|luni, octombrie 3, 2022
  • Follow Us!

RECRUTAREA CANDIDAŢILOR PENTRU ADMITEREA ÎN CADRUL ŞCOLILOR DE AGENŢI DE POLIŢIE SE APROPIE DE SFÂRŞIT 

 

 

A mai rămas o zi până la finalizarea activităţii de recrutarea a candidaţilor înscrişi pentru admiterea în şcolile de agenţi de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina şi Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”– Cluj-Napoca s-a realizat de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea pentru candidaţii care au domiciliul înscris în cartea de identitate pe raza judeţului Vâlcea.

Conform Dispoziţiei Directorului General al DGMRU nr. II/508 din 02.04.2014, candidaţii recrutaţi pentru instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Afacerilor Interne parcurg următoarele etape şi probe de selecţie:

 

– etapa I de selecţie, realizată la unităţile teritoriale care au recrutat candidaţii, respectiv a examinării medicale şi a evaluării psihologice;

– etapa II-a de selecţie, realizată la instituţiile de învăţământ, respectiv a contravizitei medicale, a probei de verificare a aptitudinilor fizice şi a probei de verificare a cunoştinţelor;

 

Examinarea medicală a candidaţilor s-a realizat la nivelul Centrului Medical Judeţean Vâlcea şi a constat în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se va realiza de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, în perioada 11-12.08.2014, potrivit planificării afişate pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea.

Pentru candidaţii care nu vor promova testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

 

 

Concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Inspectoratului General ale Poliţiei Române se organizează şi se desfăşoară în perioada 06-14.09.2014, conform graficului stabilit de către instituţiile de învăţământ.

Candidaţii se vor prezenta în perioada 06–07.09.2014 la sediul şcolii de agenţi de poliţie pentru care au optat, în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs, în cuantumul stabilit conform competenţelor şi al eliberării legitimaţiei de concurs.

 

Persoanele prevăzute la art. 18 alin. (4) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1371/2006 pentru aprobarea „Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal din

 

Ministerul Administraţiei şi Internelor” sunt exceptate de plata taxei de concurs, respectiv persoanele care:

a)     sunt orfani de ambii părinţi;

b)    provin din casele de copii sau din plasament familial;

c)     sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;

d)    sunt răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;

e)     au venituri nete lunare pe membru de familie, calculate în luna anterioară celei în care se desfăşoară concursul de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, calculat prin deducerea din salariul minim brut a impozitului;

f)      sunt absolvenţi ai liceelor M.A.I., promoţia anului participării la concursul de admitere;

 

Candidaţii care solicită scutirea de taxă de participare la concurs trebuie să probeze cu acte că se află în una din situaţiile enumerate mai sus, la data înscrierii. Candidaţii se pot retrage în orice etapă a desfăşurării concursului de admitere, fără a li se restitui taxa de participare la concurs.

 

 

 

 

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

  1. atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei naţionale;
  2. diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie tradusă şi legalizată;
  3. foaie matricolă din perioada studiilor liceale în copie tradusă şi legalizată;

Înşcolile de agenţi de poliţie ale Poliţiei Române, concursul de admitere se desfăşoară după următorul calendar :

a) în perioada 08-10.09.2014 : probele eliminatorii:

1.examinarea medicală;

2. verificarea aptitudinilor fizice.

b) în data de 11.09.2014: proba de verificare a cunoştinţelor constând într-un test-grilă la:

1. limba română;

2. limba străină (engleză sau franceză, potrivit opţiunii la înscriere).

 

Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se formulează din tematica de concurs stabilită de Comisia de admitere a Inspectoratului General al Poliţiei Române – sesiunea 2014.

 

Pe site-urile www.scoalapolitie.ro şi www.scoalapolcj.ro se află postate tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi.

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR!

 

  • Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.

 

  • În momentul prezentării la instituţia de învăţământ pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii vor avea asupra lor:

 

 

 

 

a) cartea de identitate sau paşaportul;

b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu, numai pentru absolvenţii promoţiei 2014, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenului de valabilitate a adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;

d) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate la art.18 alin 4 din OMAI nr.1371/2006 pentru aprobarea „ Metodologiei cadrul de Organizare şi desfăşurarea a concursurilor de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal din Ministerul Administraţiei şi Internelor;

 

Leave a Response