborate proceduri operaționale decât în anul 2019, iar acestea nu au fost aduse la cunoștința persoanelor implicate în aplicarea acestora; nu s-a elaborat Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019; nu au fost identificate riscurile și nu a fost întocmit registrul riscurilor; fișele posturilor nu au fost actualizate. Din analiza debitorilor aflaţi în sold la 31.12.2019 s-a constatat că Primăria Golești a emis certificate de atestare fiscală fără datorii unor societăţi care la data eliberării certificatelor înregistrau obligaţii restante. Referitor la creanțele aflate în sold la 31.12.2019 s-a constatat că nu în toate cazurile s-au trimis titluri de creanţă şi nu s-au aplicat măsurile de executare silită privind recuperarea creanțelor aflate în listele de rămășită. Menținerea în evidența contabilă la data de 31.12.2019 a unor creanțe aferente agenților economici radiați din Registrul Comerțului, pentru care Primăria Golești nu a luat măsuri de executare silită. S-a constatat existența unor obligaţii de plată în sold la 31.12.2019, reprezentând impozite și taxe scadente la plată în anul 2011, 2012, 2013 pentru care s-a prescris dreptul organului fiscal de a efectua executarea silită, fapt care a condus la prejudicierea bugetului local cu suma de 3 mii lei, pierderi patrimoniale provenite din neurmărirea veniturilor în termenele legale de prescripție, la care au fost calculate accesorii de 4 mii lei.

În perioada iulie-decembrie 2019, veniturile salariale brute (alcătuite din salariile de bază, indemnizaţia de hrană şi sporul aferent proiectului) ale secretarului comunei Golești nominalizat în echipa de proiecte europene au depășit cu suma de 4 mii lei nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, în care, conform prevederilor legale, nu este inclusă majorarea de 15% acordată viceprimarului ca urmare a implementării proiectelor europene. Valoarea prejudiciului cert este în sumă de 2 mii lei, reprezintă valoarea netă încasată a majorărilor salariale acordate secretarului general al comunei cu nerespectarea prevederilor legale. Primăria Golești a efectuat inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii fără respectarea în totalitate a prevederilor legale incidente. Şcoala Gimnazială Sat Popești, Comuna Golești, a efectuat inventarierea patrimoniului fără respectarea în totalitate a prevederilor legale. Modificarea contractului de achiziție publică de lucrări privind realizarea obiectivului de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă potabilă în satele Popești, Gibești, Opătești, Giurgiuveni și Vătășești, comuna Golești, județul Vâlcea”, s-a efectuat fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, nerespectându-se prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice. S-au efectuat plăți aferente unor lucrări de investiții și prestări servicii, neexecutate de constructori/prestatori în sumă de 34 mii lei, la care s-au calculat accesorii în sumă de 3 mii lei.

Leave a Response