|marți, septembrie 21, 2021
  • Follow Us!

RECORD de nereguli și prejudicii aduse bugetului local la Prundeni 

proiectul-drumul-vinului-la-Prundeni-Valcea-1024x481

 

În urma unui control al Camerei de Conturi Vâlcea la Primăria comunei Prundeni, s-au descoperit mai multe nereguli de circa 25 miliarde de lei vechi în anul 2018, atunci când primar era Ion Horia Horăscu. Astfel, la ultima rectificare bugetară a anului 2018, entitatea auditată nu a efectuat o ajustare corectă a veniturilor și a cheltuielilor de la secțiunea dezvoltare nerealizate, consecința fiind o execuție sub 40% din prevederile finale a cheltuielilor și de sub 55% a veniturilor. Pentru anul 2018, nu s-a constituit fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor prevăzute în buget. Primăria Prundeni nu a constituit provizioane pentru obligațiile din litigiile comerciale la care, pe baza deciziilor instanțelor, este probabil ca o ieșire de resurse sa fie necesară pentru a onora obligațiile respective, valoarea abaterii fiind de 871 mii lei. Bunurile din domeniul public al Primăriei Prundeni, care sunt folosite de Școala Gimnazială Prundeni, pentru care s-au emis acte administrative privind darea în administrarea, nu au fost înregistrate în evidența contabilă extrabilanțieră a unității școlare, la data de 31.12.2018. La Școala Gimnazială Prundeni, nu au fost evaluate la valoarea de intrare bunurile primite cu titlu gratuit, respectiv nu au fost înregistrate în evidența contabilă la valoarea justă, stabilită conform prevederilor legale. La Școala Gimnazială Prundeni nu s-au înregistrat cronologic, în evidența contabilă, bunurile componente ale bazei materiale – obiecte de inventar, mobilier, aparatură, birotică – primite pe bază de procese verbale de predare – primire de la Primăriei Prundeni în anul 2018, în sumă de 197 mii lei.

Au fost scăzute eronat din evidența contabilă bunuri de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, aprobate pentru casare de către Consiliul Local și ordonatorul principal de credite, în anul 2017, dar care nu au fost efectiv casate, dezmembrate și valorificate conform prevederilor legale, suma scăzută neconform din patrimoniu fiind de 290 mii lei. La data de 31.12.2018, nu erau înregistrate în evidența contabilă si tehnico-operativă, bunuri de natura celor care constituie domeniul public al Primăriei Prundeni (trei drumuri sătești și două puțuri foraj), a căror valoare este de 1084 mii lei. Neînregistrarea în evidența contabilă, conform prevederilor legale, a unor operaţiuni de intrare a unor elemente patrimoniale de natura titlurilor de participare la patrimoniul unor entități, coroborată cu menținerea artificială a deținerilor la capitalul social al unei societăți radiate în cursul anului 2018, valoarea abaterii fiind de 2 mii lei. Încălcarea principiului permanenței metodelor și a principiului prudenței, prin neefectuarea propunerilor de ajustări pentru depreciere sau ajustări pentru pierdere de valoare, în cazul unor active fixe deteriorate, cu valoarea de 409 mii lei.

Controlul intern managerial nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale

 

La nivelul Primăriei Prundeni, controlul intern managerial nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare: conducerea entității nu a identificat riscurile, iar procedura privind managementul riscurilor nu a fost elaborată; au fost elaborate și aprobate (în anul 2019), doar 9 proceduri din care 4 de sistem, PS, și 5 operaționale, PO, dar care nu se aplică în entitate (exemplu procedura privind soluționarea petițiilor), iar celelalte proceduri nu sunt elaborate și aprobate, inclusiv procedurile privind casările de obiecte inventar și active și cea privind consumul de carburanți; registrul riscurilor a fost nu a fost întocmit, și aprobat de conducerea entității; nu există un sistem efectiv de monitorizare a modului de implementare și funcționare a controlului intern/managerial; nu s-a realizat autoevaluarea gradului de implementare a sistemului de control intern managerial; nu s-au făcut raportări periodice de la nivelul compartimentelor către conducerea entității, nu s-au actualizat fișele posturilor, există fișe ale posturilor neîntocmite în cazul unor angajați, nu a fost elaborat un raport anual asupra sistemului de control intern managerial de către conducătorul entității publice pe anul 2018; nu a fost organizată și nu funcționează activitatea de audit public intern conform prevederilor legale. La nivelul ordonatorului terțiar de credite Școala Gimnazială Prundeni, urmare verificării situațiilor financiare întocmite la 31.12.2018 și a plăților efectuate, în legătură cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata acestor cheltuieli, au fost constatate nerespectări ale prevederilor legale referitoare la controlul financiar preventiv propriu.

În anul 2018, nu a fost stabilită valoarea reală a impozitului pe clădiri datorat de o persoană juridică, urmare nereevaluării unei clădiri deținute pe raza Primăriei Prundeni la 01.01.2018, nefiind aplicată cota procentuală prevăzută de Codul fiscal de 5%, la valoarea clădirii, diferența de impozit pe clădiri nestabilită și neîncasată fiind în valoare totală de 3 mii lei, inclusiv accesorii. Nu a fost stabilită în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și a Normelor sale de aplicare, valoarea taxei pentru eliberarea autorizațiilor de construire și valoarea taxei la data regularizării. Nu au fost calculate, înregistrate și respectiv încasate, veniturile cuvenite bugetului local provenind din taxa pe clădirile aflate în patrimoniul Primăriei Prundeni, concesionate sau închiriate unor entități, altele decât cele de drept public, în valoare de 4 mii lei, inclusiv accesorii.

 

TONE de motorină și benzină folosite de fostul primar Ion Horia Horăscu în interes personal

 

Fostul primar Ion Horia Horăscu a efectuat plăți pentru achiziții de carburant în perioada mai 2017 – decembrie 2017 și darea în consum a cantității totale de 3.258 litri motorină și 2.164 litri benzină, pentru care nu se poate face dovada că utilizarea acestora, s-a efectuat în folosul unității, nefiind prezentate documente justificative aferente acestor consumuri, fiind astfel produs un prejudiciu bugetului local în sumă totală de 31 mii lei, din care suma de 27 mii lei este valoarea carburanților nejustificați sub aspectul consumului și accesorii în sumă de 4 mii lei. La nivelul Primăriei Prundeni, operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu s-a efectuat cu respectarea, în totalitate, a prevederilor legale, și anume: nu s-a luat o declarație scrisă la începutul operațiunii de inventariere de la gestionari; nu au fost inventariate investițiile în curs și fondul de carte al bibliotecii; nu s-au inventariat stocurile faptice de carburanți; nu au fost întocmite liste separate bunuri aflate în administrarea altor persoane fizice sau juridice(pubele, tocătoare resturi vegetale, clădiri școlare); nu au fost supuse verificării și confirmării creanțele și datoriile față de terți; procesul verbal privind rezultatele inventarierii nu conține toate elementele prevăzute legislația în vigoare; nu s-au inventariat pe liste separate, bunurile propuse pentru casare în 2017, necasate la data de 31.12.2018, deținute de entitate faptic; nu s-au inventariat pe liste separate, elementele componente ale sistemului de alimentare cu apă dat spre folosintă către SC APAVIL SA. Primăria Prundeni nu a procedat la reevaluarea activelor fixe corporale de natura terenurilor și clădirilor aflate în patrimoniu, cel puţin o dată la 3 ani, potrivit legii.

Nu s-a realizat, pe perioada utilizării şi rambursării împrumuturilor contractate raportarea la Ministerul Finanţelor Publice a datelor privind datoria publică locală, care se efectuează lunar, în termen de 15 zile de la sfârşitul perioadei de raportare. Pentru bunurile din domeniul public al Primăriei Prundeni, terenuri în valoare totală de 807 mii lei care sunt folosite de Școala Gimnazială Prundeni, nu s-au emis acte administrative privind darea în administrarea unității de învățământ. Nu a fost urmărită respectarea clauzelor referitoare la termenele de plată, pe baza contractelor de închiriere încheiate cu o întreprindere individuală, fiind constatată o diferență chirie în suma de 4 mii lei și penalități de întârziere datorate și necalculate, având valoarea stabilită până la data auditului, în sumă totală de 3 mii lei.

(Petre Coman)

Leave a Response