|sâmbătă, septembrie 25, 2021
  • Follow Us!

Poprirea conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la Trezoreria Statului 

Poprirea conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la Trezoreria Statului

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează autorităţile şi instituţiile publice că, prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2336/2011, a fost aprobată procedura de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului. Procedura reglementează modul în care se achită creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor şi autorităţilor publice, de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în calitate de terţ poprit. 
În articolul de mai jos, prezentăm principalele reglementări ale actului normativ menţionat.

Atribuţiile unităţilor Trezoreriei Statului

Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului va înştiinţa în scris instituţia sau autoritatea publică cu privire la data primirii adresei de înfiinţare a popririi şi suma pentru care se dispune poprirea cel târziu în prima zi lucrătoare de la data primirii de la executorul judecătoresc sau de la organul fiscal competent în executarea silită a adresei de înfiinţare a popririi asupra conturilor şi a copiei certificate de pe titlul executoriu.
La adresa de înştiinţare se anexează situaţia disponibilităţilor de fonduri/creditelor bugetare deschise şi neutilizate existente la data primirii adresei de înfiinţare a popririi.
Adresa de înştiinţare şi documentele anexate vor fi transmise instituţiei sau autorităţii publice prin e-mail, fax, înmânate direct unui reprezentant al instituţiei ori autorităţii publice sau prin orice modalitate care reduce timpul de transmitere, astfel încât acestea să poată fi recepţionate de debitor în cadrul aceleiaşi zile în care adresa a fost emisă.

Obligaţiile instituţiilor/autorităţilor publice

Cel târziu în prima zi lucrătoare de la primirea adresei de înştiinţare însoţită de Situaţia disponibilităţilor de fonduri/creditelor bugetare deschise şi neutilizate existente în conturi, instituţia sau autoritatea publică are obligaţia de a comunica în scris unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului informaţii cu privire la sumele existente în conturi la data primirii adresei de înfiinţare a popririi care se indisponibilizează.
Sumele care fac obiectul indisponibilizării vor fi stabilite de instituţiile şi autorităţile publice ţinând cont de sumele aprobate cu această destinaţie prin bugetele acestora sau, după caz, de sumele de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă, precum şi de categoriile de sume care nu pot fi supuse executării silite, respectiv: sume destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare, inclusiv a celor de personal, în scopul îndeplinirii atribuţiilor şi obiectivelor legale, pentru care au fost înfiinţate.

Alte precizări

În situaţia în care instituţia publică sau autoritatea publică nu transmite Situaţia sumelor care se indisponibilizează din disponibilităţile/creditele bugetare deschise şi neutilizate existente în conturi, în termenul legal, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului va proceda la indisponibilizarea sumelor din conturile instituţiei sau autorităţii publice până la nivelul sumei totale înscrise în titlul executoriu.
Din sumele indisponibilizate instituţiile publice şi autorităţile publice nu pot dispune plăţi decât în cazul în care din situaţia prezentată unităţii Trezoreriei Statului rezultă că sumele care pot fi indisponibilizate sunt inferioare celor care au fost deja indisponibilizate de unitatea Trezoreriei Statului.
Sumele indisponibilizate peste nivelul sumelor înscrise de instituţia publică sau autoritatea publică în situaţia prezentată unităţii Trezoreriei Statului vor fi repuse în conturile de disponibilităţi ori de credite bugetare deschise, din care acestea au fost transferate, înştiinţând despre această operaţiune executorul judecătoresc sau organul fiscal competent în executarea silită.
Atenţie! Dacă instituţia publică sau autoritatea publică nu transmite Situaţia sumelor care se indisponibilizează din disponibilităţile/creditele bugetare deschise şi neutilizate existente în conturi în cadrul perioadei de indisponibilizare de 15 zile calendaristice de la data primirii la Trezoreria Statului a adresei de înfiinţare a popririi, unitatea Trezoreriei Statului va vira în conturile indicate de executorul judecătoresc sau de organul fiscal competent în executarea silită sumele care au fost indisponibilizate.

În cazul în care în cadrul perioadei legale de indisponibilizare de 15 zile instituţia sau autoritatea publică debitoare constată că a inclus în Situaţia sumelor care se indisponibilizează din disponibilităţile/creditele bugetare deschise şi neutilizate existente în conturile acesteia, transmisă unităţii Trezoreriei Statului şi sume care se încadrează în categoria celor care nu pot fi supuse executării silite (sume destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare, inclusiv a celor de personal, în scopul îndeplinirii atribuţiilor şi obiectivelor legale, pentru care au fost înfiinţate) aceasta poate solicita unităţii Trezoreriei Statului desfiinţarea indisponibilizării sumelor respective. Sumele pentru care s-a dispus desfiinţarea indisponibilizării vor fi repuse de unităţile Trezoreriei Statului în conturile de disponibilităţi sau de credite bugetare deschise şi vor fi reconstituite din încasări ulterioare ori din creditele bugetare deschise şi repartizate ulterior, până la îndestularea creanţei.
Unităţile Trezoreriei Statului au obligaţia de a înştiinţa executorul judecătoresc sau organul fiscal competent cu executarea silită cu privire la sumele pentru care s-a dispus desfiinţarea indisponibilizării, anexând înştiinţării o copie a Situaţiei sumelor pentru care se solicită desfiinţarea indisponibilizării primită în acest scop de la debitor.

Prin acest act normativ au fost aprobate şi modelele formularelor utilizate, respectiv:
– Anexa nr. 1, Situaţia disponibilităţilor de fonduri/creditelor bugetare deschise şi neutilizate existente în conturile ……… la data de  ………. ;
– Anexa nr. 2, Situaţia sumelor care se indisponibilizează din disponibilităţile/creditele bugetare deschise şi neutilizate existente în conturi la data de ……., comunicate în situaţia prevăzută în anexa nr. 1 nr. ……./data de…….. ;
– Anexa nr. 3, Situaţia sumelor pentru care se solicită desfiinţarea indisponibilizării.
*
Baza legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2336/2011 pentru aprobarea Procedurii de punere în aplicarea a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523/25.07.2011; Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81/01.02.2002.

Dobânzile practicate de Trezoreria Statului începând cu 1 august a.c.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522/25.07.2011 a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.317/2011 privind stabilirea ratelor dobânzilor practicate de Trezoreria Statului.
Potrivit prevederilor Ordinului, începând cu 1 august 2011, ratele dobânzilor practicate de Trezoreria Statului şi aplicate la disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare sunt purtătoare de dobânzi, precum şi la depozitele la termen constituite de titularii acestora vor fi următoarele:
– rata dobânzii la vedere acordată la disponibilităţile păstrate în conturi la Trezoreria Statului se stabileşte la 0,25% pe an;
– rata dobânzii acordate la depozitele pe termen de o lună – 1,75% pe an;
– rata dobânzii acordate la depozitele pe termen de 3 luni – 2,00% pe an.

Leave a Response