|marți, ianuarie 18, 2022
  • Follow Us!

Primaria Maciuca, „campioana” la nereguli depistate de Curtea de Conturi 

Primaria Maciuca

 

În urma unui control al Curții de Conturi, s-a descoperit că la Primaria Maciuca s-au comis mai multe nereguli. Astfel, în anul 2017 nu a solicitat în termenul legal de 90 zile, la Casa de Asigurări de Sănătate sumele reprezentând diferența dintre totalul cuantumului prestațiilor de suportat de către Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații și totalul contribuțiilor pentru concedii și indemnizații datorat de Primăria Măciuca. Nu a fost efectuată inventarierea tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege la nivelul Primăriei Măciuca și Liceului Teoretic Măciuca. Nu au fost respectate prevederile legale privind reevaluarea patrimoniului public și privat al Primăriei Măciuca în sensul că activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani. La lucrarea de investiții „Asfaltare drumuri în comuna Măciuca, județul Vâlcea”, au fost efectuate plăți din bugetul local în sumă de 10 mii lei, pentru lucrări neexecutate, la care se adaugă accesorii de 4 mii lei. Existența unor neconcordanțe între evidența contabilă și cea fiscală în sumă de 3 mii lei.

La Liceul Teoretic Măciuca, ordonator terțiar aflat în subordinea Primăriei Măciuca nu au fost constituite și înregistrate în evidența contabilă provizioane pentru cheltuieli de natura drepturilor salariale rămase neachitate la nivelul anului 2017, acordate în baza Legii nr.85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 La nivelul Primăriei Măciuca și ordonatorului terțiar de credite – Liceul Teoretic Măciuca, nu s-a calculat și înregistrat în evidența financiar-contabilă amortizarea activelor fixe corporale și necorporale ce se supun amortizării. Existența unor deficiențe în activitatea financiar-contabilă a Liceului Teoretic Măciuca și anume: înregistrarea eronată în contul „concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale” a unor active fixe corporale în sumă de 12 mii lei; neînregistrarea unor echipamente achiziționate în sumă de 24 mii lei în contul de active fixe corporale, acestea fiind evidențiate direct pe cheltuieli. La nivelul ordonatorului terțiar Liceul Teoretic Măciuca nu s- a înregistrat în soldul contului „Active fixe corporale în curs de execuție” , suma de 68 mii lei reprezentând lucrări în curs de execuție de reabilitare și modernizare sală de sport și atelier auto.

Nu a fost înregistrată în evidența contabilă valoarea părților sociale deținute de Primăria Măciuca

Primăria Măciuca nu înregistrat în evidența financiar-contabilă a majorării valorii unor active fixe corporale rezultate ca urmare a finalizării și recepționării modernizărilor efectuate la respectivele obiective de investiții, în sumă de 51 mii lei. Nu a fost înregistrată în evidența contabilă valoarea părților sociale deținute de Primăria Măciuca la constituirea capitalului social al altor entități. Primăria Măciuca nu a reflectat în soldul contului „Active fixe corporale în curs de execuție” suma de 142 mii lei, reprezentând lucrări de asfaltare, reabilitare și modernizare sală de sport și atelier, reabilitare rețea de iluminat public în comuna Măciuca, plățile efectuate pentru aceste lucrări fiind înregistrate direct pe cheltuieli. Nu au fost înregistrate în evidența financiar-contabilă rezultatele inventarierii la 31.12.1017 în sumă de 577 mii lei la nivelul Liceului Teoretic Măciuca. Neînregistrarea în conturile contabile corespunzătoare a ordonatorului principal de credite UATC Măciuca, a unor operațiuni de intrare a unor elemente patrimoniale în sumă totală de 27 mii lei. Nu au fost întocmite documentele justificative și nu s-a procedat la valorificarea procesului verbal de casare întocmit cu ocazia inventarierii patrimoniale pe anul 2017, pentru mijloace fixe în valoare de 13 mii lei. Nu a fost organizată activitatea de audit intern şi nu a fost prevăzut în organigramă postul de auditor intern, deşi anual instituția verificată a derulat un buget anual mai mare de 100 mii de euro. Pentru eșantionul verificat, format din 42 contribuabili persoane fizice și juridice, nu s-au respectat prevederile legale privind aplicarea măsurilor de executare silită în totalitate, gradual, la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală. Nu au fost calculate, înregistrate și respectiv încasate, în perioada 2016-2017, venituri cuvenite bugetului local provenind din impozitul pe clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice.

S-a dispus stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare a prejudiciilor

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi: clarificarea neconcordanțelor constatate între evidența contabilă și cea fiscală la data de 31.12.2017 și înregistrarea acestora în evidența contabilă, asigurarea concordanței între datele înregistrate în evidența contabilă şi cele din evidența fiscală, pe bază de documente justificative corect întocmite, având în vedere perioada de prescripție a creanțelor bugetului local; calcularea și înregistrarea în evidența contabilă a Primăriei Măciuca și Liceului Teoretic Măciuca a amortizării tuturor activelor fixe corporale și necorporale, care sunt de natura bunurilor amortizabile; la Liceul Teoretic Măciuca, efectuarea analizei soldurilor din evidența contabilă și din listele de inventariere și clarificarea diferențelor constatate, inclusiv pentru suma de 577 mii lei, efectuarea corecțiilor necesare în evidențele contabile; supunerea spre aprobarea Consiliului Local Măciuca, a propunerilor de casare și finalizarea procesului de casare a mijlocului fix și înregistrarea în contabilitate a bunurilor rezultate din dezmembrare; înființarea, în cadrul structurii organizatorice proprii, a unei structuri de audit public intern sau aderarea la o structură asociativă care să asigure printr-un compartiment de audit intern activitatea de audit intern pentru unitățile administrativ-teritoriale asociate; realizarea tuturor activităților procedurale, potrivit legii, privind executarea silită a obligațiilor de plată scadente în termenul legal de prescripție potrivit Codului de procedură fiscală, analizarea soldului creanțelor bugetare, în vederea identificării tuturor debitorilor restanți, pentru care există riscul prescrierii sumelor sau pentru care dreptul de a cere executarea silită a creanțelor s-a prescris și luarea măsurilor de recuperare a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare; extinderea verificărilor, în vederea stabilirii întregii obligații către bugetul local datorată de către contribuabilii persoane fizice, reprezentând impozitul pe clădirile nerezidențiale, necalculat la nivelul stabilit, conform prevederilor Hotărârilor Consiliului Local cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anii 2016-2017, înregistrarea în evidența fiscală și contabilă a veniturilor suplimentare rezultate și urmărirea încasării acestora la nivelul actualizat; efectuarea inventarierii patrimoniale cu respectarea, în totalitate, de către Primăria Măciuca și ordonatorul terțiar aflat în subordine – Liceul Teoretic Măciuca, a prevederilor legale privind inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi înregistrarea rezultatelor inventarierii în contabilitate; efectuarea operațiunii de reevaluare a patrimoniului și înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor acesteia. Referitor la prejudiciile constatate cu ocazia misiunii de audit financiar, s-a dispus extinderea verificărilor, determinarea întregii întinderi a acestora, stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Abaterile pentru care nu s-au formulat recomandări au fost remediate integral în timpul misiunii de audit financiar.

(Petre Coman)

Leave a Response