Consiliul Județean Vâlcea a aruncat la coșul de gunoi plângerea controversatului afacerist Florin Brăgău

luni, 13 mai 2024

 

Zilele trecute, Consiliul Județean Vâlcea a decis respingerea plângerii prealabile formulată de societatea ISIRIDE ENERGY SRL (deținută de Florin Brăgău) în insolvenţă, împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.63 din 29 februarie 2024, împreună cu toate anexele sale şi a documentelor emise în legătură cu aceasta.

În urma finalizării în condiţiile legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare a procedurii de achiziţie publică a contractului de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 677A Creţeni (DN 67B)- Mreneşti - Izvoru - Nemoiu - Amărăşti - Glăvile - Cermegeşti - Pesceana - Şirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, între Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de Beneficiar şi Societatea CONSTRUCŢII SA, în calitate de antreprenor, a fost încheiat Acordul contractual nr.435/107/11.01.2019, în valoare de 74.602.860 lei inclusiv TVA, pentru o perioadă de 30 de luni, date care au suferit modificări. Potrivit actului adiţional nr.8 la contractul menţionat, înregistrat sub nr.5422/240/22.03.2023, care a avut ca obiect modificarea punctului 5 clauza 1 lit.s) din Anexa nr.1 Condiţii Generale - Durata de execuţie-termenui final de îndeplinire a obligaţiilor a fost stabilit pentru data de 04.06.2023. Înainte de expirarea duratei de execuţie menţionată, raportat la neîndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de către Antreprenor au fost demarate şi finalizate, de către Consiliul Judeţean Vâlcea, procedurile administrative de reziliere a Acordului menţionat. Astfel cum a fost prezentat pe larg în cuprinsul materialelor de prezentare şi motivare ce au stat la baza adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 63 din 29 februarie 2024, ca urmare a menţinerii Acordului contractual nr.435/107/11.01.2019 de către administratorul judiciar desemnat, după deschiderea procedurii insolvenţei în forma generală, prevăzută de Legea nr.85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, faţă de societatea CONSTRUCŢII S.A, în dosarul nr.2902/85/2021, rezilierea acestuia trebuie să fie pronunţată de către Judecătorul Sindic, în considerarea prevederilor art. 123 alin.(3) din actul normativ invocat. Prin urmare, în acest moment, CJ Vâlcea se află în etapa procedurilor judiciare de reziliere a Acordului identificat mai sus, aspect dovedit de faptul că Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea a investit Tribunalul Sibiu cu o acţiune în acest sens, care face obiectul dosarului nr.2902/85/2021/a39. Acţiunea ce face obiectul dosarului de mai sus a fost promovată după îndeplinirea tuturor formalităţilor legale şi contractuale prevăzute de acordul contractual în speţă, în care Judecătorul Sindic se va pronunţa asupra admiterii sau respingerii solicitării de reziliere, raportat la analizarea temeiniciei şi legalităţii celor două notificări: notificarea nr.6032 din 31.03.2023 şi notificarea de reziliere nr.8329 din 03.05.2023, atât sub aspectul situaţiei de fapt, cât şi de drept invocate.

Ca urmare a expirării termenelor acordate prin notificarea nr.6032 din 31.03.2023 şi a neprezentării documentelor solicitate în cuprinsul acesteia, a fost comunicată Societăţii CONSTRUCŢII S.A, prin toate mijloacele de comunicare, notificarea de reziliere nr.8329 din 03.05.2023 a Acordului contractual nr.435/107/11.01.2019, în temeiul subciauzelor nr.64.1.a), d), g) din Contract, coroborate cu prevederile subciauzelor 7, 15, 16, 17, 34, 35, 36, 37, 43, 63, 64 din Contract, a celorlalte prevederi de drept menţionate şi orice alte dispoziţii legale aplicabile, potrivit cărora contractul va înceta în a -16 a zi de la primirea acestui document, si anume la data de 25 mai 2023. În mod indubitabil Antreprenorul şi subcontractanţii nu aveau cum să prezinte documentele solicitate în notificările de mai sus, prin care să detalieze în mod real şi obiectiv modalitatea în care, în mai puţin de 3 luni de zile să recupereze procentul de 60% ce a rămas de executat. Mai mult, Antreprenorul este condiţionat în continuarea lucrărilor de constituirea, în condiţiile legii, a garanţiei de bună execuţie şi a poliţelor de asigurare stipulate în contract (Asigurarea pentru daune aduse terţilor; Asigurarea lucrărilor; Asigurarea auto; Asigurarea împotriva accidentelor de muncă; Asigurarea răspunderii cu privire la calitatea lucrărilor în concordanţă cu preţul contractului), documente care nu mai erau valabile înainte de demararea procedurii administrative de reziliere a contractului, inexistenţa poliţelor de asigurare şi garanţie, fiind principalul motiv de solicitare a încetării contractului. Totodată, Societatea CONSTRUCŢII S.A a formulat împotriva Unităţii Administrativ Teritoriale - Judeţul Vâlcea cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului nr. 1488/85/2023, aflat pe rolul Secţiei a ll-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Sibiu - Complet C2 Fond Contencios Administrativ, având ca obiect anularea notificărilor nr.6032 din 31.03.2023 şi nr.8329 din 03.05.2023, următorul termen stabilit fiind în data de 29 aprilie 2024 şi în care va fi efectuată şi o expertiză tehnică de specialitate. În acest dosar, la termenul din 22 ianuarie 2024, unul dintre subcontractanţi, respectiv Societatea ISIRIDE ENERGY S.R.L, în baza contractului de subantrepriză nr.475/66/25.02.2022, încheiat cu reclamantul Societatea Construcţii S.A a depus în temeiul art.148 alin.(1) coroborat cu art.62 şi următoarele din Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare, cerere de intervenţie principală, "achiesând în totalitate" la cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Construcţii S.A, în contextul în care prin încheierea de şedinţă din data de 11 decembrie 2023, în baza art.78 alin.(2) din acelaşi act normativ, faţă de petitul III al acţiunii reclamantei, instanţa a introdus în cauză, în calitate de intervenienţi forţaţi pe cei doi subcontractanţi din acordul contractual nr.435/11.01.2019, societatea TECHNIC TECHNOSTRADE si societatea ISIRIDE ENERGY.

La data elaborării demersurilor administrative de reziliere, în cadrul contractului în speţă existau doi subcontractanţi, respectiv: asocierea Societăţii TECHNIC TECHNOSTRADE S.R.L. & Societatea ISIRIDE ENERGY S.R.L. conform contractului de asociere în participaţie nr. 263/12.08.2022 şi contractului de subantrepriză încheiat cu Societatea Constructii S.A nr. 1590/28.04.2020, modificat prin actul adiţional nr. 6/26.08.2022; şi societatea ISIRIDE ENERGY S.R.L, conform contractului de subantrepriză nr.475/66/25.02.2022 încheiat cu Societatea Construcţii S.A. În ceea ce priveşte subcontractanţii se impune să precizăm următoarelor aspecte: prin adresa nr.846 din 27.03.2023, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.5719 din 23.03.2023 ni se comunică faptul că prin încheierea din camera de consiliu nr.21 din data de 13.03.2023, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, secţia a II a civilă, în dosarul nr. 717/90/2023 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă fată de Societatea ISIRIDE ENERGY S.R.L. si a fost numit administrator judiciar VIZAL CONSULTING IPURL. Societatea Construcţii S.A a transmis prin adresa nr.179 din 24.02.2023, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.3809 din 02.02.2023 notificarea de reziliere a contractului de subantrepriză 475/66/25.02.2022 încheiat cu ISIRIDE ENERGY S.R.L începând cu data de 25.02.2023. Societatea Technic Technostrade S.R.L. prin adresa nr.35 din 24.02.2023 emisă de S.C TECHNIC TECHNOSTRADE S.R.L, înregistrată Ia Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.3808 din 27.02.2023 a transmis notificarea de reziliere a contractului de asociere încheiat cu ISIRIDE ENERGY S.R.L începând cu data de 25.02.2023.

Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat Antreprenorului potrivit adresei nr.5294/21.03.2023, prezentarea Garanţiei de Bună Execuţie potrivit clauzei 15 şi asigurările în conformitate cu clauza 16.2, precum şi transmiterea modalităţii de executare şi finalizare a lucrărilor ce fac obiectul contractului în considerarea notificărilor de reziliere nr.179 din 24.02.2023 emisă de S.C CONSTRUCŢII S.A, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.3809 din 27 februarie 2023, privind încetarea contractului de subantrepriză 475/66/25.02.2022 încheiat cu ISIRIDE ENERGY S.R.L începând cu data de 25.02.2023 şi nr.35 din 24.02.2023 emisă de S.C TECHNIC TECHNOSTRADE S.R.L, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.3808 din 27.02.2023, privind încetarea contractului de asociere încheiat cu ISIRIDE ENERGY S.R.L începând cu data de 25.02.2023. De asemenea, prin adresa nr.208/24.03.2023, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.5537/24.03.2023, S.C ISIRIDE ENERGY S.R.L a transmis notificarea de dezacord a rezilierii contractului nr.475/25.02.2022- 66/25.02.2022, iar prin adresa nr.241/22.03.2023, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.4473/R/23.03.2023 S.C CONSTRUCŢII S.A a comunicat că „în cel mai scurt timp posibil vom supune aprobării autorităţii contractante noul subcontractant propus de societatea noastră”. Menţionăm că, prin adresa nr.208/24.03.2023, înregistrată la Consiliu! Judeţean Vâlcea sub nr.5537/24.03.2023, Societatea ISIRIDE ENERGY S.R.L a transmis notificarea de dezacord a rezilierii contractului nr.475/25.02.2022- 66/25.02.2022. Ulterior, prin adresa nr.279 din 04.04.2023, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.4473/R2 din 05.04.2023, Antreprenorul CONSTRUCŢII S.A a comunicat faptul că "va continua colaborarea cu subcontractantul ISIRIDE ENERGY S.R.L." şi ataşează în acest sens, actele adiţionale nr.5 la contractul de subantrepriză 475/66/25.02.2023 încheiat între S.C CONSTRUCŢII S.A şi S.C ISIRIDE ENERGY S.R.L şi nr.3 din 03.03.2023 la contractul de asociere în participatie nr.263/12.08.2022 încheiat între subcontractantii S.C TECHNIC TECHNOSTRADE S.R.L si S.C ISIRIDE ENERGY S.R.L.

Cu uşurinţă se poate observa că actele adiţionale menţionate au dată anterioară notificării de dezacord a rezilierii emisă de S.C ISIRIDE ENERGY S.R.L şi a adresei Antreprenorului prin care ne transmite că ne va comunica noul subcontractant. Menţionăm că, anterior adoptării actului administrativ contestat a fost emisă de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, Hotărârea nr.1 din 19.02.2024, potrivit căreia: art.1. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea ia act de starea actuală a DJ 677A Creţeni ( DN67B) - Mreneşti - Izvoru - Nemoiu - Amărăşti - Glăvile - Cermegesti - Pesceana - Şirineasa (DJ 677 F) ca urmare a nefinalizării lucrărilor de reabilitare si modernizare ce fac obiectul Acordului contractual nr.435/107/11.01.2019, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat între U.A.T. - Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea în calitate de Autoritate Contractantă şi S.C Construcţii S.A Sibiu, în calitate de Antreprenor General, în care durata de execuţie a lucrărilor a expirat la data de 04 iunie 2023, precum şi de degradarea lucrărilor existente în baza acordului contractual mentionat. Art.2. Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de beneficiar al lucrărilor de modernizare şi reabilitare a drumuluiva lua toate măsurile necesare pentru: asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă pe acest drum judeţean; eliminarea cauzelor care afectează sănătatea populaţiei şi factorii de mediu generate de nefinalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a drumului judeţean. Art.3. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea constată caracterul de extremă urgentă a realizării lucrărilor de reabilitare a drumului judeţean DJ 677 A Creţeni (DN 67 B) - Mreneşti - Izvoru - Nemoiu - Amărăşti - Glăvile - Cermegesti - Pesceana - Şirineasa (DJ 677 F).

Ca urmare a expirării perioadei de execuţie a lucrărilor la data de 04.06.2023, Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Vâlcea a demarat contractul privind actualizarea proiectului tehnic, pentru a se constata stadiul lucrările executate, inventarul acestora, precum şi restul de executat şi a fost realizată expertiza tehnică a lucrărilor executate, elaborată de S.C TOTAL ROAD S.R.L, transmisă prin adresa nr.1 din 11.01.2024, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.970 din 12.01.2024, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.63 din 29.02.2024. Expertizarea tehnică de mai sus a scos în evidenţă deficienţele constatate, pe categorii de lucrări, cu prezentarea de soluţii tehnice privind lucrările de remediere. Documentul menţionat confirmă existenţa unei stări de degradare, cu pericol de agravare, aspecte rezultate în urma evaluării potrivit metodologiilor şi normativelor în domeniu, concluzia fiind următoarea: „Având în vedere lucrările deja executate precum şi starea drumuiui ia data expertizei, se impune intervenţia cât mai urgentă pentru executarea lucrărilor propuse prin expertiză. Neintervenţia rapidă poate duce la schimbarea soluţiilor propuse cu implicaţii importante asupra costurilor lucrărilor deoarece nu au fost luate măsuri de conservare a lucrărilor deja executate. Expertiza menţionată a fost elaborată cu respectarea regulamentelor şi reglementărilor tehnice în construcţii aplicabile referitoare la cerinţele fundamentale prevăzute de Legea nr.10/1995, republicată, cu completările ulterioare şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare iar veridicitatea cuprinsului acesteia nu poate fi răsturnată decât cu un alt document cu o valoare juridică mai mare decât aceasta. Până la proba contrarie, aceasta rămâne valabilă. Raportat la faptul că circulaţia rutieră şi pietonală pe raza celor 5 unităţi administrativ teritoriale tranzitate de drumul judeţean se desfăşoară în condiţii precare, în vederea satisfacerii interesului public, evitării producerii de accidente rutiere, cu urmări grave asupra participanţilor la trafic precum şi producerea de pagube omeneşti sau materiale prin neasigurarea intervenţiei rapide - măsuri impuse de organele competente, ca urmare a calificării situaţiei pe acest drum judeţean ca fiind „situaţie de urgenţă", precum şi evitarea degradării lucrărilor existente, a fost adoptată de către autoritatea deliberativă - Consiliul Judeţean Vâlcea Hotărârea nr.63 din 29 februarie 2024 privind aprobarea iniţierii formalităţilor şi acţiunilor necesare pentru organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări, prin procedura licitaţiei deschise pentru restul rămas de executat aferent obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 677A Creţeni (DN 67B) - Mreneşti - Izvoru - Nemoiu - Amărăşti - Glăvile - Cermegeşti - Pesceana - Şirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020” din acordul contractual nr 435/107/11.01.2019, încheiat între UAT - Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, cu clauză rezolutorie, precum şi alte lucrări, cu respectarea soluţiilor prezentate în proiectul tehnic.

Adoptarea actului administrativ menţionat a avut la bază şi faptul că Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Vâlcea nu ar avea în intervalul de timp până la soluţionarea definitivă a celor două dosare, aflate pe rolul Tribunalului Sibiu, identificate în prezentul material, o altă posibilitatea de a remedia situaţia în vederea protejării interesului public judeţean şi realizării scopului urmărit, precum şi a respectării măsurilor dispuse de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, prin Hotărârea nr.1 din 19.02.2024 decât prin realizarea restului rămas de executat aferent obiectivului de investitii. proiectantul TOTAL ROAD a înaintat documentaţia tehnico - economică faza: Proiect tehnic - rest de executat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare DJ 677A Creţeni (DN 67B)- Mreneşti - Izvoru - Nemoiu - Amărăşti - Glăvile - Cermegeşti - Pesceana - Şirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020", judeţul Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.108 din 29 martie 2024. Principali indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din actul administrativ menţionat. Proiectul tehnic pentru restul de executat a fost verificat de verificatori de proiecte atestaţi, pe categorii de lucrări pentru cerinţele: A4, A5,A7, B2, B3, B5, D, D3.

Având în vedere conţinutul şi motivele invocate în susţinerea plângerii prealabile înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.7919 din 28 martie 2024, consideră că aceasta este neîntemeiată din următoarele considerente: în cadrul plângerii prealabile menţionate a fost solicitată „anularea/revocarea în tot a Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.63 din 29 februarie 2024 împreună cu toate anexele sale, anularea tuturor actelor emise în legătură cu HCJV nr.63/29.02.2024, precum şi invalidarea efectelor produse de aceste acte administrative (...)” fără a le identifica, pe motivul că le consideră abuzive şi sunt de natură a-i încălca drepturile şi interesele legitime. Societatea menţionată susţine faptul că, autoritatea deliberativă - Consiliul Judeţean Vâlcea nu poate iniţia niciun demers până la soluţionarea definitivă a dosarelor nr.2902/85/2021/a39 şi nr. 1488/85/2023, aflate pe rolul Tribunalului Sibiu, critici de nelegalitate ce nu au nicio susţinere legală, acestea fiind enumerate fără a se preciza ce dispoziţii legale, în vigoare, din domeniul achiziţiilor publice, ale conteciosului administrativ sau ale Codului Civil al României a încălcat Consiliul Judeţean Vâlcea la data adoptării Hotărârii nr.63 din 29 februarie 2024. În înţelesul legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prin act administrativ se înţelege: "actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii' care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice". Sunt asimilate actelor administrative, în sensul aceluiaşi act normativ, "şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice; prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte categorii de contracte administrative. Aşadar, petiţionarul trebuie să identifice în mod concret documentele a căror anulare o solicită pentru a se putea verifica dacă acestea se circumscriu categoriei de acte administrative raportat la definiţia de mai sus.

Criticile de nelegalitate formulate de societatea ISIRIDE ENERGY S.R.L sunt străine de temeiul juridic în baza căruia a fost aprobată hotărârea menţionată iar societatea nu face nicio susţinere de natură a satisface cerinţele legii în ceea ce priveşte admisibilitatea cererii de revocare/anulare a acesteia şi în ce constă nelegalitatea actului administrativ. Astfel cum se observă cu uşurinţă din cuprinsul plângerii prealabile ce face obiectul acestui material, societatea ISIRIDE ENERGY S.R.L preia în mod fidel cuprinsul plângerii prealabile formulată de societatea CONSTRUCŢII S.A, înregistrată sub nr.6784 din 22 martie 2024.

Totodată, din cuprinsul aceloraşi critici formulate nu rezultă, potrivit art.1 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care este dreptul ori interesul legitim al petiţionarei încălcat de către autoritatea publică - Consiliul Judeţean Vâlcea - prin actul administrativ adoptat, în condiţiile în care nu au formulate critici nici cu privire la documente care au stat la baza emiterii acestui act administrativ, respectiv cu privire la: expertiza tehnică specialitatea drumuri şi consolidări, elaborată de S.C TOTAL ROAD S.R.L, transmisă prin adresa nr.1 din 11 ianuarie 2024, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.970 din 12 ianuarie 2024, anexă la actul administrativ în speţă; Hotărârea Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, nr.1 din 19 februarie 2024; Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Glăvile nr.1 din 09 februarie 2024; Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Creţeni nr.1 din 13 februarie 2024; Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Şirineasa nr. 1 din 19 februarie 2024.

Nu toate actele administrative a căror anulare o solicită SOCIETATEA ISIRIDE ENERGY S.R.L sunt emise de U.A.T Judeţul Vâlcea, pe cale de consecinţă, CJ Vâlcea nu poate să se pronunţe asupra acestora iar pentru fiecare din acestea, trebuie urmată procedură separată de contestare, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, societatea nu se raportează în niciun moment la pericolele reale la care sunt supuşi zilnic locuitorii celor 5 comune pe care DJ 677A îl tranzitează, ca urmare a nefinalizării lucrărilor conform obligaţiilor şi termenelor asumate prin semnarea acordului contractual.

(Nicu Trandafir)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe