|marți, octombrie 19, 2021
  • Follow Us!

Decontări fictive, redevențe neîncasate și neinventarierea patrimoniului, printre neregulile descoperite la Primăria Șirineasa 

primaria sirineasa

 

În urma unui control al Curții de Conturi la Primăria comunei Șirineasa s-a descoperit că nu s-a urmărit și încasat redevența datorată de către prestatorul serviciilor de salubritate pe anii 2016 și 2017. Nu s-a încasat în perioada 2015-2017 veniturile bugetului local rezultate din contractele de închiriere a bunurilor aflate în patrimoniul Primăria Șirineasa în sumă de 7 mii lei la care se adaugă accesorii de 4 mii lei. La obiectivul de investiții „Asfaltare 7,018 km drumuri comunale și sătești comuna Șirineasa, județul Vâlcea”, s-a decontat în mod necuvenit societății comerciale care a executat lucrarea suma de 9 mii lei la care se adaugă accesorii de 2 mii lei, ca urmare a acceptării de către Primăria Șirineasa a înscrierii în situațiile de lucrări a unor lucrări neexecutate. La lucrarea de investiții „Extindere și modernizare sediu primărie” au fost efectuate plăți din bugetul local, reprezentând comisioane achitate necuvenit, la Inspectoratul Regional în Construcții Sud Vest Oltenia.

La ordonatorul terțiar Școala Gimnazială Șirineasa, evidența contabilă nu s-a condus și organizat conform normelor metodologice a planului de conturi și instrucțiunilor de aplicare a acestuia și anume: nu s-a calculat și înregistrat în contabilitate amortizarea activelor fixe corporale în sumă de 185 mii lei, dubla înregistrare a sumei de 18 mii lei reprezentând contravaloarea sistemelor informatice primite de la Inspectoratul Școlar Vâlcea și a sumei de 16 mii lei reprezentând obiecte de inventar preluate pe bază de protocol de la Primăria Șirineasa. Existența unor înregistrări eronate în evidența contabilă la nivelul UATC Șirineasa în sumă totală de 275 mii lei, astfel: neînregistrarea în evidența tehnic- operativă și financiar-contabilă a unei suprafețe de teren pentru care entitatea a obținut Titlul de proprietate; menținerea nejustificată în soldul contului „Provizioane pentru litigii” fără o justificare analitică a soldului; înregistrarea eronată în contul de „Active fixe corporale în curs de execuție” în loc de contul „Active fixe necorporale în curs de execuție” , reprezentând PUG în curs de execuție; înregistrarea eronată în contabilitate a unor operațiuni prin care au fost denaturate soldurile conturilor „Alte imobilizări necorporale” și „Active fixe corporale în curs de execuție”; neînregistrarea în contabilitate în contul „Clădiri” și menținerea eronată a acestora în contul „Alte imobilizări necorporale” a unor studii și proiecte aferente unor obiective de investiții terminate și recepționate. Nu a fost înregistrată în evidența contabilă, valoarea părților sociale deținute la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea și la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Vâlcea. Sumele reprezentând ,,suprasolviri”, înregistrate la finele anului 2017, nu sunt corect evidențiate în contabilitate.

Sistemul de control intern a fost proiectat parțial și nu funcționează în conformitate cu prevederile legale, fiind identificate deficiențe referitoare la procedurile operaționale existente, managementul și registrul riscurilor, codul etic. Nu s-a organizat activitatea de audit intern şi nu a fost prevăzut în organigramă postul de auditor intern, deși anual instituția verificată a derulat un buget mai mare de 100 mii euro. Din verificarea aplicată unui eșantion de 11 contribuabili persoane juridice, a rezultat că nu au fost respectate prevederile legale privind aplicarea măsurilor de executare silită în totalitate, gradual, la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală. Nu au fost calculate, înregistrate și respectiv încasate, veniturile cuvenite bugetului local provenind din taxa pe terenurile (suprafețele de pajiști) aflate în patrimoniul Primăriei Șirineasa, închiriate, taxă aferentă perioadei 2015-2017 în sumă de 10 mii lei la care se adaugă accesorii de 2 mii lei. Nu au fost calculate, înregistrate și respectiv încasate, în perioada 2016-2017, venituri cuvenite bugetului local provenind din impozitul pe clădirile nerezidențiale deținute de persoane juridice, la nivelul real, în funcție de cota de impozitare.

Nu s-a efectuat o verificare sistematică de către personalul de specialitate din cadrul Primăriei Șirineasa a gradului de realizare a lucrărilor pe perioada de valabilitate a autorizațiilor de construire, în scopul identificării nerealizării construcțiilor în termenul acordat prin autorizație și prelungirea valabilității acesteia, precum și a nedeclarării valorii finale a clădirilor în vederea recalculării taxei de autorizare, la un număr de 14 solicitanți. A fost stabilită și încasată eronat taxa de emiterea a unui număr de 4 autorizații de construire, în anul 2017. Nu au fost calculate, înregistrate și respectiv încasate, în perioada 2016-2017, veniturile cuvenite bugetului local provenind din taxa pentru eliberarea/ vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea de activități de alimentație publică. Existența la 31.12.2017 a unor obligații de plată neachitate, reprezentând impozite și taxe scadente la plată în anul 2010 pentru care s-a prescris dreptul organului fiscal de a cere executarea silită, fapt care a condus la prejudicierea bugetului local cu suma totală de 4 mii lei. Nu a fost efectuată inventarierea tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege.

(Petre Coman)

Leave a Response