|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

Plăți ilegale, prejudicii și denaturarea datelor raportate, printre neregulile descoperite de Curtea de Conturi la Primăria Roești 

draghici-gheorghe-roesti

 

Conform unei sinteze a rezultatelor acțiunii de audit desfășurată de Curtea de Conturi la Primăria comunei Roești, estimarea veniturilor proprii ale bugetului local al Primăriei Roești pe anul 2018 nu a avut la bază inventarierea materiei impozabile. S-a constatat denaturarea datelor raportate în bilanțul contabil întocmit la 31.12.2018, ca urmare a înregistrării eronate a sumei de 207 mii lei reprezentând decontările efectuate între entitate și unitatea de învățământ preuniversitar din subordine. La nivelul ordonatorului terțiar de credite din subordine – Serviciul Apă Canal Roești, s-a constatat: nerespectarea prevederilor legale privind conducerea unei evidențe contabile separate a veniturilor și cheltuielilor rezultate din prestarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare; nu a fost constituită, înregistrată și menținută în evidența contabilă cota de dezvoltare, modernizare și retehnologizare de 5% inclusă în prețul de furnizare a apei potabile; evidența contabilă a fost condusă în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu o persoană juridică care nu a fost autorizată potrivit legii, nefiind membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. S-a constatat că nu a fost înregistrată în evidența contabilă, în contul 260 ,,Titluri de participare” valoarea părților sociale deținute la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Cerna” Vâlcea.

Sistemul de control intern a fost proiectat parțial și nu funcționează în conformitate cu prevederile legale, fiind identificate următoarele deficiențe: nu au fost identificate funcţiile sensibile la nivelul ordonatorului principal de credite și nu au fost luate măsuri suficiente și adecvate pentru a reduce la un nivel acceptabil riscurile asociate funcțiilor sensibile; nu s-a asigurat separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni în cadrul instituției (exemplificăm: cumulul de atribuții pentru casier care îndeplinește și atribuțiile de serviciu specifice activității de evidență fiscală și executare silită); nu există un sistem efectiv de monitorizare a modului de implementare și funcționare a controlului intern/managerial. Nu s-a organizat auditul public intern în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, deși entitatea a efectuat plăți în anul 2018 care au depășit pragul de 100.000 euro. La nivelul Primăriei Roești și al unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială ”Ion C. Constantinescu”, controlul financiar preventiv propriu nu a fost organizat potrivit prevederilor legale în vigoare. În fapt, organizarea acestui control a fost efectuată în baza unui act normativ abrogat.

În anul 2018 a fost angajată, ordonanțată și plătită din credite bugetare aprobate, o cheltuială în sumă de 4 mii lei, fără legătură cu activitatea instituției, reprezentând dobândă penalizatoare în conformitate cu dispozițiile unei sentințe civile emisă de Tribunalul Vâlcea, pentru neachitarea la termen a cotizațiilor anuale către ADI APA VÂLCEA. Nu a fost respectată în totalitate obligația de a se vira cota de 40% la Consiliul Județean Vâlcea din veniturile încasate reprezentând impozitul pe mijloacele de transport cu masa egală sau mai mare de 12 tone datorat bugetului judeţului. La nivelul unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială ”Ion C. Constantinescu”, a fost achiziționat un activ fix de natura imobilizărilor corporale respectiv ”Sistem de sonorizare” în valoare de 9 mii lei, fără ca în bugetul aprobat să fie prevăzute credite bugetare aferente cheltuielilor de capital. Plata activului achiziționat s-a efectuat din credite bugetare aprobate la titlul II „Cheltuieli cu bunuri și servicii”.

(Petre Coman)

Leave a Response