|vineri, septembrie 30, 2022
  • Follow Us!

Datoriile totale ale Oltchim au scăzut uşor, până la nivelul de 772 milioane euro 

06OLTCHIM_9620f42297

 

Ca urmare a intrării SC Oltchim SA în procedura insolvenţei, datoriile înregistrate la 30 ianuarie 2013 (data intrării în insolvenţă) şi regăsite în sold la 30 iunie 2014 (772 milioane de euro) sunt înscrise în tabelul preliminar al creanţelor societăţii, iar modul în care vor fi onorate va fi stabilit prin planul de reorganizare, conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. SC Oltchim SA achită impozitele şi taxele aferente salariilor prin compensare cu TVA de recuperat înregistrat de societate. La societăţile în insolvenţă compensarea se efectuează numai după finalizarea controlului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Cifra de afaceri realizată în semestrul I din acest an este de peste 271 milioane de lei, echivalent 60,7 milioane de euro. Valoarea exportului realizat de SC Oltchim SA a fost de 41,56 milioane de euro, respectiv 69% din cifra de afaceri. Din punct de vedere al tipului de produse comercializate, vânzările SC Oltchim SA au avut următoarea structură: petrochimie (polioli-polieteri) – 190,85 milioane de lei, clorosodice – 57,6 milioane de lei, alte produse chimice – 3,4 milioane de lei, mărfuri – 13,44 milioane de lei, materiale de construcţii – 5 milioane de lei, Direcţia Petrochimică Piteşti – 89,7 milioane de lei, diverse – 673.000 lei. Veniturile totale ale SC Oltchim SA cuprind, pe lângă volumul total al vânzărilor (cifra de afaceri) de 271 milioane de lei, următoarele: venituri din producţia stocată (vânzări din stoc) – 4,2 milioane de lei, alte venituri din exploatare – 7,47 milioane de lei, venituri financiare – 892.000 lei. Veniturile financiare cuprind în principal, veniturile din diferenţele de curs valutar, reactualizarea creanţelor şi datoriilor în valută, precum şi venituri din dobânzi bancare. Cheltuielile totale efectuate de SC Oltchim SA în semestrul I din acest an sunt în sumă de 389,7 milioane de lei, echivalent 87,3 milioane de euro, cu următoarea structură: cheltuieli din exploatare – 383,1 milioane de lei, cheltuieli financiare – 6,6 milioane de lei. Cheltuielile din exploatare ale SC Oltchim SA s-au împărţit pe următoarele categorii: cheltuieli cu materii prime şi materiale – 154,4 milioane de lei, cheltuieli cu energia şi apa – 76,24 milioane de lei, cheltuieli salariale (inclusiv impozite) – 58,76 milioane de lei, cheltuieli cu amortizarea – 73,24 milioane de lei, cheltuieli prestaţii externe – 16 milioane de lei, cheltuieli impozite şi taxe locale – 4 milioane de lei, alte cheltuieli – 338.000 lei. Cheltuielile financiare ale SC Oltchim SA s-au compus din costuri din diferenţe de curs valutar şi din cheltuielile cu dobânzile. La data de 30 iunie 2014, SC Oltchim SA înregistra o pierdere de 114,5 milioane de lei, echivalent 25,65 milioane de euro. În semestrul I din acest an, SC Oltchim SA a înregistrat un flux de numerar total negativ în valoare de 1,84 milioane de lei. Din analiza fluxurilor de trezorerie rezultă că activitatea societăţii a generat un surplus din activitatea de exploatare, determinat de creşterea treptată a gradului mediu de utilizare a capacităţilor de producţie, comparativ cu semestrul I 2013, când s-a înregistrat un flux negativ în activitatea operaţională. Surplusul din exploatare a fost diminuat de cheltuielile cu investiţiile realizate în semestrul I din acest an, în principal pentru obiectivul „Reabilitare electrolizoare la Electroliza cu membrană”, cheltuieli necesare a fi efectuate, dar pentru care nu s-a reuşit obţinerea de finanţări. Principala problemă a SC Oltchim SA o constituie lipsa capitalului de lucru care conduce la o funcţionare redusă a instalaţiilor tehnologice, cu implicaţii în înregistrarea de pierderi şi o lipsă de lichidităţi pentru plata la scadenţă a datoriilor. Societatea a reuşit să-şi îmbunătăţească în ultimele 6 luni rezultatele economico-financiare, dar pentru creşterea în continuare a gradului de utilizare al capacităţilor de producţie este necesară atragerea de finanţări pentru capitalul de lucru. În acest sens, a fost încheiat un contract de asociere în participaţiune fără personalitate juridică cu o terţă societate, prin care SC Oltchim SA pune la dispoziţie activele de la Instalaţia de oxo-alcooli şi personalul, iar terţa societate finanţează cash cheltuielile de repornire ale instalaţiei de oxo-alcooli (revizia generală, mentenanţa, repornirea la un nivel de 80% din capacitate). Materia primă principală – propilena – pentru funcţionarea instalaţiei oxo-alcooli va fi finanţată de furnizorul actual de propilenă. Asocierea în participaţiune este încheiată pe o perioadă de trei ani. Valoarea totală a investiţiilor realizate de SC Oltchim SA în primul semestru al anului 2014 a fost de 4,6 milioane de lei. Sursele de finanţare folosite pentru investiţiile realizate au fost numai surse proprii ale SC Oltchim SA. Principalele lucrări de investiţii se referă la reabilitarea electrolizoarelor la instalaţia Electroliza cu membrană, în valoare de 4,2 milioane de lei. Efectele aceastei reabilitări asupra situaţiei financiare a societăţii constau în: creşterea cifrei de afaceri lunare cu peste 720.000 euro, prin creşterea producţiei lunare de sodă caustică leşie şi de clor, lucru care va conduce şi la creşterea producţiei de polioli-polieteri; reducerea consumurilor specifice şi implicit obţinerea unei profitabilităţi mai mari a produselor acestei instalaţii; îmbunătăţirea calităţii produsului soda caustică lichidă prin reducerea nivelului de cloruri, devenind mai atractiv pe piaţă. Veniturile SC Oltchim SA din activitatea de bază nu au prezentat schimbări majore între cele două perioade analizate, acestea având ca principale componente vânzarea de polioli-polieteri şi de sodă caustică. După repornirea instalaţiei de oxo-alcooli, societatea va avea la bază venituri obţinute din trei grupe de produse principale, în sensul că veniturile din vânzarea de polioli-polieteri şi clorosodice se vor completa cu cele din vânzarea produselor fabricate în instalaţia de oxo-alcooli. Funcţionând la capacitate redusă, sunt şi cazuri în care nu s-au achitat integral şi la scadenţă datoriile. Conducerea SC Oltchim SA estimează că odată cu creşterea gradului de utilizare a capacităţii de producţie, problema lichidităţilor se va rezolva, iar societatea va avea capacitatea de a-şi achita integral şi la termen datoriile curente. Menţionăm, de asemenea, că întocmirea situaţiilor financiare încheiate la 30 iunie 2014 s-a făcut în baza prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 936/16 iulie 2014 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

(Petre Coman)

Leave a Response