|miercuri, decembrie 2, 2020
  • Follow Us!

Şedinţă-maraton la Consiliul Judeţean Vâlcea, cu 38 de proiecte de hotărâri pe ordinea de zi 

consiliul-judetean

 

Marţi, 31 martie 2015, este programată şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu 38 de proiecte de hotărâri sau informări plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Astfel, se vor discuta şi aproba următoarele propuneri: rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti – activitatea de sănătate, a programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, precum şi suplimentarea numărului de posturi finanţate pentru personalul neclerical, angajat în unităţile de cult ortodox din judeţul Vâlcea, pe anul 2015; utilizarea unor sume din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare şi modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 14 din 30 ianuarie 2015; modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 28 din 30 ianuarie 2015, referitoare la aprobarea plăţii unor contribuţii sau cotizaţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru anul 2015; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Parc Ind Vâlcea SA, pe anul 2015; aprobarea nivelului taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2015; stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se evaluează în lei, arenda, exprimată în natura, pentru anul 2015; stabilirea preţului mediu la masa verde obţinută de pe pajişte, pentru anul 2015; actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea spaţiilor care aparţin domeniului public sau privat al judeţului, în anul 2015; aprobarea unor tarife pentru servicii prestate către utilizatori, încasate de Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea, pentru anul 2015; stabilirea cuantumului indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea; aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2015; aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Refacere platformă drum şi podeţe pe DJ 654 Valea Cheii – Cheia -Mănăstirea Iezer- Schitul Pahomie”; aprobarea cofinanţării proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 651 Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti, km. 2+700 -7+700, comunele Păuşeşti Măglaşi şi Stoeneşti, judeţul Vâlcea” ce se implementează prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013; aprobarea cofinanţării proiectului „Refacere platformă drum şi ziduri de sprijin pe DJ 703N Berislăveşti-Dîngeşti-Releu Cozia” ce se implementează prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013; aprobarea cofinanţării proiectului „Consolidare şi refacere DJ 648 Ioneşti – Olanu – limită Judeţul Olt” ce se implementează prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013; modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie 1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare; modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al Judeţului Vâlcea, concesionate societăţii comerciale CET Govora; darea în administrarea Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea a unor spaţii situate în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Maior V. Popescu nr. 8, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea; modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 106 din 23 iunie 2005, privind darea în administrarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, a unor spaţii situate la parterul imobilului din municipiul Râmnicu Vâlcea, str. George Enescu nr. 29, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea; modificarea şi completarea regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7 din 29 ianuarie 2014; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Râmnicu Vâlcea – SC Vox Porfile SRL Mihăeşti”, operatorului de transport rutier SC Antares Transport SA; eliberarea, la cerere, din funcţia publică de conducere de director executiv adjunct economic din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, a doamnei Iuga Maria; aprobarea unor componente ale documentaţiei de atribuire întocmite pentru contractul Proiectarea şi construirea Centrului de management al deşeurilor Roeşti din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”; mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, să semneze actul adiţional pentru modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei; mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” să aprobe primirea de noi membri şi să semneze Actele adiţionale pentru modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei; mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală să aprobe cotizaţia anuală la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”; modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea şi mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei să aprobe şi să semneze Actul Adiţional nr.1 la Statutul Asociaţiei; mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală să aprobe cotizaţia anuală la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea; desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea, în Consiliul de administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti; reorganizarea Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea; modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, etc.

Leave a Response