|luni, august 2, 2021
  • Follow Us!

Acționarii SC Cozia Forest, convocați să decidă contractarea de credite de la Nicolae Barbu, SC Alfa Farm SRL și de la Daniel Barbu 

Barbu Cozia Forest

 

În data de 25 mai 2020, va avea loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la SC Cozia Forest SA, având următoarea ordine de zi: prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administraţie pentru anul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019; prezentarea şi aprobarea raportului auditorului financiar asupra situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar al anului 2019; prezentarea, dezbaterea şi supunerea spre aprobare a situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019 (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, fluxul de trezorerie, note explicative la situaţiile anuale financiare); aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2019: stabilirea şi aprobarea indemnizaţiei lunare a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2020; prezentarea şi aprobarea programului de activitate, a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pentru anul 2020; alegerea auditorului financiar pentru un mandat de 3 ani ca urmare a cererii de retragere, înaintea expirării mandatului, a actualului auditor financiar; împuternicirea consiliului de administraţie pentru închirierea spaţiilor disponibile şi valorificarea de active, clădiri şi terenuri, care sunt în conservare de peste 10 ani şi fără perspectiva de utilizare în viitor; împuternicirea lui Nicolae Barbu, director general şi preşedinte al consiliului de administraţie, să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acţionarilor societăţii şi a unei persoane care să întreprindă demersurile de înregistrare şi publicitate la Oficiul Registrului Comerţului a hotărârilor AGA; aprobarea modificării privind împrumutul contractat de societate de la Banca Comercială Română, în sensul prelungirii liniei de credit de 1 milion de lei pe 12 luni; aprobarea prelungirii, cu 12 luni, a duratei împrumutului în sumă de 501.333 lei contractat de societate de la Nicolae Barbu, conform contractului 1395/28 august 2013 şi a actelor adiţionale încheiate între societate, în calitate de împrumutat, și Nicole Barbu, acţionar semnificativ al societăţii, în calitate de creditor; aprobarea contractării unui împrumut, în sumă de 600.000 lei pe o perioadă de 12 luni de la SC Alfa Farm SRL Băbeni, acţionar semnificativ al societăţii; aprobarea contractării unui împrumut în sumă de 400.000 lei pe o perioadă de 12 luni, de la Daniel Barbu, administrator la SC Cozia Forest SA; aprobarea cesionării, către acţionarii societăţii, a unul număr de 244.260 acţiuni deţinute de SC Cozia Forest SA

Leave a Response