|duminică, ianuarie 24, 2021
  • Follow Us!

Primarul din Tetoiu, Lucian Antonie, a alocat ilegal bani către Poliţie, o biserică şi o şcoală 

antonie Tetoiu

 

Conform raportului Camerei de Conturi Vâlcea, din cadrul Curţi de Conturi, s-a realizat anul trecut un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Primăriei Tetoiu (primar Lucian Antonie) pe anul 2013. Referitor la execuția bugetară a anului 2013 s-a constatat nepublicarea pe pagina de internet a Primăriei Tetoiu, a situațiilor financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale, aferente bugetului autorității administrației publice locale verificate, inclusiv a plăților restante. Contravaloarea plăților restante înregistrate la finele anului 2013 în sumă totală de 13.000 lei (conform bilanțului contabil și Anexei nr. 30 la Situațiile financiare – „Plăți restante”), care au fost raportate la AJFP Vâlcea, nu au fost înregistrate în evidența cotabilă în afara bilanțului, în contul 8075 „Rezultatul bugetului local”. Mai multe bunuri de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate direct pe cheltuieli în momentul aprovizionării, contrar prevederilor legale care permit acest lucru numai la scoaterea din folosință a acestora. La Primăria Tetoiu nu s-au luat toate măsurile legale privind executarea silită a contravenienților care au înregistrat debite din amenzi. Astfel, din verificarea unui eșantion compus din 28 contravenienți persoane fizice, cu debite la 31 decembrie 2013 în sumă de 36.000 lei s-a constatat că pentru un număr de 22 de poziții în valoare de 27.000 lei s-au emis doar somații, pentru întreruperea prescripției, dar nu s-au aplicat și celelalte măsuri de executare prevăzute de codul de procedură fiscală (sechestre pe bunurile urmăribile, acțiuni în instanță, etc), iar pentru 6 poziții în valoare de 9.000 lei nu s-a întreprins nici o măsură. Pentru 49 de situații în care proprietarii de terenuri situate în intravilanul și extravilanul localității, nu au achitat impozitul pe teren la termenele legale, nu s-au calculat, înregistrat și urmărit majorările de întârziere prevăzute de legislația în vigoare. Nu s-au valorificat rezultatele inventarierii în sensul că nu s-au casat bunurile propuse la casare pentru anul 2013 și nu s-au valorificat bunurile casate în anii anteriori, din care o parte se regăsesc în entitate dezmembrate și incomplete. Primăria Tetoiu deține în parcul auto propriu un număr de 3 autoturisme, dintre care numai unul este funcțional, fără a lua toate măsurile legale privind disponibilizarea celorlalte două dintre acestea, respectiv un autoturism Dacia Renault cu valoarea de inventar de 1.000 lei și un autoturism Dacia 1310 Berlină cu valoarea de inventar de 884 lei.

 

Conflict de interese la Primăria Tetoiu

 

La Școala gimnazială Țepești s-a constatat aprovizionarea și înregistrarea pe consum a unei cantități de 270 litri motorină, care nu s-a justificat cu documente legal întocmite și a cărei necesitate nu se justifică deoarece centrala termică a școlii utilizează combustibil solid (lemn). S-a pus la dispoziția postului local de poliție, în mod necuvenit, cantitatea de 517 litri benzină, deoarece acesta face parte dintr-o altă instituție, cu buget propriu și cotă proprie de combustibil. Valoarea estimată a prejudiciului este de 4.000 lei la care s-au calculat accesorii în sumă de 512 lei. În anul 2013, atât Primăria Tetoiu, cât și ordonatorul terțiar de credite al acesteia (Școala Gimnazială Țepești) au achiziționat produse și lucrări de la un agentul economic, al cărei asociat unic este, conform actului adițional la actul constitutiv al societății comerciale dar și declarației de interese din 27 februarie 2013, soțul unui consilier local în mandatul 2012-2016. Consilierul local a deținut și funcția de viceprimar în perioada 27 iunie 2012-31 octombrie 2013, conform HCL nr. 5 din 27 iunie 2013. Valoarea estimată a abaterilor de la legalitate și regularitate este de 20.000 lei. În anul 2012 s-a decontat în mod eronat Parohiei Șerbănești, pentru Biserica Sf. Nicolae (intersecție), care este monument istoric, contravaloarea unui paratrăsnet. S-au efectuat plăți fără contraprestație în sumă de 57.000 lei, către, reprezentând servicii de consultanță neefectuată pentru lucrarea de asfaltare drumuri comunale, lucrare a cărei execuție nu a fost începută până la momentul actual din lipsă de finanțare, ea fiind prevăzută a se efectua cu fonduri de la bugetul statului. S-au calculat accesorii în sumă de 11.000 lei.

Primăria Tetoiu a plătit cheltuieli de transport pentru personalul trimis în delegație, pe baza unor ordine de deplasare care nu întrunesc condițiile legale de decontare în sensul că nu sunt completate cu toate datele care să ateste efectuarea deplasării. La nivelul scolii gimnaziale Tepesti, ordonatorul terțiar de credite bugetare, în anul 2013 nu s-a efectuat inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. S-a constatat că în interiorul termenului de prescripție nu s-au luat măsuri privind încasarea impozitului pe teren datorat de persoanele fizice, în cazul unui număr de 4 poziții de rol. De asemenea s-a constatat că în cazul contractului de concesiune a căminului cultural nr. 1194/2 august 2005, încheiat între Primăria Tetoiu și o persoană fizică, s-a concesionat și o suprafață de teren de 925,32 mp, pentru care în contract s-a prevăzut contrar prevederilor legale, la punctul 13.6 că „impozitul pe teren și clădiri va fi suportat de proprietar”. Prin urmare, pe perioada ultimilor cinci ani, la bugetul local al primăriei nu s-au realizat venituri din taxa pe teren în sumă de 234 lei, pentru care s-au calculat accesorii în sumă de 123 lei.

 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi

 

Efectuarea inventarierii faptice a întregului patrimoniu și în urma comparării situației faptice cu evidența contabilă, să se procedeze la valorificarea rezultatelor operațiunii de inventariere în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv în ceea ce privește casarea efectivă a bunurilor propuse pentru această operațiune de către comisia de inventariere. Luarea măsurii legale de disponibilizare a celor două autoturisme sau de casare, după caz, în vederea încadrării în normativul privind dotarea cu autoturisme a autorităților publice locale. Analizarea și identificarea tuturor cazurilor în care se înregistrează debite din amenzi și luarea tuturor măsurilor de executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală în vederea încasării acestora. Identificarea cazurilor de prescriere la încasare, analizarea cauzelor care au generat această situație și recuperarea de la persoanele răspunzătoare a sumelor respective. Analizarea situației privind prescrierea dreptului la încasare pentru impozitul/taxa pe teren în cazul celor 4 poziții de rol identificate în timpul misiunii de audit , inclusiv pentru contractul de concesiune nr. 1194/02.08.2005, stabilirea răspunderii ce revine personalului cu atribuțiuni pe această linie și luarea măsurilor de recuperare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Luarea măsurilor privind extinderea verificărilor în vederea identificării situațiilor similare, privind necalcularea și neîncasarea majorărilor de întârziere pentru neplata la termenele legale a impozitului pe teren, înregistrarea în evidențele fiscale și contabile a rezultatelor obținute și luarea măsurilor legale de încasare, inclusiv pentru accesoriile calculate în sumă de 1.000 lei. Luarea tuturor măsurilor administrative și organizatorice în vederea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii precum și înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor acestei operațiuni, la Școala Gimnazială Țepești. Determinarea întregii întinderi a prejudiciilor estimate, stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv a accesoriilor, la nivelul actualizat la data încasării, după cum urmează: 3.000 lei reprezentând contravaloarea cantității de 517 litri benzină, pusă la dispoziția postului local de poliție; 68.000 lei, ca urmare a acceptării la plată a unor cheltuieli pentru servicii de consultanță neefectuate; 2.000 lei, reprezentând cheltuieli fără justificare legală pentru achiziția de carburant, efectuate la Școala Gimnazială Țepești. Stabilirea întregii întinderi a prejudiciului, a persoanelor răspunzătoare și luarea tuturor măsurilor de recuperare a cheltuielilor de deplasare decontate cu încălcarea prevederilor legale. Abaterile la care nu s-au formulat recomandări au fost remediate integral în timpul misiunii de audit.

(Petre Coman)

One Response to Primarul din Tetoiu, Lucian Antonie, a alocat ilegal bani către Poliţie, o biserică şi o şcoală

  1. maria marinescu

    Si ??? Ia cineva masuri ??? Cainii latra….ursul merge … !! :)))

     

Reply to maria marinescu