|duminică, septembrie 25, 2022
  • Follow Us!

Acţionarii Oltchim vor aproba în 27 aprilie repartizarea profitului din 2016 pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori 

oltchim

 

Firmele Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL, având calitatea de administratori judiciari ai societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, au semnat decizia de convocare a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor de la întreprindere pentru data de 27 aprilie 2017. Ordinea de zi a şedinţei AGA este următoarea: aprobarea raportului administratorului special al societăţii pentru exerciţiul financiar 2016, întocmit conform anexei nr. 32 a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările şi completările ulterioare; aprobarea situaţiilor financiare individuale ale SC Oltchim SA încheiate la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), în baza raportului administratorului special al societăţii şi a raportului auditorului financiar, aferente anului 2016; aprobarea situaţiilor financiare consolidate ale SC Oltchim SA încheiate la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza raportului administratorului special al societăţii şi a raportului auditorului financiar, aferente anului 2016; aprobarea repartizării profitului societăţii realizat în anul 2016 pentru acoperirea parţială a pierderilor contabile din anii anteriori; aprobarea datei de 16 mai 2017, ca dată de înregistrare, în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a datei de 15 mai 2017 ca dată calculată în conformitate cu definiţia dată de prevederile din regulamentul CNVM nr. 6/2009. La adunarea generală a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor al SC Oltchim SA la data de referinţă (18 aprilie 2017) personal, prin reprezentanţii legali (în cazul persoanelor juridice), prin alţi reprezentanţi cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală în condiţiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 sau pot vota prin corespondenţă. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă, primită de la Depozitarul Central. Conducerea SC Oltchim SA a redactat o notă în care propune acţionarilor repartizarea profitului societăţii realizat în anul 2016 pentru acoperirea parţială a pierderilor contabile din anii anteriori. La data de 31 decembrie 2015, SC Oltchim SA înregistra o pierdere contabilă cumulată în sumă de 1,78 miliarde de lei, iar în anul 2016 societatea a înregistrat un profit net în sumă de 26 milioane de lei. Potrivit raportului administratorului special al SC Oltchim SA, în anul 2016, societatea a înregistrat cele mai bune rezultate economico-financiare de la intrarea în insolvenţă şi cel mai bun rezultat brut din activitatea curentă din anul 2007 până în prezent. Rezultatul net total realizat de SC Oltchim SA în anul 2016 este de 26,05 milioane de lei, format din: 20 milioane de lei profit brut din activitatea curentă a societăţii; 14,8 milioane de lei influenţă reevaluare active şi ajustări pentru depreciere; minus 8,75 milioane de lei impozit pe profit. Rezultatele înregistrate în anul 2016 de către SC Oltchim SA demonstrează faptul că măsurile avute în vedere prin planul de reorganizare, aprobat de creditori, pentru eficientizarea societăţii au fost implementate cu succes. Recâştigarea pieţelor de desfacere, cu preponderenţă externe, retehnologizările efectuate la principaiele instalaţii tehnologice, coroborate cu reducerea personalului excedentar au contribuit la obţinerea acestor rezultate. În 2016, cifra de afaceri a crescut cu 12,4 milioane de lei (2,8 milioane de euro), faţă de anul 2015 şi a crescut cu 256,8 milioane de lei (57,2 milioane de euro), faţă de anul 2014. Vânzările la export şi pe piaţa intracomunitară în anul 2016 au fost de 123 milioane de euro, iar importurile şi achiziţiile intracomunitare, în valoare de numai 27 milioane de euro, au determinat o balanţă externă pozitivă a societăţii de 96 milioane de euro. Ponderea exportului în cifra de afaceri a SC Oltchim SA a fost de 73% în anul 2016, faţă de 74% în anul 2015 şi 62% în anul 2014. Rezultatul total brut din activitatea curentă a societăţii în anul 2016 este de 20 milioane de lei, reprezentând o îmbunătăţire cu 68,5 milioane de lei (15,2 milioane de euro), faţă de anul 2015 şi cu 314,3 milioane de lei (70 milioane de euro), faţă de anul 2014. Rezultatul brut total de 20 milioane de lei (4,5 milioane de euro) obţinut în anul 2016 este format din: 35,8 milioane de lei (8 milioane de euro) profit total obţinut din activitatea instalaţiilor care funcţionează; minus 15,8 milioane de lei (3,5 milioane de euro) cheltuieli de conservare a instalaţiilor nefuncţionale de pe platformele de la Bradu şi de la Râmnicu Vâlcea. Rezultatul net din activitatea curentă a societăţii în anul 2016 este de 11,2 milioane de lei reprezentând o îmbunătăţire cu 59,7 milioane de lei, comparativ cu pierderea din anul 2015 şi cu 305,5 milioane de lei, comparativ cu pierderea anului 2013. Indicatorul EBITDA este de 75,3 milioane de lei, semnificând o îmbunătăţire a profitabilităţii, comparativ cu perioadele anterioare. Principalele produse realizate sau servicii prestate de SC Oltchim SA: produse anorganice (sodă caustică, acid clorhidric de sinteză, clor lichid); produse macromoleculare (polieteri-polioli pentru spume poliuretanice); produse organice de sinteză.

(Petre Coman)

Leave a Response