|luni, august 15, 2022
  • Follow Us!

DGASPC va inchide trei centre de plasament pentru copii din Râmnicu Vâlcea 

Nicolae-BADEA-DGAPSC-Valcea

 

În cursul lunii trecute, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Vâlcea a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea emiterea unei hotărâri privind aprobarea demarării procesului de evaluare a 3 centre de plasament pentru copii, din subordine sa, în vederea închiderii şi dezvoltării de servicii alternative la instituţionalizare, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Obiectiv specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grupul vulnerabil: copii. În acordul de parteneriat aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2014 – 2020, România şi-a asumat procesul de dezinstituţionalizare a copiilor aflaţi în centrele de plasament aparţinând sistemului social de protecţie. Acelaşi obiectiv se regăseşte asumat şi în Programul de Guvernare 2017-2020 unde, la măsura 11 „Investiţia în copii – investiţia în viitor” se precizează că „dezinstituţionalizarea şi tranziţia către îngrijirea în comunitate este una dintre măsurile cuprinse atât în Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului, cât şi în cea privind Incluziunea socială şi reducerea sărăciei, iar reuşita acestui proces trebuie să fie în strânsă legătură cu dezvoltarea şi finanţarea serviciilor adresate copiilor separaţi de familiile lor”. În cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 8, Obiectivul specific 8.3.C – Grup vulnerabil: copii, vor fi sprijinite acţiunile de: reabilitare/modernizare/extindere/dotare a infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidenţială, destinată copiilor; (centre de zi în care se vor furniza servicii sociale de suport pentru copiii care părăsesc centrele rezidenţiale, ca urmare a dezinstituţionalizării, precum şi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc de separare de familie din comunitate); construcţie/reabilitare/modernizare/dotare de case de tip familial/ apartamente, etc. pentru copii, (în care vor fi îngrijiţi copiii din centrele de plasament închise şi pentru care nu vor putea fi identificate alte soluţii de îngrijire de tip familial). Astfel, prin acţiunile sprijinite prin POR, închiderea unei instituţii vine împreună cu crearea unor servicii noi care să asigure cea mai potrivită formă de îngrijire alternativă a copiilor într-un mediu familial, concomitent cu dezvoltarea şi întărirea serviciilor din comunitate care previn separarea copiilor de familie, pentru a asigura reducerea numărului de copii separaţi de familie care au nevoie de îngrijire în sistemul public. Intervenţiile infrastructurale menţionate, finanţabile prin POR, împreună cu intervenţiile complementare, finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU), destinate facilitării funcţionării infrastructurilor (ce vor fi realizate prin POR), vor contribui la dezinstituţionalizarea copiilor din centrele de plasament ce vor fi închise conform Planului de prioritizare a închiderii centrelor de plasament clasice în lista centrelor eligibile pentru închidere prin POR extrasă din „Planul de prioritizare a închiderii centrelor de plasament clasice” realizat în cadrul proiectului implementat de A.N.P.D.C.A. cu consultanţă de la Banca Mondială, se regăsesc un număr de 5 centre de plasament care funcţionează în subordinea D.G.A.S.P.C. Vâlcea, propuse a fi închise în baza planului de închidere ce va fi avizat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie: Serviciul de tip rezidenţial pentru recuperarea copilului cu dizabilităţi Rm. Vâlcea; Centrul pentru copilul cu dizabilităţi Rm.Vâlcea; Centrul de Plasament Andreea; Centrul de plasament Ana; Centrul pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat. În data de 29 mai 2017 a fost lansat apelul de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Obiectiv specific 8.3 “Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil copii), perioada în care pot fi depuse proiecte fiind 03.07.2017 – 03.01.2018. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 Euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 Euro. În vederea depunerii Cererii de finanţare este necesară obţinerea unui Aviz de conformitate eliberat de către A.N.P.D.C.A., ca urmare a verificării conformităţii proiectului cu Strategia Naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 – 2020 şi cu Planul de prioritizare a închiderii centrelor de plasament, realizat de A.N.P.D.C.A. în cazul în care Avizul de conformitate nu este ataşat cererii de finanţare la depunerea acesteia, proiectul va fi respins. Pentru obţinerea Avizului de conformitate, solicitanţii trebuie să depună la sediul A.N.P.D.C.A. documentele necesare eliberării acestuia, respectiv: planul de închidere a centrului de plasament ce urmează să fie închis; datele aferente secţiunilor 10-context, 11 -justificare şi 17- descrierea investitiei din Cererea de finanţare ce urmează a fi depusă. În conformitate cu îndrumarul privind elaborarea Planurilor individuale de închidere a centrelor de plasament, elaborat de către A.N.P.D.C.A., în faza de iniţiere a planului de închidere este necesar ca decizia D.G.A.S.P.C. de a închide un anumit centru, să fie susţinută de Consiliul Judeţean Vâlcea, decizia finală de închidere fiind luată tot printr-o Hotărâre a Consiliului Judeţean, după finalizarea procesului de evaluare (instituţiei, copiilor, familiilor şi comunităţilor). Deşi în lista centrelor eligibile pentru închidere prin POR, se regăsesc 5 centre de plasament care funcţionează în subordinea D.G.A.S.P.C Vâlcea, din considerente ce ţin de insuficienţa resurselor financiare necesare pregătirii şi cofinanţări simultane a 5 proiecte, conducerea D.G.A.S.P.C. Vâlcea şi-a exprimat intenţia de a depune 3 cereri de finanţare nerambursabilă, în cadrul actualului apel de proiecte, deschis în cadrul programului POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectiv specific 8.3 – “Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil copii, în vederea închiderii centrelor de plasament clasice şi crearea de noi servicii în comunitate, urmând ca în etapa a II-a să fie depuse cereri de finanţare şi pentru celelalte două centre eligibile. În acest context, Consiliul Judeţean Vâlcea a emis o hotărâre privind: aprobarea demarării procesului de evaluare a Centrului pentru copilul cu Dizabilităţi, str. Liviu Rebreanu, nr 4, Mun. Rm. Vâlcea, judeţ Vâlcea, în vederea închiderii acestuia şi dezvoltării de servicii sociale alternative, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Obiectiv specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: copii; aprobarea demarării procesului de evaluare a Centrului de Plasament Andreea, str. Nicolae lorga, nr. 20, Mun. Rm. Vâlcea jud. Vâlcea, în vederea închiderii acestuia şi dezvoltării de servicii sociale alternative, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Obiectiv specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: copii; aprobarea demarării procesului de evaluare a Centrului de Plasament Ana, str. Liviu Rebreanu, nr. 2, Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea, în vederea închiderii acestuia si dezvoltării de servicii sociale alternative, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Obiectiv specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: copii.

Leave a Response