Administratorul judiciar al Hidroelectrica a găsit mai multe “bube” în activitatea sucursalelor din Vâlcea

luni, 17 septembrie 2012

• Remus Borza a publicat un raport de circa 500 de pagini

Administratorul judiciar al Hidroelectrica a găsit mai multe “bube” în activitatea sucursalelor din Vâlcea

Petre Coman

Recent, Remus Borza, partener în firma EuroInsol şi administratorul judiciar al Hidroelectrica, a prezentat raportul final privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a SC Hidroelectrica SA, un document ce conţine aproape 500 de pagini. Despre activitatea celor două unităţi din judeţul Vâlcea (Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea şi SC Hidroserv SA Râmnicu Vâlcea) aflăm că în anul 2012 au fost depuse documentaţiile necesare la Oficiul Registrului Comerţului în vederea majorării capitalului social subscris vărsat cu valoarea de 1,12 milioane de lei reprezentând valoarea a nouă terenuri înregistrate în evidenţa SH Râmnicu Vâlcea, după cum urmează: Captare şi traversare Hanes II (880 mp), Captare Cerna (221 mp), Captare Luncavăţ (18.200 mp), Captare Bistricioara (373 mp), Captare Uria (486 mp), Captare Pârâul Hotarului (503 mp), Bazin compensator MHC (1.321 mp), Platformă tehnologică 1 - incintă mal drept (4.400 mp) şi Platformă tehnologică 2 - incintă mal drept (430 mp). În data de 26 iulie 2006 s-a obţinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate pentru un teren denumit “AHE Gura Lotrului - Punct de lucru”, în suprafaţă de 13.400 mp, situat în oraşul Brezoi, punctul Golocreni-Lotru, valoarea terenului menţionat mai sus la data respectivă, fiind conform raportului de evaluare de 177.781 lei. În data de 22 octombrie 2007, în baza hotărârii AGA nr. 15/1 octombrie 2007, societatea a majorat capitalul social cu valoarea de circa 20 milioane de lei, valoare ce include terenul mai sus menţionat şi care se regăseşte în Certificatul constatator nr. 453632/24 octombrie 2007. Adunarea Generală a Acţionarilor, prin hotărârea nr. 63/22 decembrie 2008, a aprobat transmiterea cu titlu gratuit către Primăria oraşului Brezoi a unei părţi în suprafaţă de 1.181 mp din terenul denumit “AHE Gura Lotrului - Punct de lucru”, în suprafaţă totală de 13.400 mp pentru care deţinea certificatul de atestare a dreptului de proprietate. În data de 14 ianuarie 2009, părţile, adică Hidroelectrica, prin sucursala Râmnicu Vâlcea, şi Primăria oraşului Brezoi au semnat procesul verbal de predare-primire a terenului în suprafaţă 1.181 mp, desprins din terenul denumit “AHE Gura Lotrului - Punct de lucru”. La momentul dezmembrării şi transferului cu titlu gratuit, valoarea terenului respectiv era de 15.671 lei, valoare pe care societatea o evidenţiază în contabilitate ca ieşire din patrimoniu dar fără a întreprinde demersurile necesare pentru diminuarea corespunzătoare a capitalului social.

Care sunt propunerile în legătură cu activitatea filialelor Hidroelectrica şi Hidroserv Vâlcea?

În cadrul raportului, firma EuroInsol a făcut câteva propuneri în legătură cu activitatea filialelor Hidroelectrica şi Hidroserv Vâlcea. Astfel, printre altele aflăm că la Hidroserv Râmnicu Vâlcea se impune o redimensionare a personalului afectat lucrărilor de întreţinere şi reparaţii în funcţie de noile volume de lucrări. “În anul 2011 cotele de cheltuieli indirecte de secţie şi regiile generale ale filialelor Hidroserv care sunt aplicate la devizele ofertă şi ulterior în situaţiile de lucrări la decontarea lucrărilor au valori cuprinse între 65% şi 90% pentru cheltuielile indirecte de secţie şi 22% până la 32% pentru regiile generale, ceea ce conduce la creşteri considerabile ale valorii prestaţiilor şi implicit la costurile suportate de Hidroelectrica. Sucursalele Hidroelectrica în care au fost derulate lucrări de retehnologizare şi modernizare şi obiectivele hidroenergetice care au intrat în acest program se prezintă astfel: SH Râmnicu Vâlcea cu CHE Lotru retehnologizată şi 15 grupuri pe Oltul mijlociu modernizate; SH Slatina cu 16 grupuri retehnologizate şi 2 grupuri modernizate; SH Porţile de Fier cu centrala Porţile de Fier 1 retehnologizată şi centrala Porţile de Fier 2 în curs de retehnologizare. În anul 2011, cifra de afaceri realizată la nivelul tuturor filialelor Hidroserv a fost în cuantum de 457 milioane de lei, echivalentul a 107,85 milioane de euro calculat la cursul mediu de 4,238 leu/euro. În data de 23 decembrie 2009 a fost încheiat contractul de prestări servicii şi execuţie de lucrări nr. 15783 între Hidroelectrica, prin Sucursala Hidrocentrale Sibiu, în calitate de beneficiar şi întreprinderea afiliată SC Filiala pentru Reparaţii şi Servicii Hidroserv Râmnicu Vâlcea SA, în calitate de executant.

Obiectul contractului îl reprezintă asigurarea de către Hidroserv Râmnicu Vâlcea a activităţii de mentenanţă, modernizări şi retehnologizări la centralele aflate în patrimoniul sau administrarea Hidroelectrica - Sucursala Sibiu prin prestarea de servicii sau executarea de lucrări cu caracter programat sau neprogramat inclusiv asigurarea produselor necesare desfăşurării serviciilor sau lucrărilor în conformitate cu cerinţele beneficiarului şi obligaţiile asumate prin contract. Contractul este încheiat pe perioada de cinci ani, până în data de 31 decembrie 2014. Valoarea totală a contractului este de 224,37 milioane de lei. Plata se face în termen de 90 de zile de la emiterea facturii de către executant. Penalităţile de întârziere sunt de 0,06% din valoarea lucrării neexecutate, respectiv a facturii neachitate fără a putea depăşi 5% din valoarea lucrării. În data de 8 ianuarie 2010, a fost semnat contractul de prestări servicii şi execuţie lucrări între Hidroelectrica SA Bucureşti, prin Sucursala Râmnicu Vâlcea, şi Hidroserv Râmnicu Vâlcea. Obiectul contractului îl reprezintă asigurarea de către Hidroserv a activităţii de mententanţă, modernizări şi retehnologizari la centralele hidroelectrice aflate în patrimoniul sau administrarea Hidroelectrica - Sucursala Haţeg, prin execuţia de lucrări şi prestarea de servicii cu caracter programat sau neprogramat, inclusiv asigurarea produselor necesare desfăşurării acestor lucrări şi servicii, în conformitate cu cerinţele impuse de beneficiar şi cu obligaţiile asumate prin contract. Contractul s-a încheiat pentru o perioadă de cinci ani, respectiv până în data de 31 decembrie 2014. Valoarea totală estimată a contractului este de 311,1 milioane de lei. Plăţile trebuie efectuate în maximum 90 zile de la data primirii facturii pentru lucrările executate, care trebuie justificate pe bază de situaţii de lucrări care se confirmă în termen de cinci zile de la data primirii. Neplata în termen dă dreptul executantului sau prestatorului să solicite majorări de întârziere în cotă procentuală de 0,06% din valoarea sumei datorate pentru fiecare zi de întârziere, fără ca aceste majorări să poată depăşi 5% din valoarea lucrărilor sau serviciilor”, se menţionează printre altele în raportul administratorului judiciar

În ultimii trei ani, activul total al Hidroserv Vâlcea a crescut cu 40%

Mai aflăm din acelaşi document că Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea a luat fiinţă în anul 1969 sub numele de Întreprinderea de Centrale Hidroelectrice Râmnicu Vâlcea, având în administrare şase hidrocentrale cu o putere totală instalată de 274,3 MW, amplasate pe râul Argeş, dar şi obiective în curs de execuţie situate pe râurile Olt şi Lotru. Datorită dezvoltării rapide a obiectivelor energetice în cele trei bazine hidrografice şi complexităţii acestora, prin reorganizarea activităţii, în anul 1976, sucursala a preluat în exploatare doar amenajările râurilor Olt şi Lotru. Din anul 2002, Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea administrează hidrocentralele amplasate pe râul Lotru şi pe sectorul mijlociu al râului Olt (Gura Lotrului-Drăgăşani), la acesta adăugându-se începând cu 1 iulie 2010 hidrocentralele Strejeşti şi Arceşti de pe Oltul inferior. Sucursala are astăzi în administrare 16 hidrocentrale (33 hidroagregate), trei staţii de pompaj hidroenergetic (şapte grupuri de pompaj) şi trei microhidrocentrale (şase hidroagregate). Puterea totală instalată este de 1.201 MW, din care 643 MW în amenajarea Lotru, 555 MW în amenajarea Olt Mijlociu şi 3,8 MW în microhidrocentrale. Producţia anuală de energie electrică de proiect este de 3.043 GWh. Amenajarea potenţialului hidroenergetic al râului Lotru s-a realizat între anii 1965- 1985 şi are o importanţă deosebită deoarece prin cei 160 de kilometri de galerii de aducţiune şi printr-un sistem complex de captări şi derivaţii concentrează debitele din bazinele limitrofe într-o singură acumulare, Vidra. Potenţialul mediu anual al bazinului Lotru este de 1.243 GWh, valorificarea energetică a debitelor acumulate în lacul Vidra realizându-se în trei trepte de cădere situate între cotele 1289 m şi 300 m, în centralele Ciunget, Malaia şi Brădişor.

Principalele elemente ale amenajării hidroenergetice Lotru sunt: trei hidrocentrale (Ciunget, Malaia şi Brădişor) cu o putere instalată totală de 643 MW; trei staţii de pompaj energetic (Petrimanu, Jidoaia, Lotru-Aval) cu o putere instalată totală de 61,5 MW; şapte baraje, dintre care cinci baraje din beton în arc (Petrimanu, Galbenu, Jidoaia, Lotru-Aval şi Brădişor) cu înălţimi cuprinse între 42 şi 62 m, un baraj de anrocamente (Vidra) şi un baraj din materiale locale (Malaia); 81 captări secundare cu o reţea de galerii de 160 km. Prin lungime (670 km) şi prin suprafaţa de 24.010 kmp a bazinului său hidrografic, amplasat în interiorul arcului carpatic şi pe versantul sudic al Carpaţilor Meridionali, Oltul este unul din principalele râuri ale ţării. Potenţialul hidroenergetic al râului Olt este evaluat la 1.867 MW, ceea ce reprezintă 17% din potenţialul râurilor interioare. Debitul instalat în hidrocentrale creşte pe masură ce râul îşi croieşte drum de la izvoare, din înaltul culmilor alpine ale Munţilor Hăşmaşul Mare, spre vărsarea în Dunăre, ajungând pe sectorul mijlociu la 330 mc/s. Amenajarea hidroenergetică a Oltului a început în anul 1969, prin construirea hidrocentralei Râmnicu Vâlcea. Pe sectorul mijlociu al Oltului sunt amplasate 13 hidrocentrale tip centrală-baraj echipate cu turbine Kaplan (Gura Lotrului, Turnu, Călimăneşti, Dăeşti, Râmnicu Vâlcea, Râureni, Govora, Băbeni, Ioneşti, Zăvideni, Drăgăşani, Strejeşti şi Arceşti), trei microhidrocentrale şi patru staţii de pompare, având o putere totală instalată de 558,7 MW şi o producţie de energie electrică de proiect de 1.686 GWh/an. Conform situaţiilor financiare întocmite de către SC Hidroserv SA, în anul 2011 faţă de anul 2008, activul total creşte cu 40% ajungând la valoarea de 37 milioane de lei, iar datoriile totale cresc cu 105% ajungând la valoarea de 14,6 milioane de lei, din care 11,23 milioane de lei cu scadenţă în anul 2012. Menţionăm că în perioada 2008 - 2011, peste 98% din cifra de afaceri a Hidroserv Vâlcea a fost realizată cu Sucursalele Hidroelectrica Râmnicu Vâlcea şi Sibiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe