|vineri, august 19, 2022
  • Follow Us!

Fostul edil Ion Spîrleanu a lăsat în 2020 o „gaură” de 3,5 miliarde lei vechi la bugetul Primăriei Crețeni, conform Curții de Conturi 

Creteni Spirleanu

 

Potrivit raportului Curții de Conturi, fostul edil Ion Spîrleanu a lăsat în 2020 o „gaură” de 3,5 miliarde lei vechi la bugetul Primăriei Crețeni, formată din abateri finaciar-contabile și din venituri suplimentare. Astfel, la nivelul Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Crețeni s-au constatat erori privind evidența tehnico-operativă a cantităților de carburant cu care a fost alimentat autovehiculul din dotarea instituției iar foile de parcurs întocmite de către conducătorii auto nu au fost completate în mod corespunzător. Au fost identificate erori de înregistrare în contabilitate (de 338.000 lei), referitoare la: neînregistrarea în conturile de active fixe corporale a valorii unor obiective de investiții finalizate, după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora; neînregistrarea unor diferențe pozitive de valoare în cazul unor active fixe, reprezentând valoarea cheltuielilor ulterioare care au avut ca efect îmbunătăţirea performanţelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial (modernizări) şi care conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare.

S-a constatat că în perioada 2015 – prezent, funcția de secretar general al Comunei Crețeni a fost ocupată prin delegare de către juristul entității, fără a se solicita avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și fără ca postul să fie scos la concurs. La nivelul Primăriei Crețeni, controlul intern managerial nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind identificate următoarele deficiențe: deși au fost elaborate proceduri operaţionale acestea nu au fost aduse la cunoștința persoanelor implicate în aplicarea acestora și nu sunt efectiv implementate; procesul de management al riscului nu se efectuează; nu s-a elaborat raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020. Stabilirea eronată a impozitului pe clădirile deținute de persoanele juridice, ca urmare a nerespectării prevederilor Codului fiscal. Au fost identificate venituri suplimentare în sumă de 19 mii lei la care se adaugă accesorii de 6 mii lei.

La nivelul Şcolii Gimnaziale Comuna Crețeni au fost decontate nelegal cheltuieli pentru naveta la şi de la locul de muncă pentru administratorul financiar care, deși deține o locuință pe raza comunei Crețeni a solicitat decontarea acestor cheltuieli, contrar prevederilor legale. În anul 2020, salariul de bază al secretarului general al Primăriei Crețeni a fost majorat prin dispoziție a primarului, contrar prevederilor Hotărârii Consiliului Local Crețeni de stabilire a salariilor de bază ale funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care s-a stabilit că acestea se mențin la nivelul lunii decembrie 2019. Valoarea prejudiciului constatat este de 2 mii lei și reprezintă venituri salariale nete primite necuvenit de secretarul general.

Operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu s-a efectuat cu respectarea, în totalitate, a prevederilor legale, astfel: înainte de începerea operaţiunii de inventariere nu au fost luate declaraţii scrise de la gestionari; inventarierea bunurilor din patrimoniul Primăriei Crețeni nu s-a făcut pe locuri de depozitare, pe gestiuni si pe categorii de bunuri; nu au fost inventariate materiale consumabile aflate în stoc la sfârșitul anului (carburant în rezervor, lemne de foc); nu au fost încrise pe liste de inventariere distincte imobilizările necorporale şi corporale, aflate în curs de execuţie; nu au fost confirmate soldurile conturilor privind creanţele şi datoriile evidenţiate la momemntul efectuării inventarierii; nu au fost inventariate bunurile din domeniul public al instituției, date în administrare, concesionate sau închiriate; nu au fost valorificate rezultatele inventarierii.

Datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în raportul de audit, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Crețeni la data 31 decembrie 2020, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.

Leave a Response