|marți, mai 18, 2021
  • Follow Us!

Modificarea reglementărilor contabile 

Modificarea reglementărilor contabile

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabili că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889/30.12.2010 a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, prin care au fost aduse o serie de modificări şi completări reglementărilor referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie şi a raportărilor anuale la 31 decembrie.

Prevederi cu caracter general

Potrivit acestor reglementări persoanele al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună la unităţile teritoriale ale MFP situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie. Aceşti contribuabili întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie conform Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Entităţile (societăţi comerciale, sucursale cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice străine, filiale ale unei societăţi-mamă străine sau filiale ale filialelor unei societăţi-mamă străine) care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale MFP, distinct de situaţiile financiare încheiate la data aleasă pentru acestea, raportări anuale la 31 decembrie.  
Atenţie! La întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic sunt avute în vedere atât prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi prevederile OMFP nr. 1.878/2010 privind întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.

Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/2007.
Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie depuse la unităţile la unităţile teritoriale ale Ministerului finanţelor Publice vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare , societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasiguare, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie în conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.
Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40, în formatul stabilit de aceste instituţii cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii.

Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României (BNR) au în vedere la întocmirea situaţiilor financiare anuale, pe lângă reglementările aplicabile acestora şi prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul BNR nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Cerinţe privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie

Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime, şi anume: total active: 3.650.000 euro, cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro şi număr mediu salariaţi: 50, întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente, care cuprind: bilanţ (cod 10), cont de profit şi pierdere (cod 20), situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative la situaţiile financiare anuale. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise pe o piaţă reglementată întocmesc situaţii financiare anuale cuprinzând 5 componente indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau de numărul mediu de salariaţi.
Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime menţionate mai sus întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: bilanţ prescurtat, cod 10, cont de profit şi pierdere, cod 20, note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate. Opţional, aceste entităţi pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30,şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Entităţile nou-înfiinţate pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale simplificate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente urmând ca pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare să analizeze indicatorii determinaţi din  situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent şi să întocmească situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.
Atenţie! Cursul de schimb utilizat pentru încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.   
Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se întocmesc în lei şi se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.

Situaţiile financiare anuale se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional (SEN).
Important! Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul exerciţiului financiar nu întocmesc situaţii financiare anuale, acestea depun o declaraţie în acest sens, pe propria răspundere, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care va cuprinde toate datele de identificare a entităţii: denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare); adresa şi numărul de telefon; numărul de înregistrare la registrul comerţului; codul fiscal/codul unic de înregistrare; capitalul social.
 
Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale

Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele:
– pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
– pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate depun situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale MFP, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Entităţile care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune, la unităţile teritoriale ale MFP, declaraţia pe propria răspundere, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor,  raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. De asemenea, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului, a ordonatorului de credite sau a altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate”.
Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se întocmesc cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de MFP care conţine formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă,
Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale MFP sau poate fi descărcat de pe websiteul al MFP, de la adresa www.mfinante.ro.
Important! Potrivit prevederilor Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.869/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, începând cu data de 1 ianuarie 2011, entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro nu mai depun la unităţile teritoriale ale MFP raportări contabile în cursul exerciţiului financiar (raportări contabile semestriale). Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizează cursul de schimb  valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent.

Leave a Response