|marți, decembrie 6, 2022
  • Follow Us!

CET Govora a primit în concesiune de la CJ Vâlcea un teren de 8,4 hectare 

cet_govora_orizontal

• Pentru utilizarea şi întreţinerea conductei magistrale de termoficare

CET Govora a primit în concesiune de la CJ Vâlcea un teren de 8,4 hectare

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat zilele trecute propunerea de declarare de interes public judeţean a unui bun şi concesionarea acestuia CET Govora. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 134 din 14 octombrie 2011 s-a aprobat trecerea unor bunuri din patrimoniul CET Govora în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 15 din 31 ianuarie 2012 aceste bunuri au fost concesionate CET Govora, printre aceste bunuri, la poziţia nr. 2 regăsindu-se şi „conductă tur termoficare”. Pentru utilizarea şi întreţinerea acestei conducte magistrale de termoficare este necesar ca şi terenul aferent, în suprafaţă de 84.000 mp să fie declarat de interes public judeţean şi concesionat CET Govora, în condiţiile în care acest teren nu a făcut obiectul retrocedărilor, conform legilor fondului funciar. Completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea este obligatorie, în scopul operării intrărilor de bunuri, în cazul dobândirii acestora prin investiţii proprii, prin achiziţii sau prin donaţii, sau ca urmare a adoptării unor acte normative privind trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale. Această situaţie este reglementată de Codul Civil, care prevede că bunurile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale care, prin natura lor sau prin declaraţia legii, sunt de uz sau de interes public formează obiectul proprietăţii publice, însă numai dacă au fost legal dobândite de către acestea. Durata concesiunii terenului aferent conductei magistrale de termoficare a CET Govora este de 18 de ani, iar nivelul minim al redevenţei, conform raportului de evaluare, este de 6.476 lei/lună. Potrivit prevederilor din Ordonanţa nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică care prevede că „bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naţionale, societăţilor comerciale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea entităţilor prevăzute la art. 5 (consiliile judeţene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau instituţiile publice de interes local, în calitate de concendent), care au fost înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai până la finalizarea privatizării acestora”, bunul (teren aferent conductei magistrale de termoficare) poate fi concesionat prin atribuire directă CET Govora. Concesionarul are dreptul şi, în acelaşi timp, obligaţia de exploatare a bunului, în schimbul unei redevenţe şi pentru o durată determinată, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi a contractului de concesiune, iar concesionarul poate efectua orice acte materiale sau juridice necesare pentru a asigura exploatarea bunului. Cu toate acestea, sub sancţiunea nulităţii absolute, concesionarul nu poate înstrăina şi nici greva bunul dat în concesiune sau, după caz, bunurile destinate ori rezultate din realizarea concesiunii şi care trebuie, potrivit legii sau actului constitutiv, să fie predate concedentului la încetarea, din orice motive, a concesiunii. În cursul lunii trecute, Consiliul de Administraţie al CET Govora a constatat că propunerea SC Oltchim SA, de plată a restanţelor în sumă de 62 milioane de lei în perioada septembrie 2014 – decembrie 2015, nu respectă bugetul de venituri şi cheltuieli al CET Govora, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 63 din 30 mai 2014, care prevede încasarea restantelor de la SC Oltchim SA până la 31 decembrie 2014. În aceste condiţii, Consiliul de Administraţie al CET Govora a amânat aplicarea prevederilor Deciziei nr. 57 din 18 august 2014 de reducere a furnizării energiei electrice la 5 MW şi a aburului tehnologic la 10 tone/h până cel târziu 25 septembrie 2014, dată la care preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea urma să propună Consiliului Judeţean Vâlcea rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CET Govora privind măsura de încasare a creanţelor de la SC Oltchim SA până la 31 decembrie 2015. Consiliul de Administraţie al CET Govora a considerat că Decizia nr. 57 din 18 august 2014 şi nivelul plăţilor solicitate SC Oltchim SA până la 31 decembrie 2014, de 22,8 milioane de lei/lună, respectă Hotărârea nr. 63 din 30 mai 2014, prin care s-a aprobat, pentru anul acesta, bugetul de venituri şi de cheltuieli al CET Govora. Dacă până în data de 25 septembrie 2014 Consiliul Judeţean Vâlcea nu modifica indicatorii bugetari pe anul 2014, cu privire la încasarea restanţelor de la SC Oltchim SA urma să aplice prevederile de reducere a furnizarea de energie electrică şi termică la minim tehnologic, conform Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 57 din 18 august 2014, prin nereluarea furnizării de abur tehnologic după oprirea tehnologică a CET Govora. Având în vedere că SC Oltchim SA nu prezintă garanţii prin propunerea de plată din adresa nr. 787 din 29 august 2014, dacă SC Oltchim SA nu va respecta plăţile conform propunerii făcute, Consiliul Judeţean Valcea va acoperi deficitul de mijloace circulante generat de neîncasarea creanţelor de la SC Oltchim SA, stabilite de Consiliul de Administratţie al CET Govora prin Decizia nr. 57 din 18 august 2014. De asemenea, Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura deficitul de cash generat de această eşalonare. La luarea acestei decizii, Consiliul de Administraţie al CET Govora a avut în vedere: decizia CA de la CET Govora din data de 21 iulie 2014, prin care a fost luată măsura de reducere a livrărilor de abur industrial către SC Oltchim SA; anexa nr. 6 la hotărârea nr. 63 din 30 mai 2014 care prevede programul de reducere arierate în anul 2014, prin încasări creanţe restante în sumă de 54,8 milioane de lei, precum şi încasarea creanţelor curente pentru a nu majora arieratele CET Govora; contractul de furnizare lignit energetic nr. 589/CEO/27 august 2014 încheiat intre Complexul Energetic Oltenia şi CET Govora, care are ca obiect livrarea până la 31 octombrie 2014 a cantităţii de 400.000 tone cărbune energetic, etc.

(Petre Coman)

Leave a Response