|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat plata sumei de 600.000 euro în contul unei datorii către CET Govora 

Cet-Govora

 

 

Luni, 9 noiembrie 2015, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat, în şedinţă extraordinară, rectificarea bugetului local pe anul acesta (situaţia privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2015), în sensul diminuării la capitolul „Rezerve” şi a majorării capitolului „Combustibil şi energie” cu suma de 2,64 milioane de lei (circa 600.000 euro). Bugetul pe anul 2015, rectificat, rămâne la valoarea totală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215 din 2 noiembrie 2015, respectiv 279,76 milioane de lei, la partea de venituri (din care 252,86 milioane de lei – venituri estimate pentru anul 2015 şi 26,9 milioane de lei – excedent al anului 2014) şi 279,76 milioane de lei, la partea de cheltuieli. La data de 31 octombrie 2015, Primăria Râmnicului înregistra arierate şi plăţi restante către CET Govora în sumă de 2,64 milioane de lei. Pentru evitarea situaţiei în care Ministerul Finanţelor Publice va sista alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a decis diminuarea fondului de rezervă al bugetului local cu această sumă. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/11 februarie 2015 a fost aprobat bugetul local, precum şi listele de investiţii pe surse de finanţare pentru anul curent. Valoarea totală a bugetului aprobat a fost de 250,55 milioane de lei. Ulterior, prin rectificare bugetară valoarea totală a bugetului aprobat s-a majorat la suma de 279,76 milioane de lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli (din care la partea de venituri – 252,86 milioane de lei sumă de încasat în anul 2015 şi 26,9 milioane de lei – excedent an 2014). Conform prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. În baza art. 49 din acelaşi act normativ, ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităţilor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrează arierate au obligaţia sa diminueze lunar volumul acestora cu cel puţin 5%, calculat la soldul lunii anterioare. În cazul nerespectarii prevederilor legi, directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sistează alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. În bugetul local se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi, ori din iniţiativă proprie.

(Petre Coman)

Leave a Response