|joi, decembrie 8, 2022
  • Follow Us!

Fosta întreprindere Uzinele Sodice Govora şi-a schimbat „emblema”: CIECH SODA România 

usg

 

Luna trecută, a avut loc şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA, şedinţă în care acţionarii au aprobat schimbarea denumirii societăţii în SC Ciech Soda România SA, conform dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea firmei eliberată de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi acordului privind folosirii denumirii emis de Secretariatul General al Guvernului. Tot acţionarii au mai aprobat modificarea Articolului 1 „Denumirea societăţii” şi a Articolului 2 „Forma juridică a societăţii” din actul constitutiv, având în vedere punctul anterior de pe ordinea de zi. În fine, acţionarii au mai avizat data de 8 mai 2015, ca dată de înregistrare, conform prevederilor din Legea nr. 297/2004, precum şi mandatarea lui Witold Urbanowski, director general al societăţii, pentru conducerea şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, semnarea hotărârilor AGA şi pentru efectuarea formalităţilor cerute de legislaţia română pentru înregistrarea hotărârilor, în temeiul art. 129 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi prevederilor din actul constitutiv al societăţii. Mai spunem că Ioana Avrinte, în calitate de reprezentant al acţionarului majoritar Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda, a fost numită de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în funcţia de secretar al şedinţei. Secretarul şedinţei confirmă prezenţa acţionarului minoritar Gheorghe Mugioiu, liderul Sindicatului Sodistul. Jan Szczepanski, preşedintele Consiliului de Administraţie al SC Ciech Soda România SA, a semnat recent decizia de convocare a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor, pentru data de 27 mai 2015. Ordinea de zi cuprinde următoarele proiecte de hotărâri: mandatarea lui Witold Urbanowski, director general al societăţii, pentru conducerea şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, semnarea hotărârilor adunării şi pentru efectuarea formalităţilor cerute de legislaţia română pentru înregistrarea hotărârilor AGA; alegerea unui nou membru în Consiliul de Administraţie al SC Ciech Soda România SA, având în vedere expirarea, la data de 27 mai 2015, a mandatului de membru în consiliul de administraţie a lui Barys Aleksander (este propus pentru un nou mandat de membru al consiliului de administraţie tot Barys Aleksander); alegerea unui nou membru în consiliul de administraţie al societăţii, având în vedere demisia din funcţia de membru în consiliul de administraţie a lui Belowski Marcin Aleksander, la data de 16 iunie 2014 (este propus pentru funcţia de membru al consiliului de administraţie Dec Boleslaw); prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii pe anul fiscal 2014 pe baza raportului administratorilor pe anul 2014, raportului auditorului financiar pe anul trecut; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2014. Anul trecut, SC Ciech Soda România SA a realizat o cifră de afaceri de 284,34 milioane de lei şi un pierdere netă de doar 313.000 lei. În anul 2014, principalii factori care au influenţat activitatea societăţii au fost: mărirea capacităţii de producţie, fapt ce a condus la creşterea consumurilor dar şi a veniturilor; costurile de exploatare, sunt datorate în principal efectelor combinate ale menţinerii preţului ridicat la utilităţi şi la materii prime; pierderea financiară a înregistrat o scădere faţă de anul precedent şi se datorează în principal aprecierii monedei naţionale în raport cu monedele internaţionale. Dobânzile datorate pentru împrumuturile primite de la Ciech SA au o influenţă semnificativă asupra rezultatului financiar. Principalele produse livrate în anul 2014 de SC Ciech Soda România SA au fost: sodă calcinată grea – 168.130 tone (38%), sodă calcinată uşoară – 233.130 tone (56%), silicat de sodiu – 21.500 tone (4,6%). Investiţiile importante realizate, pe obiective, au fost: calcinator cu abur nr. 4 – 9,88 milioane de lei, modernizare grup de distilaţie nr. 3 – 5,17 milioane de lei, filtru bandă nr. 2 (600 tone/zi) – 4,9 milioane de lei; coloană de carbonatare nr. 2 – 4,7 milioane de lei, înlocuire pompe proces – 1 milion de lei, modernizare film bandă (900 tone/zi) – 507.000 lei, etc. În anul 2015, planul de investiţii al SC Ciech Soda România SA, în valoare totală de 38,68 milioane de lei, prevede modernizarea echipamentelor tehnologice de producţie, dezvoltarea şi modernizarea instalaţiilor şi a instalaţiilor pentru mediu, sănătate şi securitate în muncă, precum şi achiziţii echipamente şi documentaţii. Firma KPMG Audit SRL a auditat situaţiile financiare ale SC Ciech Soda România SA, care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2014, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte note explicative. Situaţiile financiare menţionate se referă la: activ net negativ/total capitaluri negative (412,62 milioane de lei), pierderea netă a exerciţiului financiar (313.400 lei). În opinia KPMG Audit SRL, situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 au fost întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare şi cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare. Fără a exprima rezerve, auditorul atrage atenţia asupra notei 10.12 la situaţiile financiare care descrie faptul că, la 31 decembrie 2014, SC Ciech Soda România SA are active nete negative în sumă de 412,62 milioane de lei, iar datoriile pe termen scurt depăşesc activele circulante cu 179,6 milioane de lei. Aceste condiţii indică existenţa unor incertitudini semnificative privind capacitatea societăţii de a-şi continua activitatea. Cu toate acestea, conducerea SC Ciech Soda România SA consideră adecvată aplicarea principiului continuităţii activităţii în pregătirea situaţiilor financiare, ţinând cont de sprijinul financiar continuuu din partea Janikowslie Zaklady Sodowe Janikosoda SA Polonia din care face parte societatea. De asemenea, SC Ciech Soda România SA se află în situaţia în care activul net determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. În conformitate cu Legea nr. 31/1990, în astfel de situaţii trebuie convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, care să decidă asupra măsurilor ce trebuie luate în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.

(Petre Coman)

Leave a Response