|marți, noiembrie 24, 2020
  • Follow Us!

Buna Vestire, începutul mântuirii noastre 

buna-vestire

 

Buna Vestire, prăznuită de Biserica Ortodoxă pe 25 martie, este cea mai veche sărbătoare închinată Maicii Domnului. Această sărbătoare cinstește ziua în care Sfântul Arhanghel Gavriil a binevestit Fecioarei Maria ca-L va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Deși este o sărbătoare care cade în Postul Mare, un post aspru de pocăință, în această zi se face dezlegare la pește.

Dumnezeu, în iubirea Sa de oameni, nevoind să lase neamul omenesc în căderea sa cea pecetluită de neascultarea lui Adam, purcede la un nou început, luând asupra Sa firea cea stricată de păcat a acestuia, pentru a o reașeza întru cele rânduite de El, încă de la facerea omului. Când Ponțiu Pilat L-a scos pe Iisus înaintea iudeilor și a zis: „Iată Omul!”, el a mărturisit adevărul fără voia lui, arătând de fapt că Iisus Hristos este omul desăvârșit, așa cum și l-a dorit Dumnezeu dintru început pe Adam. La această nouă creare a omului, însă, Dumnezeu nu a mai procedat ca la crearea lui Adam și a Evei, necăutând spre libertatea omului, ci a așteptat încuviințarea Fecioarei Maria. Astfel, după ce îngerul i-a binevestit că Duhul Sfânt se va pogorâ peste ea și puterea Celui Preaînalt o va umbri, iar Fiul care se va naște din ea Fiul lui Dumnezeu se va numi, Fecioara Maria a zis: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1, 38).

„Buna Vestire este actul dramatic prin care Dumnezeu consultă libertatea omului și o invită la participare. Daca, prin Adam și Eva, omul se pronunțase împotriva lui însuși, prin Fecioara Maria el se reașază la unison cu Creatorul și-și restaurează propria-i libertate, redându-i, în același timp, direcția pentru care îi fusese dăruită întru început”, spune Mitropolitul Bartolomeu Anania.

În clipa în care Fecioara Maria a zis „Fie mie după cuvântul tău!”, crezând în binevestirea îngerului cea de nepătruns, Fiul lui Dumnezeu s-a sălașluit în pântecele ei, luând firea omenească. Acum se împlinește profeția lui Isaia, care cu peste 700 de ani mai înainte, a prezis: „Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel” (Isaia 7, 14). Acest lucru nu este cu putință la om, dar este cu putință la Dumnezeu, precum spune o cântare din slujba Vecerniei acestei sărbători: „Dumnezeu unde voieşte se biruieşte rânduiala firii, zis-a cel fără de trup, şi se lucrează cele ce sunt mai presus de om”. Deci, Nașterea cea după trup a Fiului lui Dumnezeu este o naștere unică, ea nefiind o necesitate a firii, ci un semn al iubirii nemărginite a lui Dumnezeu față de neamul omenesc.

Fecioara Maria este cel mai curat rod pe care neamul omenesc I l-a adus lui Dumnezeu, de la crearea lumii și până la sfârșit. Ea este numită „Născătoare de Dumnezeu”, căci întru adevăr ea L-a născut cu trup pe Fiul lui Dumnezeu. Aceasta taină depășește chiar puterea de înțelegere a îngerilor, precum spune un tropar închinat Maicii Domnului: „Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat”.

În cele două praznice ale Postului Mare, Buna Vestire și Răstignirea, vedem două dimensiuni fundamentale ale iubirii lui Dumnezeu față de noi: smerenia Sa desăvârșită, prin pogorârea Sa la noi și asumarea firii omenești celei vătămate de păcat, și dragostea Sa desăvârșită, împlinită în primirea suferinței și a morții „pentru noi si pentru a noastră mântuire”.

Salutarea îngerului: „Bucură-te!”, din momentul Bunei Vestiri, de neînțeles în suferințele răbdate de-a lungul vieții de Fecioara Maria, își dobândește înțelesul plenar abia în clipa Învierii Domnului Iisus Hristos din morți. Tot așa, luând învățătură din smerenia și răbdarea Maicii Domnului, și noi suntem datori să credem că „pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi” (Romani 8, 18), că greutățile vieții acesteia sunt prea mici față de odihna și bucuria vieții celei veșnice.

Întreaga teologie a praznicului Bunei Vestiri este concentrată în troparul sărbătorii, care zice: „Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu Fiu al Fecioarei se face si Gavriil harul îl binevestește. Pentru aceasta și noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i cântăm: Bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine!”

Pr. Iancu Dorin Nifon

Leave a Response