|miercuri, iulie 6, 2022
  • Follow Us!

Primăriile din Livezi, Racoviţa, Berbeşti Alunu, Băbeni şi Roeşti, campioane ale neregulilor financiar-contabile 

prejudicii-de-1173-miliarde-de-lei-constatate-de-curtea-de-conturi-in-ultimul-sau-raport-privind-activitatea-institutiilor-publice

• Raportul privind finanţele publice realizat anul trecut de Camera de Conturi Vâlcea (I)

Zilele trecute, Camera de Conturi a judeţului Vâlcea a publicat raportul realizat anul trecut privind finanţele publice locale pe anul 2012 la nivelul judeţului Vâlcea. Astfel, s-a descoperit că la Primăria Racoviţa s-au fundamentat şi aprobat cheltuielile bugetare necorelate cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor estimate a se realiza, iar la primăriile Buneşti, Livezi şi Racoviţa nu a fost constituit fondul de rezervă bugetară. La primările Livezi, Racoviţa, Sălătrucel şi Horezu nu a fost respectat de către ordonatorii de credite ai bugetelor locale a obligativităţii publicării pe paginile de internet ale unităţilor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale a documentelor şi informaţiilor prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. La Primăria Livezi a avut loc supradimensionarea unor venituri bugetare, în timp ce la Horezu, Racoviţa, Livezi, Roşiile, Sălătrucel şi Diculeşti nu a fost invenatariată materia impozabilă de pe raza unităţii administrativ teritoriale şi în consecinţă a existat imposibilitatea efectuării unei estimări reale a nivelului veniturilor bugetelor locale. Evidenţa contabilă nu s-a condus şi organizat conform normelor metodologice, a planului de conturi şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia deficienţă constatată la Primăria Oteşani unde contul de execuţie şi situaţiile financiare nu au întrunit condiţiile care să facă posibilă verificarea acestora şi în consecinţă acestea au fost restituite pentru completare şi refacere, acţiunea fiind suspendată şi reprogramată în semestrul doi al anului în curs. Evidenţa sintetică şi analitică a patrimoniului entităţii nu este condusă în conformitate cu normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice în sensul evidenţierii eronate a unor bunuri (Primăria Alunu) sau neconducerii evidenţelor analitice pentru bunurile patrimoniale (Primăria Nicole Bălcescu). Neîntocmirea registrelor contabile obligatorii, s-a constatat la primăriile Livezi şi Racoviţa, iar nerespectarea prevederilor legale privind organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare s-a constatat la Primăria Livezi. Alte abateri privind organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile legale au constat în: neutilizarea conturilor de ordine şi evidenţă în afara bilanţului (primăriile Buneşti, Lăpuşata, Lungeşti, Racoviţa, Măldăreşti, Malaia, Horezu, Berbeşti şi Şcoala gimnazială Alunu); necalcularea sau calcularea eronată a amortizării mijloacelor fixe (primăriile Costeşti, Lăcusteni, Livezi, Buneşti, Malaia, Milcoiu, Măldăreşti); identificarea unor cazuri de înregistrări contabile eronate datorită utilizării unor conturi contabile care nu concordă cu specificul activității entităţii, neluarea în considerare a specificului unor operaţiuni economice sau nerespectarea altor prevederi ale instrucţiunilor de utilizare a planului de conturi pentru instituţii publice (primăriile Alunu, Frânceşti, Lăpuşata, Nicolae Bălcescu, Măldăreşti, Sălătrucel, Berislăveşti, Băbeni şi Berbeşti); deficienţe privind contabilitatea veniturilor bugetare în sensul că aceasta nu s-a condus în toate cazurile pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare s-a constatat la Primăria Bălceşti.

 

Primăria Râmnicului nu a evidenţiat lucrări de investiţii finalizate în valoare totală de 18 milioane lei

 

Alte nereguli identificate de Camera de Conturi Vâlcea au fost următoarele: neînregistrarea în evidenţa contabilă şi tehnic-operativă a unor bunuri care constituie domeniul public şi privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale s-a constatat la Primăria Roşiile unde pădurea din care entitatea exploata material lemnos pentru nevoile proprii nu era înregistrată în contabilitate, iar la primăriile Milcoiu şi Roeşti nu erau evidenţiate bunuri preluate prin transfer cu titlu gratuit în sumă de 26.000 lei; înregistrarea eronată în evidenţa contabilă a unor bunuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale la primăriile din Nicolae Bălcescu, Roşiile, Prundeni, Măldăreşti, Berislăveşti şi Berbeşti (la Primăria Horezu s-a constatat că o serie de bunuri patrimoniale rezultate ca urmare a finalizării unor obiective de investiţii finanţate din fonduri externe nerambursabile şi cofinanţare de la bugetul local au fost înregistrate eronat la valori mai mici decât cele reale, cu suma de 1,56 milioane de lei); neînregistrarea unor operaţiuni de intrare sau ieşire a unor elemente patrimoniale s-a constatat în cazul a patru ordonatori de credite (primăriile Buneşti, Costeşti, Milcoiu, Roeşti şi Malaia) din care exemplificăm situaţia consemnată la unităţile administrativ-teritoriale Costeşti, Milcoiu şi Roeşti unde bunuri în valoare de 1,74 milioane de lei continuau să fie evidenţiate în gestiunea primăriei deşi o dată cu dobândirea calităţii de ordonator terţiar a şcolilor gimnaziale din localităţile în cauză, acestea erau în gestiunea unităţilor de învăţământ; nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă bunuri de natura investiţiilor finalizate şi recepţionate în sumă estimată de 52,24 milioane de lei în cazul a 11 ordonatori de credite din care exemplificăm situaţia întâlnită la Primăria Râmnicu Vâlcea, unde lucrări de investiţii finalizate şi recepţionate ce totalizau 18 milioane de lei au fost raportate în situaţiile financiare întocmite la închiderea exerciţiului bugetar ca fiind investiţii în curs (aceeaşi deficienţă a mai fost constată la primăriile din Buneşti, Băbeni, Orleşti, Livezi, Mădulari, Prundeni şi Berbeşti); înregistrările în contabilitate nu au fost efectuate întotdeauna pe baza documentelor justificative corect întocmite, deficienţa cea mai des întâlnită fiind întocmirea şi completarea necorespunzătoare a foilor de parcurs şi fişei activităţii zilnice pentru autovehiculele din dotare la primăriile Amărăşti, Nicolae Bălcescu, Măldăreşti, Berislăveşti şi Băbeni; neînregistrarea în evidenţa contabilă a modificărilor survenite în structura patrimoniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale aprobate prin hotărâri ale organelor deliberative s-a constatat la Primăria Diculeşti unde nu a fost operată în evidenţele contabile intrarea în domeniul public a unor drumuri de exploataţie agricolă cu o valoare de 201.000 lei; nerespectarea prevederilor legale privind gestionarea materialelor şi materialelor de natura obiectelor de inventar, acestea fiind înregistrate direct pe cheltuieli fără a se organiza o evidenţă a acestora (primăriile Amărăşti, Livezi, Berislăveşti, Milcoiu, Măldăreşti, Sălătrucel şi Şcoala Gimnazială Lăcusteni); evidenţierea numai cantitativă a unor bunuri primite cu titlu gratuit fără a se înregistra şi valoarea acestora (Primăria Roeşti); neevidenţierea capitalului deţinut la societatea SC Prima Prundeni SRL la care unitatea administrativ-teritorială, Primăria Prundeni, este unic acţionar, iar în cazul Primăriei Horezu s-a constatat că nu sunt înregistrate în evidenţele contabile părţile sociale deţinute în cadrul a patru asociaţii fără scop patrimonial.

 

Primăria Livezi a „uitat” să înregistreze în contabilitate Şcoala gimnazială Tina

 

În ceea ce priveşte concordanţa datelor înregistrate în evidenţa tehnico-operativă cu cele din evidenţa financiar-contabilă şi cu cele preluate în balanţele de verificare şi înscrise în situaţiile financiare, Camera de Conturi Vâlcea a descoperit neconcordanţe între evidenţa contabilă şi evidenţa fiscală au fost constatate la cinci unităţi administrativ teritoriale, unde sumele rămase de încasat la finele anului bugetar, aferente impozitelor şi taxelor locale, nu s-au regăsit în soldul conturilor de creanţe ale bugetului local (primăriile Alunu, Roşiile, Lăpuşata, Mădulari, Roeşti, Berislăveşti şi Berbeşti). În privinţa reflectării reale a operaţiunilor financiar-contabile în bilanţurile contabile şi conturile anuale de execuţie bugetară, a existat neconcordanţa posturilor din bilanţ şi a indicatorilor raportaţi în conturile de execuţie cu datele înregistrate în contabilitate s-a constatat la un număr de trei entităţi verificate (primăriile Livezi, Racoviţa şi Drăgăşani). Astfel la Primăria Livezi s-a constatat că situaţiile financiare anuale întocmite la nivelul ordonatorului principal de credite nu cuprindeau şi datele din situaţiile financiare ale ordonatorului terţiar de credite (Şcoala gimnazială Tina), nefiind astfel evidenţiate elemente patrimoniale în valoare de 361.000 lei. S-au menţinut în conturile de creanţe şi datorii a sumelor care se află în afara termenului legal de prescripţie prevăzut de lege pentru încasare şi respectiv lichidarea acestora constituie o abatere întâlnită cu ocazia misiunilor de audit efectuate la primăriile Diculeşti, Livezi şi Racoviţa. Alte abateri privind reflectarea reală şi exactă a operaţiunilor financiar-contabile în bilanţurile contabile şi conturile anuale de execuţie bugetară se referă la înscrierea în contul de execuţie în coloana angajamentelor legale de plată a unei valori nereale diminuate cu suma de 386.000 lei, aspect constatat la Primăria Măldăreşti. Alte abateri privind încheierea exerciţiului bugetar au fost constatate la 8 entităţi auditate, unde la încheierea exerciţiului bugetar nu s-au constituit provizioane şi nu s-au reflectat, potrivit reglementărilor emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice, drepturi de natură salarială devenite executorii în urma sentinţelor definitive şi irevocabile emise de instanţele competente, suma estimată totală a acestora fiind de 4,15 milioane de lei (în acest sens exemplificăm primăriile Berbeşti, Livezi). Nu a avut loc prezentarea la termen a situaţiilor financiare privind situaţia patrimoniului aflat în administrare şi privind execuţia bugetară, inclusiv a politicilor contabile la primăriile Lungeşti, Prundeni, Măldăreşti şi (ordonatorii principali de credite nu au respectat obligaţia de a prezenta trimestrial, pentru analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului local pe cele două secţiuni – funcţionare şi dezvoltare). La primăriile Livezi şi Racoviţa s-au constatat deficienţe legate de nerespectarea prevederilor legale privind prezentarea în anexa la situaţiile financiare a principiilor şi politicilor contabile şi a notelor explicative.

(Petre Coman)

One Response to Primăriile din Livezi, Racoviţa, Berbeşti Alunu, Băbeni şi Roeşti, campioane ale neregulilor financiar-contabile

  1. claudiu

    Felicitări contabilei Primariei Golesti si primarului Serban pt ca in aceasta localitate nu s-au constatat nereguli, in ciuda campaniei murdare duse de candidatul PSD care a pierdut alegerile si nu se impaca cu gandul ca e un looser!

     

Leave a Response