|miercuri, august 17, 2022
  • Follow Us!

DREPT LA REPLICă 

DREPT LA REPLICă

 

În legătură cu articolul „Direcţia de Finanţe Vâlcea execută un patrimoniu de 2,6 milioane de euro pentru o datorie de 200.000 de euro/ Lovitură imobiliară cu ajutorul statului, publicat în „România liberă”, nr. 5.309 din 20 august 2007”, p. 1, 10, semnat de Cătălin Antohe, pentru informarea completă şi corectă a opiniei publice, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea precizează cele de mai jos.
1. În perioada septembrie – noiembrie 2006, DGFP Vâlcea, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală, a verificat modul de calculare, înregistrare, declarare şi virare a obligaţiilor de plată datorate Bugetului general consolidat al statului de către Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Vâlcea, pentru perioada ianuarie 2001 – august 2006, după care a încheiat Raportul de Inspecţie Fiscală cu nr. 50.199/09.01.2007, şi a emis Decizia de impunere nr. 5/11.01.2007 pentru obligaţii fiscale suplimentare în sumă totală de 627.641 lei.
2. Controlul a fost efectuat în urma unei evaluării a Comisiei judeţene constituită în baza art. 29 din Legea nr. 46/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 166/2002, şi a fost concretizat în Raportul nr. 2.388/16.03.2005, constantându-se lipsa evidenţei contabile pe mai mulţi ani, închirieri de spaţii pe perioade mari, cu chirii care nu acopereau nici măcar cheltuielile ocazionate de funcţionarea clădirii etc. Cu această ocazie, s-a dispus, potrivit prevederilor legale în materie, refacerea evidenţelor contabile.
3. Întrucât, la data controlului, FJT Vâlcea nu avea organizată evidenţa contabilă şi nu a depus declaraţii privind obligaţiile de plată faţă de Bugetului general consolidat al statului pentru perioada 2001-2006, stabilirea obligaţiilor fiscale s-au făcut atât prin estimare, potrivit prevederilor art. 15 şi 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, modificată şi republicată, cât şi pe baza unor documente primare prezentate (state de plată).
4. Pentru recuperarea obligaţiilor restante ale Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Vâlcea, pentru obligaţiile restante la Bugetul general consolidat al statului, DGFP Vâlcea, prin Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Râmnicu-Vâlcea, unitate care gestionează fiscal FJT Vâlcea, a aplicat măsurile de executare silită, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală. Astfel, au fost emise titluri executorii, somaţii de plată, au fost înfiinţate popriri asupra disponibilităţilor din conturile bancare şi la terţi, asupra patrimoniului FJT Vâlcea fiind aplicată măsura sechestrului. Întrucât, nici după aplicarea acestor măsuri, FJT Vâlcea nu a achitat obligaţiile fiscale restante, iar acestea nu s-au diminuat, AFPM Râmnicu-Vâlcea a declanşat procedura valorificării prin licitaţie publică a elementelor patrimoniale.
5. Evaluarea s-a făcut de evaluatori autorizaţi din cadrul Societăţii Experţilor Tehnici Vâlcea SA, selectaţi la începutul anului fiscal, cu respectarea dispoziţiilor art. 147 din Codul de Procedură Fiscală, şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
6. În ceea ce priveşte organizarea licitaţiei pentru valorificarea ansamblului de bunuri, aceasta s-a făcut cu respectarea art. 158 din Codul de Procedură Fiscală, care stabileşte că: „bunurile mobile şi/sau imobile, proprietate a debitorului, pot fi valorificate individual şi/sau în ansamblu dacă organul de executare apreciază că astfel acestea pot fi vândute în condiţii mai avantajoase.”
7. Decizia de vânzare a ansamblului de bunuri a fost luată având în vedere că FJT Vâlcea nu deţine în proprietate terenurile de sub clădirile din proprietate, acestea, în întregul lor, fiind ţinute de sarcini pe o perioadă îndelungată de chiriaşi, prin lucrări de modernizare, care nu sunt ale proprietarului, şi care au fost avute în vedere la evaluare.
8. Referitor la fabulaţiile de genul „tun imobiliar”, „interese ale baronilor locali”, este un fapt arhicunoscut oricărui om de bună-credinţă că, pentru recuperarea obligaţiilor restante ale contribuabililor, măsurile de executare silită nu sunt la latitudinea DGFP Vâlcea, ci constituie o obligaţie stabilită de legiuitor, prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, modificată şi republicată. Prin urmare, vânzarea patrimoniului contribuabililor cu datorii nu se face la dorinţa unei instituţii sau a bunului plac al unor terţe persoane, cum se insinuează în articol, măsurile de executare silită constituind o formă de determinare a contribuabililor să-şi achite obligaţiile fiscale restante.
9. DGFP Vâlcea, ca de altfel în toate cazurile de acest tip, a manifestat disponibilitate şi deschidere faţă de contribuabil, fapt ilustrat şi de întâlnirea cu conducerea FJT Vâlcea, în care au fost prezentate:
legalitatea măsurilor întreprinse de organele fiscale;
legislaţia privind vânzarea la licitaţii a bunurilor sechestrate;
modul în care s-a efectuat publicitatea;
posibilitatea debitorului de a suspenda licitaţia fie prin hotărâre judecătorească, fie prin achitarea integrală a debitelor până la data licitaţiei.
* Toate acestea le-ar fi aflat şi semnatarul articolului dacă s-ar fi documentat cu profesionalism, în spiritul Codului deontologic al jurnalistului, şi nu s-ar fi limitat doar să mimeze „investigaţia” printr-un „contact telefonic” duminica, la ora… 13 şi 26 de minute!
În altă ordine de idei, domnule director editorial, reafirm transparenţa totală a DGFP Vâlcea în relaţia cu presa, fapt pentru care am stat şi stăm la dispoziţie cu lămuririle necesare oricărui demers jurnalistic, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi al respectului reciproc.
ec. Gheorghe Gogîrnoiu, director executiv al DGFP Vâlcea

Leave a Response