|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

Cesiunea dreptului de restituire a TVA 

Cesiunea dreptului de restituire a TVA

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor că, prin   Ordinul nr. 1.308/2009, s-au adoptat măsuri pentru impulsionarea acţiunilor de rambursare a TVA-ului  prin procedura de cesionare a drepturilor de restituire a taxei.
Prezentăm în articolul de mai jos principalele reglementări referitoare la cesionarea dreptului de restituire a TVA.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Codul  de Procedură Fiscală(CPF), creanţele principale sau accesorii privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabililor pot fi cesionate numai după stabilirea lor potrivit legii.

Cesiunea produce efecte faţă de organul fiscal competent în administrarea cedentului numai de la data la care aceasta este notificată de către cesionar, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din CPF.

Plăţile efectuate între organul fiscal şi contribuabilul cedent până la notificarea cesiunii rămân  valabile.

După notificare, organul fiscal devine debitorul cesionarului, cedentul nemaiavând un drept de creanţă asupra bugetului pentru sumele înscrise în decizia de rambursare şi care au făcut obiectul cesiunii. 

Potrivit dispoziţiilor art. 117 din CPF, operaţiunea de restituire de sume de la buget se realizează numai după compensarea eventualelor obligaţii fiscale înregistrate de contribuabil, astfel că obiect al cesiunii pot reprezenta numai sumele efectiv de restituit contribuabilului cedent.

Procedura de cesionare privind drepturi de restituire a TVA presupune parcurgerea unor etape, în funcţie de calitatea participanţilor, respectiv de cedent şi cesionar şi urmare a încheierii unui contract de cesiune a dreptului de rambursare.

Operaţiuni privind cesionarea

Cedentul depune la organul fiscal competent până la data de 25 a lunii următoare perioadei sale fiscale:
- decontul de TVA cu sume negative cu opţiune de rambursare;
- cerere de compensare a obligaţiilor fiscale restante la bugetul general consolidat cu sumele de restituit reprezentând TVA;
- lista furnizorilor neachitaţi.

Cesionarul este unul dintre furnizorii neachitaţi ai cedentului, care are obligaţii restante la bugetul general consolidat. 

Urmare a contractului de cesionare a drepturilor de restituire a TVA încheiat cu cedentul, cesionarul notifică organul fiscal competent în administrarea cedentului despre existenţa acestui contract.Atenţie! Cesiunea produce efecte faţă de organul fiscal competent în administrarea cedentului numai de la data la care aceasta a fost notificată de cesionar, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din CPF.

De asemenea, cesionarul depune cererea de compensare a obligaţiilor fiscale restante. Urmare a depunerii cererii, conform prevederilor art. 122 alin. (1) lit. a) din CPF, data stingerii obligaţiilor fiscale restante va fi data depunerii cererii de compensare la organul fiscal al cedentului.
În caz contrar, data stingerii obligaţiilor sale restante va fi data înregistrării operaţiunii de compensare de către unitatea de trezorerie care deserveşte organul fiscal competent în administrarea cedentului, conform notei de compensare întocmite de acesta.

Procedura de cesionare, compensare, restituire

La cedent se realizează toate compensările legale posibile cu obligaţiile sale restante. Obiect al cesiunii sunt doar sumele rămase efectiv de restituit contribuabilului cedent.

La cesionar se realizează toate compensările legale posibile cu obligaţiile sale restante la bugetul general consolidat. În situaţia în care obligaţiile bugetare restante ale cesionarului sunt mai mari decât dreptul de restituire cesionat, se realizează imediat compensarea integrală. 

Dacă după compensarea integrală cu obligaţiile restante ale cesionarului rămân încă drepturi de restituit acestuia, diferenţa rămasă se restituie conform procedurii de selecţie naţională a deconturilor ce urmează a fi rambursate.


*
Baza legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.308/2009 privind unele măsuri pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, precum şi pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând taxă pe valoarea adăugată aprobată prin decizia de rambursare, art. 30 alin. (1) şi (2), art. 122 alin. (1) lit. a), art. 117 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Response