|joi, septembrie 24, 2020
 • Follow Us!

Ședință extraordinară a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea 

sedinta_consiliu_local_05_06_2013

        DISPOZIŢIA NR. 8223

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

 

             Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Având în vedere referatul Serviciului Administraţie Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001, înregistrat sub nr. 43717 din 18.12.2013, prin care se propune emiterea unei dispoziţii privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară, în data de 20.12.2013, ora 12,00;

În temeiul prevederilor art.39, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza art.68 şi art.115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite următoarea

   

                                               D I S P O Z I Ţ I E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 20.12.2013, ora 12,00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

 

                                                  ORDINE DE ZI: 

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 10.12.2013.
 2. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
 3. Raport şi proiect de hotărâre referitor la modificarea bugetului “Disponibil din fonduri cu destinaţie specială pentru finanţarea lucrărilor de intervenţie privind  creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe” pentru anul 2013.
 4. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii ETA S.A. pe anul 2013.
 5. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  societăţii PIETE PREST S.A. pentru anul 2013.
 6. Raport şi proiect de hotărâre privind organizarea unor evenimente în vederea sărbătoririi Anului Nou 2014.
 7. Raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local.
 8. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului.
 9. Raport şi proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în imobilul – construcţie Şcoala Română de Afaceri, situat pe Intrarea Pribeanu nr.1.
 10. Raport şi proiect de hotărâre de actualizare a progamului local multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.170/2009, modificată de hotărârea nr. 172/2010.
 11. Raport şi proiect de hotărâre privind suspendarea taxei de urgenţă pentru eliberarea autorizaţiilor de construire şi certificatelor de urbanism.
 12. Raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic de Zonă – Imobil D+P+7E, bdul Tudor Vladimirescu nr. 24, investitor S.C. Protetchim SRL.
 13. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2014-2015.

 

Art.2. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                  AVIZEAZĂ PT. LEGALITATE,

 ing. Emilian FRÂNCU                                                              SECRETAR MUNICIPIU,

     jurist Ion DIDOIU                                              

 

 

 

 

 

 

 

                           Râmnicu Vâlcea, 18.12.2013         

Leave a Response