Modificări ale Legii contabilităţii (III)

miercuri, 15 august 2007

Modificări ale Legii contabilităţii (III)

    Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează într-o serie de articole în legătură cu modificările aduse Legii contabilităţii nr. 82/1991, prin Legea nr. 295/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506/ 2007, cu aplicabilitate de la 31 iulie 2007. Astăzi, prezentăm ultima partea a serialului.
Publicare situaţii financiare anuale
Art. 4, alin. (1) şi (3) se modifică astfel:
(1) Persoanele juridice care organizează contabilitatea în partidă dublă trebuie să publice, potrivit prevederilor legale, situaţiile financiare anuale. Fac obiectul publicării situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz. Aceste prevederi se aplică şi sucursalelor înregistrate în România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi societăţilor-mamă care întocmesc situaţii financiare anuale consolidate.
(2) Acţionarii şi angajaţii unei societăţi au dreptul să se informeze în legătură cu situaţiile financiare anuale la sediul social al societăţii sau al societăţii-mamă, fără nici o discriminare.

(3) Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 10 ani.
Termene de întocmire situaţii financiare anuale
Art. 35, alin. (1) se modifică astfel:
(1) Termenele pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt următoarele:
a) pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
b) pentru persoanele juridice care nu îndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene; pentru persoanele juridice fără scop patrimonial 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Termene de depunere a situaţiilor financiare anuale
La art. 35, după alin. (1) se introduc două noi alineate, (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
(1^1) Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor sunt:
a) 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, pentru persoanele juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară cu excepţia societăţilor comerciale;
b) 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, pentru persoanele juridice care nu îndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene; pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
(1^2) Persoanele care de la constituire nu au desfăşurat activitate, cu excepţia societăţilor comerciale, precum şi cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.
După art. 35 se introduce un nou articol, 35^1, cu următorul cuprins:
(1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, societăţile comerciale depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor (MEF) o raportare anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
(2) Raportarea anuală se depune la unităţile teritoriale ale MEF, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, însoţit de dovada predării situaţiilor financiare anuale la oficiul registrului comerţului, pentru publicare.
Art. 39 se modifică astfel:
(1) La încheierea exerciţiului financiar, în contabilitatea Trezoreriei Statului se procedează la încheierea execuţiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de MEF, după cum urmează:
a) încheierea execuţiei bugetului de stat se efectuează de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
b) încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către unităţile Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse;
c) încheierea execuţiei bugetelor locale se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.
(2) MEF întocmeşte trimestrial şi anual bilanţul general al Trezoreriei Statului, în structura stabilită de acesta, care se aprobă în condiţiile legii.
Art. 40 se modifică astfel:
(1) MEF întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.
(2) Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de MEF, se prezintă Guvernului pentru adoptare odată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.
Contravenţii şi infracţiuni
Art. 41 se modifică astfel:

Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

1. deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate;

2. nerespectarea reglementărilor emise de MEF cu privire la:

a) utilizarea şi deţinerea registrelor de contabilitate;
b) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

c) efectuarea inventarierii;

d) întocmirea şi auditarea situaţiilor financiare anuale;
d1)depunerea la unităţile teritoriale ale MEF a situaţiilor financiare anuale
e) întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale MEF a situaţiilor financiare periodice sau a raportărilor contabile stabilite potrivit legii.

f) nedepunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele nu au desfăşurat activitate;

g) publicarea situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.

3. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare.

4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiilor administratorilor privind răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale

5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi publica situaţiile financiare anuale;

6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi publica situaţiile financiare anuale consolidate.

Art. 42 se modifică astfel:

(1) Contravenţia prevăzută la art. 41 pct. 2 lit. g) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 30.000 lei, cea prevăzută la pct. 1, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. c) şi d),d1, pct.4 şi 5 cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 6 cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. a) şi b), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei, cea prevăzută la pct. 2 lit. e), cu amendă de la 500 lei la 1500 lei, cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1000 lei, iar cea prevăzută la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 100 lei la 200 lei. Criteriile în funcţie de care se stabileşte nivelul amenzii se corelează cu nivelul cifrei de afaceri.

(2) Amenda pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 41 pct. 2 lit. e) este de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 şi 30 de zile lucrătoare, şi de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe