|marți, august 20, 2019
  • Follow Us!

Declaraţia informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene 

finante

În atenţia unităţilor administrativ-teritoriale ale administraţiei publice locale

Declaraţia informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643/25.08.2015, a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 876/506/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 „Declaraţie informativă privind proprietăţile deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”.

            În documentarul de mai jos prezentăm cele mai importante prevederi ale actului normativ aprobat.

Depunerea declaraţiei

            Compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, ca entităţi raportoare, transmit organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală informaţii cu privire la rezidenţii din alte state membre ale Uniunii Europene care deţin proprietatea asupra bunurilor imobile din România, prin completarea declaraţiei informative.

Declaraţia informativă se completează pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în formularele depuse de rezidenţii din alte state membre ale Uniunii Europene care deţin proprietatea asupra bunurilor imobile în România, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice şi al viceprim-ministrului, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 872/1025/2014 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 109 indice 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Formularul se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prin intermediul unui certificat digital deţinut de entitatea raportoare, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Declaraţia se poate depune şi pe suport electronic, în format hârtie (doar prima pagină) semnat, conform legii, direct la registratura organului fiscal în a cărui evidenţă entitatea raportoare este înregistrată ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii sau prin poştă cu confirmare de primire.

Programele de asistenţă pentru completarea/validarea declaraţiei vor fi puse la dispoziţia entităţilor raportoare de către unităţile fiscale teritoriale sau vor putea fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.

 

 

            Termenul de depunere

            Declaraţia se depune anual, până la data de 10 aprilie inclusiv a anului curent, pentru anul anterior, pentru informaţii referitoare la proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ai Uniunii Europene pe teritoriul României.

Important!Prin excepţie de la prevederile menţionate mai sus, pentru anul 2014, termenul de depunere a declaraţiei informative este data de 20 septembrie 2015.

            Rectificarea declaraţiei

            Declaraţia poate fi corectată de entităţile raportoare din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative, care se utilizează pentru:

– corectarea unor elemente de identificare ale persoanei nerezidente,

– corectarea altor informaţii cuprinse de formular.

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia iniţială bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină şi se completează integral înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

 

 

 

Leave a Response