|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

AJFP Vâlcea a colectat impozite, taxe şi contribuţii în sumă de 962,5 milioane lei, cu 3,27% mai mult 

finante

 

În cadrul şedinţei Colegiului Prefectural de săptămâna trecută, conducerea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea a prezentat un scurt raport de activitate pe anul 2014. Anul trecut, AJFP Vâlcea a colectat impozite, taxe şi contribuţii în sumă de 962,5 milioane de lei, cu 3,27% mai mult faţă de programul repartizat de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv cu 2,9% faţă de încasările realizate în anul 2013. Precizăm că, veniturile realizate la nivelul judeţului Vâlcea, menţionate mai sus, nu includ veniturile încasate de la cei 18 mari contribuabili vâlceni administraţi în anul 2014 de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti. La 31 decembrie 2014, AJFP Vâlcea administra fiscal 145.332 contribuabili, din care: 16.186 persoane juridice; 10.859 persoane fizice autorizate, asociaţii familiale şi profesii libere; 4.362 persoane fizice înregistrate pentru activităţi pe bază de contracte civile de prestări servicii şi drepturi de autor şi 113.925 persoane fizice care au beneficiat de servicii fiscale. La finele anului precedent, din cele 16.186 persoane juridice, 12.137 erau active, 1.359 inactive, 824 în procedura insolvenţei iar 1.866 aveau activitatea suspendată. În condiţiile economice ale anului 2014, activitatea de administrare a veniturilor statului a fost axată cu prioritate, pe extinderea şi diversificarea modalităţilor care vizează îmbunătăţirea comportamentului fiscal al contribuabililor, creşterea gradului de conformare la plata voluntară şi sporirea, pe această cale, a veniturilor colectate la bugetele administrate de ANAF, acţiuni care au condus la colectarea sumei de 962,5 milioane de lei. În acest context, prezentăm câţiva indicatori semnificativi ai activităţii desfăşurate: veniturile la bugetul general consolidat au fost mai mari cu 3,27% faţă de nivelul stabilit pentru instituţia noastră de ANAF; gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale a fost de 97%, la nivelul planificat; rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoanele juridice a fost de 90,4% faţă de 90% programat; rata de încasare a obligaţiilor recuperabile stabilite suplimentar de Activitatea de Inspecţie Fiscală pentru persoane juridice a fost 88,15% faţă de 75% planificat; gradul de procesare în termen a declaraţiilor fiscale a fost de 100%; sumele atrase suplimentar pe un inspector, urmare a inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane juridice au fost de 3,6 mil.lei, iar la persoane fizice 0,35 mil.lei pe inspector. Pe bugete componente, situaţia realizării veniturilor se prezintă astfel: 118,9% la bugetul fondului pentru asigurări de sănătate; 113% la bugetul asigurărilor sociale; 108,6% la bugetul fondului pentru şomaj; 89,83% la bugetul de stat.

La finele anului 2014, la nivelul judeţului Vâlcea, totalul arieratelor certe de recuperat de la debitori era de 26,4 mil.lei. Pentru realizarea obiectivului de reducere a arieratelor: s-a aplicat cu operativitate toate măsurile de executare silită la toţi contribuabilii care înregistrau obligaţii neachitate în termen la bugetul general consolidat; s-a acţionat pentru declararea în insolvabilitate a debitorilor care nu au bunuri şi venituri urmăribile; s-a atras răspunderea solidară cu debitorul declarat insolvabil, cf. art. 27 şi 28 din Codul de Procedură Fiscală, a persoanelor vinovate de starea de insolvabilitate a acestora. Astfel, în anul 2014, s-au emis 125 de decizii de atragere a răspunderii solidare, la 111 operatori economici, pentru suma de 34,7 mil.lei; s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, monitorizând atent această activitate, în scopul recuperării unui volum cât mai mare de arierate. AJFP Vâlcea a formulat 20 de cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă, pentru recuperarea a 9,8 mil.lei de la debitorii bugetului general consolidat. În 345 de cazuri de insolvenţă cerută de alţi creditori, s-a înscris la masa credală pentru suma totală de 46 mil.lei. În anul 2014, aplicarea procedurilor de executare silită a avut ca rezultat încasarea a 108,6 mil.lei, reprezentând 11,28% în totalul încasărilor efective. La 2.991 contribuabili persoane juridice, care s-au sustras de la declararea şi plata obligaţiilor fiscale, s-a aplicat sancţiuni contravenţionale în sumă de 14,4 mil.lei, iar după analizarea fiecărui caz în parte, am impus din oficiu 868 contribuabili, pentru creanţe în sumă de 3,07 mil.lei. Pentru prevenirea sustragerii de la plata creanţelor bugetare, în 216 cazuri, s-a instituit măsuri asigurătorii pentru suma totală de 39,8 mil.lei. Prevenirea şi combaterea actelor de evaziune fiscală a constituit şi în anul precedent un obiectiv major al activităţii noastre, AJFP Vâlcea acţionând prin Activitatea de Inspecţie Fiscală pentru pregătirea şi efectuarea corespunzătoare a inspecţiilor fiscale, având drept scop atragerea de sume suplimentare şi creşterea gradului de conformare la declarare. Astfel, indicatorul sume nete atrase suplimentar pe un inspector, la persoane juridice, a fost de 1,347 mil.lei, faţă de 1,300 mil.lei – nivel programat. În anul precedent, s-au intensificat acţiunile de inspecţie fiscală pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în domeniile prioritare de intervenţie cu risc ridicat pentru administrarea fiscală: energie, transport, construcţii, material lemnos etc., fiind stabilite obligaţii de plată în valoare totală de 21,9 mil.lei. Selectarea contribuabililor pentru control s-a făcut pe baza analizei de risc pentru a evita crearea de disconfort contribuabililor corecţi şi orientarea spre cei la care există şanse mari să fie descoperite acte de indisciplină fiscală, având în vedere atât informaţiile deţinute în baza de date, precum şi cele comunicate de alte instituţii ale statului. În cazul contribuabililor afiliaţi (persoane juridice şi fizice, între care există legături de rudenie, asociate concomitent în mai multe firme care au relaţii comerciale între ele), care au transferat profitul de la o firmă la alta, am acţionat pentru identificarea lor şi fiscalizarea activităţilor desfăşurate, în 4 cazuri fiind stabilite sume suplimentare de 1,9 mil.lei.

Şi Activitatea de Inspecţie Fiscală, ca structură componentă a Administrării Fiscale, a contribuit la asigurarea suportului colectării creanţelor fiscale prin instituirea unor măsuri asigurătorii asupra patrimoniului debitorilor, şi, după caz, a persoanelor fizice – administratori sau asociaţi, în 167 cazuri, pentru suma totală de 96 mil.lei. Sintetic, în urma verificărilor efectuate, la 1.188 operatori economici au fost stabilite obligaţii suplimentare de plată în sumă de 166,4 mil.lei, din care 4,7 mil.lei la persoane fizice. De subliniat este şi faptul că, în 32 inspecţii fiscale din totalul de 732, nu au fost stabilite sume suplimentare, fapt ce ilustrează că avem şi contribuabili responsabili, care respectă cu stricteţe legislaţia fiscală. Venind în sprijinul contribuabililor care au solicitat rambursare a TVA, a fost dat curs, cu respectarea strictă a legii, celor 253 de cereri, pentru suma totală de 133,7 mil.lei. În acest context, perfecţionarea pregătirii profesionale a inspectorilor fiscali pe teme şi speţe concrete a contribuit la identificarea unor solicitări nejustificate, având ca rezultat respingerea la rambursare a sumei de 32,6 mil.lei. Remarcăm, de asemenea, şi preocuparea permanentă pentru asanarea mediului de afaceri prin identificarea contribuabililor care nu-şi desfăşoară activitatea la sediul declarat, care se sustrag repetat controlului fiscal, pe baza cercetărilor la faţa locului, fiind propuşi pentru a fi declaraţi inactivi 16 contribuabili. Deşi în întreaga activitate desfăşurată am pus accentul în mod deosebit pe rolul preventiv al controlului, în 226 cazuri în care a fost constatată eludarea legislaţiei fiscale, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă totală de 0,4 mil.lei. Totodată, fără a constitui un scop în sine, pentru prejudicii aduse bugetului de stat în sumă totală de 128,1 mil.lei, AJFP Vâlcea a sesizat organele abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în 40 de cazuri.

Leave a Response