|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

CET Govora va investi 100 milioane euro pentru realizarea a două centrale de cogenerare de înaltă eficienţă 

• Un nou stadiu în implementarea proiectelor ECOCET şi VILCET Energy

CET Govora va investi 100 milioane euro pentru realizarea a două centrale de cogenerare de înaltă eficienţă

Petre Coman

Recent, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat investiţiile necesare extinderii capacităţii de producţie şi de utilizare eficientă a resurselor disponibile la societatea CET Govora, ce urmează a fi incluse în Planul Naţional de Investiţii cuprins în aplicaţia României privind accesarea derogării tranzitorii în baza Directivei 2003/87/CE. Concret, se prevede realizarea unei investiţii de 22,5 milioane de euro pentru construcţia unei centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă pe biomasă, denumită ECOCET Govora. Construcţia acestei centrale va dura patru ani şi va avea o capacitate de 4,6 MW putere electrică şi 18 MW putere termică. Tot Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat investiţia “Centrală electrică de cogenerare de înaltă eficienţă pe gaze naturale – Proiect VILCET Energy”, cu o valoare totală estimată de aproape 80 milioane de euro şi cu o putere electrică de 120 MW. În cadrul acestei ultime lucrări, se mai prevede retehnologizarea până în anul 2018 a staţiei electrice de 110 kV de la CET Govora. Toate aceste obiective de investiţii au fost aprobate în prealabil de Consiliul de Administraţie de la CET Govora, prin Hotărârea nr. 3/11 aprilie 2012.

ECOCET Govora, o centrală care va valorifica resursele de biomasă locale

Potrivit studiului de fezabilitate realizat de firma MVV Decon GmbH Mannheim, centrala electrică de cogenerare urbană pe biomasă – ECOCET Govora – se poate realiza la CET Govora şi este o investiţie fezabilă din punct de vedere economic. Această investiţie răspunde pe deplin cerinţelor sociale (alimentarea cu căldură şi apă caldă a locuinţelor şi instituţiilor din localitate) şi este în concordanţă cu cerinţele legale de protecţie a mediului, fiind neutrală faţă de emisiile de gaze cu efect de seră în atmosferă. Centrala ECOCET Govora este destinată să acopere integral consumul de energie termică necesară pentru prepararea apei calde de consum livrate în sistem centralizat al municipiului Râmnicu Vâlcea. Necesarul total de energie termică produsă în noua centrală pentru asigurarea serviciului de alimentare cu apă caldă al locuinţelor, instituţiilor şi al agenţilor economici din Râmnicu Vâlcea, racordaţi la reţeaua de termoficare, este estimat la 120.000 Gcal/an, respectiv 18 MW puterea termică medie pentru furnizarea de apă caldă de consum în regim continuu. Aceste date se bazează pe analiza numărului total de consumatori finali care sunt racordaţi la sistemul centralizat de termoficare al municipiului Râmnicu Vâlcea. ECOCET Govora va fi o centrală care va valorifica superior resursele de biomasă locale. Zona subcarpatică, care cuprinde judeţele Gorj, Vâlcea, Sibiu şi Argeş, este una din cele mai împădurite regiuni din Romania. Centrala va fi aprovizionată în principal cu rumeguş şi aşchii de lemn rezultate din măcinarea deşeurilor rezultate din prelucrarea primară a lemnului, dar va fi capabilă să utilizeze şi alte subproduse şi deşeuri solide de provenienţă vegetală cum ar fi deşeurile lemnoase industriale, deşeurile şi subprodusele agricole (tocătura din plante energetice cultivate). Realizarea de plantaţii energetice în regiune este un obiectiv strategic al CET Govora aflat în derulare – faza de cercetare-dezvoltare a proiectului “Bioenerg”. Puterea electrică a Centralei ECOCET Govora va fi de 4,6 MW, din care se va livra în sistemul energetic 4,2 MW, respectiv cantitatea de energie electrică livrată anual va fi de circa 34.000 MWh. Cogenerarea energiei electrice cu producţia de căldură are rolul de a aduce în zona de profitabilitate noua investiţie pornind de la următoarele considerente: intenţia CET Govora de a asigura un serviciu de calitate, respectiv alimentarea continuă cu apă caldă la un tarif suportabil pentru locuitori (preţul final estimat în 20 ani de funcţionare pentru energia termică livrată este de 23-26 euro/Gcal, acest preţ fiind compatibil cu tarifele la energia termică ale celorlalte surse existente sau proiectate pe platforma CET Govora); producţia de căldură are un caracter sezonier, dar ECOCET Govora este destinată regimului de bază – să alimenteze timp de 8.000 ore pe an locuinţele cu apă caldă de consum; veniturile obţinute doar din vânzarea de energie termică nu pot justifica realizarea unei noi investiţii la CET Govora; centrala pe biomasă se bazează exclusiv pe resurse regenerabile şi este o centrală electrică de cogenerare de înaltă eficienţă; energia electrică produsă din surse regenerabile are acces preferenţial pentru a fi livrată în Sistemul Energetic Naţional şi beneficiază de o schemă de sprijin de tip “cotă fixă la distribuţie şi acordarea de certificate verzi la producător”. Generarea de electricitate din biomasă în cogenerare de înaltă eficienţă este bonificată, conform legilor, cu trei certificate verzi pentru fiecare MWh livrat în reţeaua publică de energie electrică. Producerea de energie din biomasă obţinută din culturi energetice se bonifică suplimentar cu încă un certificat verde pentru fiecare MWh livrat.

ECOCET Govora trebuie pusă în funcţiune până la sfârşitul anului 2016

Pentru a beneficia de schema de sprijin cu certificate verzi, Centrala ECOCET Govora trebuie pusă în funcţiune până la sfârşitul anului 2016. Această schemă de sprijin se aplică timp de 15 ani de la punerea centralei în funcţiune. Terenul ocupat de noul obiectiv energetic, pentru amplasamentul centralei şi a depozitului operaţional de combustibil, reprezintă o suprafaţă de 2.500 mp în zona neocupată din vecinătatea staţiei electrice de conexiuni de 110 kV a CET Govora. Însă, mai este necesară o suprafaţă de teren suplimentară de 3.000 mp pentru realizarea depozitului de lemn stivuit. În cadrul studiului, au fost analizate cele mai eficiente soluţii tehnologice de centrale pe biomasă pentru a fi aplicate şi în final au fost analizate comparativ două soluţii tehnologice: prima soluţie, de referinţă în masterplanul alimentării cu căldură a municipiului Râmnicu Vâlcea (cazan cu abur plus turbină în condensaţie şi cu priză de termoficare urbană), dimensionată pentru consumul de bază al sistemului de termoficare, dar capabilă să producă o cantitate mai mare de energie electrică faţă de regimul de termoficare; a doua soluţie este modernă, modulată, de centrală Rankine cu fluid organic având dimensionarea producţiei de electricitate în relaţie directă cu nivelul producţiei medii de căldură pentru alimentarea sistemului de termoficare. Astfel, atingerea parametrilor de cogenerare de înaltă eficienţă sunt respectaţi în orice regim de funcţionare. Centrala electrică de termoficare pe lemn se va compune din: depozit primar de material lemnos de minim 15.000 tone; gospodărie de preparare biomasă formată din tocătoare, uscătoare de tocătură (utilizând energie termică reziduală din gazele de ardere), utilaje de transport; depozit operaţional de biomasă preparată pentru ardere; patru cazane energetice cu ardere pe grătar înclinat de putere termică nominală de 6 MW; instalaţie de reţinere pulberi din gazele de ardere – filtru de cenuşă; instalaţie de evacuare uscată a cenuşii; sistemul de evacuare a gazelor arse după instalaţia de desprăfuire; două turbogeneratoare în ciclu de 2,3 MW, prevăzute cu sistemul de preparare apă fierbinte cu capacitatea totală de 18 MW; acumulator de căldură de 10.000 metri cubi prevăzut cu instalaţie proprie de pompare pentru acumulare sau descărcare de căldură; modul de preparare automată şi pompare agent termic pentru racordarea la reţeaua primară de transport energie termică de la CET Govora spre oraş; două generatore electrice asincrone de 660 V; staţie de conexiuni de 110 kV; staţie electrică de 0,4 kV pentru servicii proprii; racord prin linie electrică în cablu la staţia electrică de conexiuni de 110 kV de la CET Govora. Pentru perioada de 15 ani în care operatorul Centralei ECOCET Govora beneficiază de bonusul sub formă de certificate verzi pentru energie electrică livrata, balanţa financiară va fi pozitivă şi va permite amortizarea investiţiei şi returnarea creditului. În ultimii cinci ani de viaţă a centralei, balanţa economică va fi de asemenea pozitivă. Sunt posibile măsuri de îmbunătăţire pe parcurs a performanţelor economice astfel: accesarea unor programe de finanţare nerambursabilă; diversificarea pieţei de biocombustibil şi accesarea de resurse mai ieftine; crearea condiţiilor de dezvoltare în regiune a culturilor energetice şi obţinerea unui certificat în plus pentru producţia care se va realiza pe bază acestei noi resurse; uscarea biomasei cu căldură reziduală din gazele de ardere, ca metodă de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

La VILCET Energy se vor construi 8 capacităţi de producţie

În ceea ce priveşte construcţia unei centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă pe gaze naturale – VILCET Energy, consultantul german MVV Decon GmbH Mannheim spune că această investiţie se va realiza pe platforma industrială, în amplasamentul CET Govora. Ocuparea de teren, în cadrul amplasamentului industrial existent, va fi de circa 2.000 mp. Caracteristicile tehnice principale ale obietivului de investiţii vor fi următoarele: putere electrică instalată – 4 capacităţi de producţie a câte 20 MW fiecare, putere termică instalată – 4 capacităţi de producţie a câte 32 MW fiecare. Centrala VILCET Energy are la dispoziţie toate utilităţile. Se menţionează că staţia de racord la magistrala de transport gaze naturale este contractată şi se va executa de către CET Govora. Noua centrală include patru unităţi de turbine pe gaz – cazane recuperatoare plasate într-o sală de maşini comună. Centrala are dotările necesare de incendii, de stingere de fum şi de apă. Accesul este posibil prin căile interioare din incinta CET Govora. Apele uzate sunt eliminate în canalizarea industrială a CET Govora, care sunt deversate mai departe în canalizarea SC Oltchim SA, care este capabilă să purifice apa la parametrii care să respecte protecţia mediului. Prin procesare, nu se produc ape puternic uzate pentru că acestea provin numai din circuitul abur-apă sau de la unii răcitori. Nici un fel de hidrocarburi nu sunt eliminate în circuitul de canalizare. Prezenţa acestor hidrocarburi nu poate fi decât accidentală, dar este de menţionat că aceste hidrocarburi nu conţin aditivi periculoşi. Alte deşeuri industriale solide vor fi colectate în containere specifice care sunt incluse în dotările Centralei VILCET Energy. Gazele naturale sunt livrate printr-o conductă Dn 400 de la staţia de gaze naturale a CET Govora, care este conectată la conducta de transport de presiune înaltă din regiune. Staţia de gaz natural este deja contractată şi va fi construită de CET Govora. De la staţia principală Dn 400 gazele sunt livrate la turbinele pe gaze prin patru compresoare de gaze naturale. Debitul de gaz natural în conducta principală este de 25.000 Nmc/h, ceea ce înseamnă 6.250 Nmc/h pentru fiecare turbină pe gaze. Presiunea în conducta principală este normală, ceea ce înseamnă că intervenţia compresoarelor nu este necesară. Cazanele de recuperare sunt plasate deasupra ieşirii din turbinele pe gaz. Construcţia acestor cazane este cu pereţi ecranaţi şi pachete de tuburi abur. Înălţimea finală a coşurilor individuale este de 30 metri, adăugând înălţimea finală a cazanului de 20 metri. Un cazan de “start-up” pe gaze naturale va fi instalat şi va avea o funcţionare ocazională. Acest cazan va fi conectat la coşul celei de-a patra turbine pe gaz. Patru instalaţii reductoare sau de răcire vor fi instalate pentru a livra abur la nivelele de presiune de 13 bar, 6 bar, şi 1,2 bar. În cazul de detectare a unor urme de hidrocarburi în condens, acesta este evacuat în canalizarea tehnologică a CET Govora. Conexiunea electrică a centralei va fi făcută prin conexiunile staţiei electrice de 110 kV a CET Govora. Această staţie va fi complet modernizată şi va deveni parte a proprietăţii VILCET Energy.

Leave a Response