|duminică, septembrie 25, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea şi Consiliul Local au aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii Apavil 

Cristian Jianu Apavil

Recent, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea (principalii acţionari ai Apavil) au aprobat mandatarea reprezentanţilor săi în adunarea generală a acţionarilor la societatea Apavil SA Vâlcea să aprobe descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii, pentru exerciţiul financiar al anului 2013. Consiliul de Administraţie al Apavil are următoarea componenţă: Cristian Jianu – preşedinte, Mircea Predescu, Lucian Tănăsescu, Ion Costache şi Vasile Popescu – membri. În cursul anului trecut, SC Apavil SA a înregistrat următorii indicatori: cifră de afaceri netă – 53,82 milioane de lei, venituri totale – 60,43 milioane de lei, cheltuieli totale – 53,87 milioane de lei, cheltuieli de exploatare – 53,15 milioane de lei, profit net – 5,76 milioane de lei. Potrivit datelor din bilanţ, la data de 31 decembrie 2013, SC Apavil SA are de recuperat creanţe totale în sumă de 14,2 milioane de lei, datorii de plătit în anul 2014 în sumă de 14,6 milioane de lei, iar cele de plătit într-o perioadă mai mare de un an fiind de 1,44 milioane de lei. Referitor la datoriile SC Apavil SA, în raportul administratorilor pe anul 2013, sunt menţionate următoarele: contravaloarea contractelor de leasing este de 902.000 lei; linia de credit de la BCR utilizată este de 2,13 milioane de lei; garanţiile de bună execuţie aferente contractelor de lucrări pentru POS Mediu sunt de 2,38 milioane de lei; furnizori de materiale şi servicii în sumă de 4,88 milioane de lei; furnizori de imobilizări în sumă de 508.900 lei, din care 300.000 lei furnizori de imobilizări POS Mediu; contribuţiile datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de sănătate, fondului de şomaj şi alte fonduri sunt în termenul normal de exigibilitate; contractul de cesiune de creanţă încheiat cu SC Europan Prod SA este în sumă de 2 milioane de lei; creditorii ISPA şi POS Mediu în sumă de 561.000 lei. În conformitate cu datele din raportul administratorilor pe anul 2013, SC Apavil SA, în cursul anului 2013, a realizat un volum de investiţii în valoare totală de 2,74 milioane de lei. Conform prevederilor din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, consiliul judeţean exercită în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. Potrivit prevederilor din actul constitutiv al SC Apavil SA Vâlcea, aprobat prin Hotărârea AGA nr. 24 din 23 decembrie 2013, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie. În conformitate cu prevederile din acelaşi act constitutiv mai sus menţionat, adunarea generală extraordinară nu poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea. Recent, societatea de audit KPMG a publicat un raport privind situaţiile financiare ale SC Apavil SA pe anul 2013, care se referă la un activ net/total capitaluri de 21,76 milioane de lei, precum şi la un rezultat net al exerciţiului financiar de 5,76 milioane de lei. „Deoarece am fost angajaţi ca auditori ulterior datei de 31 decembrie 2012, nu am participat la inventarierea faptică a stocurilor SC Apavil SA în valoare netă de 2,35 milioane de lei efectuată la 31 decembrie 2012 şi la inventarierea faptică a stocurilor societăţii în valoare netă de 1,93 milioane de lei efectuată la 31 decembrie 2011 şi nu am putut să ne asigurăm prin proceduri alternative de audit în ceea ce priveşte existenţa stocurilor la aceste date. Deoarece stocurile iniţiale afectează rezultatele operaţiunilor şi a fluxurilor de trezorerie, nu am putut determina dacă sunt necesare ajustări privind cheltuielile cu materiile prime şi materialele consumabile, impozitul pe profit, rezultatul net al exerciţiului şi ale fluxurilor de trezorerie din exploatare prezentate în situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2013 şi 31 decembrie 2012. La 31 decembrie 2013 şi la 31 decembrie 2012, SC Apavil SA nu a înregistrat un provizion pentru datorii privind pensionarea, conform prevederilor contractului colectiv de muncă. Efectul acestei abateri de la cerinţele Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 nu a fost determinat. Societatea înregistrează venituri în baza consumurilor identificate de aparatele de măsură atunci când acestea sunt citite şi nu înregistreză veniturile pentru serviciile furnizate între data la care aparatele de măsură au fost citite şi date raportării (31 decembrie 2013 şi 31 decembrie 2012), respectiv când serviciile sunt prestate. Efectul acestei abateri de la cerinţele Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 asupra sumelor prezentate în situaţiile financiare la creanţe comerciale, alte datorii şi rezultat reportat la 31 decembrie 2013 şi 31 decembrie 2012 şi cifra de afaceri netă, cheltuiala cu impozitul pe profit şi rezultat net pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2013 şi 31 decembrie 2012 nu a fost determinat. Societatea este implicată în proiecte finanţate în principal de către Uniunea Europeană şi statul român prin fonduri nerambursabile pentru modernizarea şi reabilitarea reţelei de apă şi canalizare. Fondurile nerambursabilc intră în aria dc aplicare a TVA şi de aceea trebuie considerate ca având TVA inclus, SC Apavil SA fiind în poziţia de a datora TVA de piaţă, precum şi penalităţi aferente de întârziere. Conducerea societăţii nu a efectuat nici o estimare privind valoarea acestor datorii la 31 decembrie 2011. La 31 decembrie 2012, conducerea SC Apavil SA a estimat valoarea acestor datorii la 4,36 milioane de lei, înregistrând această sumă în acel exerciţiu financiar. În consecinţă, rezultatul reportat la 31 decembrie 2012 trebuia să fie diminuat cu 4,36 milioane de lei, iar cheltuielile de exploatare şi rezultatul net al exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012 trebuia să fie diminuat cu 4,36 milioane de lei. Opinia noastră asupra situaţiilor financiare aferente exerciţiului încheiat la 31 decembrie 2012, datată 22 mai 2013, a fost modificată corespunzător. Opinia noastră asupra situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar curent este de asemenea modificată datorită efectelor acestui aspect asupra comparabilităţii cifrelor perioadei curente cu cifrele corespondente. În opinia noastră, cu mici excepţii, situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013 au fost întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009”, se menţionează în raportul de audit realizat de KPMG.

(Petre Coman)

One Response to CJ Vâlcea şi Consiliul Local au aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii Apavil

  1. Apa scumpa

    Sa mai numere si angajatii politic ..de la TESA..ca sa unflat factura de apa rece..zici ca e benzina..6 lei metru cub..cel mai scump din tara. Basca ..mai platim si apa de ploaie..

     

Leave a Response