Luni, 15 mai 2006, ultima zi a termenului legal pentru depunerea declaraţiile de venit pentru anul 2005

luni, 15 mai 2006

Luni, 15 mai 2006, ultima zi a termenului legal pentru depunerea declaraţiile de venit pentru anul 2005

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor că termenul legal pentru depunerea declaraţiilor de venit la unităţile fiscale este 15 mai 2006.
Au obligaţia depunerii declaraţiilor de venit contribuabilii care, în anul 2005, au obţinut venituri din:
a. activităţi independente: venituri comerciale (fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, activităţi desfăşurate în baza unei convenţii civile, practicarea unei meserii); profesii libere (exercitarea profesiilor de medic, avocat, notar, auditor, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect etc.); drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi comerţ, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea); venituri din activităţi independente scutite la plata impozitului pe venit;
b. venituri din cedarea folosinţei bunurilor (în bani şi în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile imobile; exemplu: din arendă sau închirieri de construcţii sau alte bunuri, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente;
c. venituri din activităţi agricole, provenind din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi în solarii, precum şi din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea;
d. câştiguri din transferul titlurilor de valoare pentru întregul portofoliu de titluri tranzacţionate în anul 2005 şi pentru care contribuabilii au obligaţia stabilirii câştigului net/pierderii, conform legii;
Atenţie! În cazul trimiterii prin poştă, recipisa primită la depunerea plicului constituie dovada respectării obligaţiei de declarare a veniturilor realizate în anul fiscal 2005.
 
Pentru veniturile obţinute numai din salarii şi asimilate acestora
nu trebuie depusă declaraţia specială
Contribuabilii care au obţinut în anul 2005 venituri numai din salarii şi asimilate acestora că nu au obligaţia de a depune declaraţia specială privind veniturile realizate, cod 200.
            Contribuabilii care au obţinut venituri atât din salarii sau asimilate salariilor, cât şi din activităţi independente (comerciale, prestări servicii, venituri cu regim de reţinere la sursă pentru care s-a reţinut impozit 10%), drepturi de proprietate intelectuală, închirieri, profesii libere, trebuie depună “Declaraţia specială privind veniturile realizate” numai pentru această categorie de venituri.
 
depunerea declaraţiei de venit pentru 2005
În categoria de venituri din activităţi independente pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii Declaraţiei speciale de venit, cod 200, se  regăsesc şi veniturile obţinute din:
a) drepturi de proprietate intelectuală;
b) vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;
c) activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
d) activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;
e) activităţi de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
f) asocierea unei persoane fizice cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului IV, care nu generează o persoană juridică.
Pentru aceste venituri plătitorii (angajatorii) eliberează beneficiarilor (persoanelor fizice), adeverinţe în care sunt menţionate veniturile brute şi impozitul reţinut în cursul anului 2005 în cotă de 10%, ca plată anticipată. Toţi acei contribuabili care au realizat în anul 2005 venituri de această natură, au obligaţia de a solicita aceste adeverinţe angajatorilor şi de a depune declaraţia 200 „Declaraţia specială privind veniturile realizate” până pe data de 15 mai 2006.
De reţinut! Contribuabilii aflaţi în această situaţie şi care nu au primit pachetul informaţional cu declaraţia 200 prin poştă, se vor prezenta la sediile administraţiilor finanţelor publice teritoriale de care aparţin, unde vor completa această declaraţie la care vor anexa adeverinţa de venit. Şi această categorie de contribuabili pot să opteze pentru virarea sumei de pînă la 2% din impozitul anual datorat, către entităţi nonprofit, sau virarea sumei către burse private prin completarea formularului 200, punctul III.
Foarte important! Contribuabilii care încă nu au primit pachetul cu declaraţiile şi plicul de răspuns de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală trebuie să solicite formularele de la unităţile fiscale unde îşi au domiciliul sau, în funcţie de posibilităţi, să acceseze pe Internet, la adresa http://anaf.mfinante.ro, domeniul „Asistenta contribuabili", subdomeniul „Formulare".
 
DECLARAREA VENITURILOR OBŢINUTE  ÎN 2005 DIN VALORIFICAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Veniturile obţinute din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală provin din: drepturi industriale, recunoscute şi protejate prin înscrisuri ale instituţiilor specializate (brevete de invenţie, mai puţin realizările tehnice, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how); drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor; altele asemenea.
Determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală se poate efectua după două metode, contribuabilul având dreptul de opţiune: prin deducerea a unei cote forfetare de cheltuieli sau prin determinarea venitului net în sistem real.
Venitul net din drepturi de proprietate intelectuală se determină prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli aplicată la venitul brut, precum şi a contribuţiilor obligatorii datorate, potrivit legii.
Nivelul cotei de cheltuieli este pentru anul 2005 de 40%, iar în cazul operelor de artă monumentală, nivelul cotei de cheltuieli este de 50%.
Atenţie! În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune, al veniturilor din exercitarea dreptului de suită şi al veniturilor reprezentând remuneraţia compensatorie pentru copia privată, venitul net se determină ca diferenţă între venitul brut şi comisionul cuvenit organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuţii de colectare şi de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.
 
Determinarea venitului net În sistem real
Dacă aţi obţinut venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi aţi optat pentru determinarea venitului net în sistem real, veţi determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, ca diferentă între venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile.
Sunt acceptate drept cheltuieli deductibile, cheltuielile care îndeplinesc următoarele condiţii:
- sunt efectuate în interesul direct al activităţii;
- corespund unor cheltuieli efective, sunt justificate cu documente;
- sunt cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii plătite.
De reţinut! La stabilirea şi declararea venitului net în sistem real, acesta va include şi impozitul de 10% din venitul brut încasat, reţinut de plătitorul de venit, ca plaţi anticipate, în contul impozitului anual.
 
ObligaŢiile plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală
Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală au obligaţia de a calcula şi de a reţine în cursul anului fiscal, în momentul plăţii veniturilor către titularii de drepturi, o sumă reprezentând 10% din venitul brut încasat, care reprezintă plăţi anticipate în contul impozitului anual.
Virarea impozitului la bugetul de stat se face până la data de 25 inclusiv ale lunii următoare celei în care se face plata venitului.
Plătitorii de venituri din valorificarea dreptului de proprietate intelectuală sunt obligaţi să completeze şi să depună formularul 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit” până la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat.
Declararea venitului din drepturi de proprietate intelectuală se face prin completarea şi depunerea, până la data de 15 mai 2006, la organul fiscal în raza căreia aveţi domiciliul, a formularului 200 “Declaraţia specială privind veniturile realizate”.
Dacă un contribuabil a obţinut venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori va depune o singură declaraţie specială, cumulând toate veniturile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe