|luni, iulie 4, 2022
  • Follow Us!

Abateri financiar-contabile record de 32 miliarde de lei vechi constatate de Curtea de Conturi la Primăria comunei Ionești 

prejudicii-de-1173-miliarde-de-lei-constatate-de-curtea-de-conturi-in-ultimul-sau-raport-privind-activitatea-institutiilor-publice

 

Camera de Conturi Vâlcea a prezentat recent o sinteză a rezultatelor acțiunii de audit desfășurată la Primăria comuna Ionești, asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ-teritoriale pe anul 2020. Cu acest prilej, au fost constatate abateri financiar-contabile record de 32 miliarde de lei vechi. Astfel, nu s-a cuprins în bugetul consolidat al Comunei Ionești, prin majorarea creditelor bugetare aprobate, a fondurilor bănești acordate sub forma de sponsorizări în anul 2020, în sumă de 12 mii lei. Drepturi constatate reprezentând creanțele asupra contribuabililor persoane juridice pentru care s-a deschis procedura insolvenței/falimentului, neraportate prin contul de execuție al veniturilor Comunei Ionești la 31.12.2020, în sumă de 1.902 mii lei.

Menținerea nejustificată în evidența fiscală (pe plătitor) și contabilă a entității la data de 31.12.2020, a debitelor restante aferente contribuabililor persoanele juridice radiate din registrele în care au fost înregistrate, în sumă totală de 1.296 mii lei, pentru care s-au luat toate măsurile legale în vederea încasării. Nu au fost înregistrate în evidența extracontabilă a Școlii Gimnaziale Comuna Ionești bunurile din domeniul public al Primăriei Ionești, de natura terenurilor și clădirilor folosite pentru desfășurarea activităților educaționale, primite în administrare cu titlu de folosință gratuită, în perioada 2018-2020. Nestabilirea, neevidențierea și urmărirea veniturilor din taxa specială de salubrizare, datorată de beneficiarii serviciului public de salubrizare, care nu au încheiat contract cu operatorul de servicii, în anul 2020, în sumă de 52 mii lei. Neefectuarea anuală a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale entitătii, detinute cu orice titlu, pentru perioada 2019-2020. În fapt, inventarierea s-a efectuat doar faptic, deoarece nu au fost puse la dispoziția comisiei de inventariere toate documentele din evidența tehnico-operativă și din contabilitate, necesare realizării și valorificării inventarierii. Nu a fost efectuată reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale de natura terenurilor și clădirilor aflate în patrimoniul public și privat al comunei, la termenul prevăzut de lege.

Primăria comuna Ionești a decontat eronat din bugetul local cheltuieli cu deplasarea personalului tehnic auxiliar, salariați cu locul permanent de muncă la Comuna Ionești: secretar general și doi funcționari publici, desemnați în vederea sprijinirii activității președintelui, locțiitorului și membrilor Biroului Circumscripției Electorale nr. 38 Ionești, pe perioada de funcționare a acestuia, la alegerile locale din 27.09.2020, în sumă de 2 mii lei, inclusiv accesorii. Nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea majorărilor datorate pentru neplata la termen a redevenței/chiriei datorată de către persoanele juridice cu care s-au încheiat contracte de concesiune/închiriere a bunurilor din domeniul public al comunei Ionești, în valoare totală de 0,700 mii lei. Nu s-au stabilit nivelul redevenței și termenele de plată pentru concesionarul serviciului de salubrizare, în anul 2020.

 

Curtea de Conturi a dispus luarea de măsuri de către Primăria comunei Ionești

 

Datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în raportul de audit, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Ionești la data 31 decembrie 2020, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată. Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi: gestionarea serviciului public de salubrizare cu respectarea tuturor prevederilor legale și luarea de măsuri privind stabilirea, urmărirea și încasarea taxei speciale de salubrizare, în conformitate cu prevederile legale (fundamentarea nivelului taxei speciale de salubrizare, pentru anul 2021, astfel încât să fie corelată cu tariful pe care Primăria comuna Ionești trebuie să-l plătească operatorului de salubritate pentru prestațiile către persoanele fizice și juridice care nu au încheiate contracte); extinderea examinării stării de fapt a debitorilor, obţinerea şi utilizarea tuturor informaţiilor şi documentelor necesare pentru determinarea corectă a situaţiei tuturor debitorilor înregistrați în evidență și scăderea din evidență a obligațiilor fiscale datorate de debitorii radiați, în condițiile prevăzute de lege; organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de active, datorii și capitaluri proprii, cu respectarea dispozițiilor interne emise și a reglementărilor legale aplicabile (valorificarea rezultatelor acestor operațiuni în conformitate cu legislația în vigoare); numirea, de către conducătorul instituţiei publice a unei comisii sau contractarea serviciilor unor evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, în vederea realizării reevaluării terenurilor și construcțiilor din patrimoniul entității, la termenele legale (asigurarea înregistrării în contabilitate a rezultatelor reevaluării, potrivit reglementărilor aplicabile); delegarea gestiunii serviciilor publice se va realiza pe baza unor contracte care să conțină anexele și clauzele obligatorii prevăzute de lege; identificarea și înregistrarea tuturor activelor fixe din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Ionești transmise în folosința Școlii Gimnaziale, Comuna Ionești, pe baza documentelor întocmite conform prevederilor legale în vigoare. Referitor la prejudiciul constatat cu ocazia misiunii de audit financiar, respectiv: 2 mii lei, inclusiv accesorii aferente, care reprezintă cheltuieli cu deplasarea decontate necuvenit unor salariați din cadrul Primăriei Ionești, în anul 2020, s-a dispus extinderea verificărilor, determinarea întregii întinderi a acestuia și luarea măsurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Leave a Response