|marți, ianuarie 26, 2021
  • Follow Us!

Preşedintele consiliului de administraţie a părăsit corabia OLTCHIM care se scufundă 

• După demisia directorului general adjunct financiar Alexandru Bucşă,

Preşedintele consiliului de administraţie a părăsit corabia OLTCHIM care se scufundă

Săptămâna trecută, s-a petrecut un nou cutremur la vârful conducerii OLTCHIM: Constantin Dascălu, preşedintele consiliului de administraţie, şi-a prezentat demisia din calitatea de administrator al întreprinderii, invocând motive personale. Acest gest al lui Dascălu survine după ce la finele anului trecut, Alexandru Bucşă a plecat din poziţia de director general adjunct financiar de la OLTCHIM, motivat de faptul că nu a găsit surse de finanţare pentru capital de lucru şi pentru repornirea Arpechim Piteşti. Mai spunem că în data de 7 septembrie 2011, Consiliul de Administraţie al OLTCHIM l-a numit preşedinte pe Constantin Dascălu (38 de ani), consilier al fostului ministru al Economiei, Ion Ariton, în conformitate cu propunerea ministerului, iar Constantin Roibu a rămas doar director general al întreprinderii. Trei luni mai târziu, Adunarea Generală a Acţionarilor de la OLTCHIM l-a validat pe Constantin Dascălu în fruntea consiliului de administraţie.

În data de 8 februarie, Consiliul de Administraţie de la OLTCHIM a decis convocarea şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor de la întreprindere pentru data de 12 martie 2012. Şedinţa AGA va avea pe ordinea de zi doar un singur proiect de hotărâre: iniţierea procedurii de selecţie a noilor administratori neexecutivi şi/sau executivi, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011. Conform acestui act normativ, „societăţile comerciale de stat pot fi administrate potrivit sistemului unitar sau dualist de administrare, reglementate de Legea nr. 31/1990. Autoritatea publică tutelară sau, după caz, întreprinderea publică ce deţine controlul, prin reprezentanţii săi în adunarea generală, precum şi acţionarii, reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social pot propune modificarea sistemului de administrare de la sistemul unitar la cel dualist. În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare sau management a unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin cinci ani. Nu pot fi selectaţi mai mult de doi membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit. 

Candidaţii propuşi de consiliul de administraţie sunt selectaţi sau evaluaţi în prealabil şi recomandaţi de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie. Prin decizie a consiliului de administraţie se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condiţiile legii. La candidaţii pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, propunerile sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată sau selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecţie. Criteriile de selecţie sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent, cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii societăţii comerciale. Lista membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere este publicată, prin grija consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie sau supraveghere elaborează şi prezintă adunării generale a acţionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. Dacă este cazul, adunarea generală a acţionarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract. Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de AGA, administratorii în funcţie vor convoca de îndată adunarea generală a acţionarilor, pentru numirea unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcţie încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptăţiţi la daune-interese”.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response