|vineri, iulie 1, 2022
  • Follow Us!

Plăţi ilegale descoperite la mai multe primării din județ 

prejudicii-de-1173-miliarde-de-lei-constatate-de-curtea-de-conturi-in-ultimul-sau-raport-privind-activitatea-institutiilor-publice

• Raportul privind finanţele publice realizat anul trecut de Curtea de Conturi (III)

Continuam astăzi să prezentăm noi date din raportul Curţii de Conturi privind verificările efectuate în 2013 la primăriile din Vâlcea, dar care privesc aspecte financiar-contabile derulate în cursul anului 2012. În privinţa efectuării inventarierii și a evaluării sau reevaluării tuturor elementelor patrimoniale, înregistrarea în evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară, s-a descoperit de către Curtea de Conturi că neefectuarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege a constituit o deficiență întâlnită la 8 ordonatori de credite care pot fi grupați în funcție de elementele patrimoniale neinventariate astfel: neinventarierea investițiilor în curs de execuție la primăriile Mădulari și Livezi; neinventarierea fondului de carte al bibliotecii comunale la Primăria Roești; neinventarierea creanțelor și obligațiilor entității la primăriile Costești, Livezi, Roești și Horezu; neinventarierea altor elemente patrimoniale (mijloace fixe, rest carburant în rezervor, bunuri concesionate închiriate) la primăriile Măldărești, Horezu și Băbeni. Nu au fost respectate procedurile privind organizarea și efectuarea inventarierii anuale în cazul unităților administrativ-teritoriale ale localităţilor Lăcusteni, Berislăvești, Livezi, Nicolae Bălcescu, Păușeșeti Măglași, Racovița și Râmnicu Vâlcea. Astfel în cazul Municipiului Râmnicu Vâlcea s-a constatat că nu s-a respectat termenul legal de efectuare a operațiunilor de inventariere generală a patrimoniului, iar în cazul unităților administrativ-teritoriale ale comunelor au fost constatate deficiențe procedurale legate de pregătirea operațiunii, instruirea comisiilor, întocmirea documentelor și valorificarea rezultatelor obținute. Nu a fost efectuată reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege. Deficiența s-a întâlnit, în principal, la nivelul ordonatorilor principali de credite, fiind legată de reevaluarea periodică a terenurilor și clădirilor din patrimoniul acestora (primăriile Costești, Berislăvești, Frâncești, Lăcusteni, Lăpușata, Livezi, Milcoiu Racovița și Bălcești). Neluarea de către ordonatorul de credite a măsurilor legale privind asigurarea integrității bunurilor si valorilor patrimoniale (comisii de recepție, numirea de gestionari, constituirea de garanții etc.) s-a constatat la primăriile Amărăști, Malaia, Orlești și Roșiile unde nu s-au constituit garanții materiale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și la Primăria Livezi unde pe lângă faptul că nu au fost constituite gestiuni nu s-au întocmit nici recepții sau bonuri de consum.

 

Primarul din Bălceşti a ocolit Consiliul Local în privinţa unor bunuri din domeniul public

 

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale nu a fost actualizat la Primăria Bălcești, unde au fost operate în contabilitate intrări de bunuri în domeniul public local, fără a solicita emiterea unei hotărâri de către consiliul local în acest sens, precum şi transmiterea acestei hotărâri către Consiliul Judeţean Vâlcea în vederea promovării unei hotărâri de guvern privind includerea în patrimonial public a bunurilor respective. Nerealizarea execuției bugetare exclusiv prin conturile deschise la trezorerie s-a constatat într-un singur caz, la Școala Gimnazială Ferigile, comuna Costești, entitatea desfășurând operațiuni financiare și printr-un cont deschis la o bancă comercială. Neorganizarea angajării, lichidării, ordonanțării și plății cheltuielilor instituțiilor publice, precum și neorganizarea evidenței și raportării angajamentelor bugetare a fost consemnată în verificările efectuate la primăriile Amărăști, Berislăvești, Nicolae Bălcescu, Măldărești și Malaia (la nivelul ordonatorului terțiar – școala gimnazială). Efectuarea de cheltuieli neprevăzute de legislația în vigoare s-a constatat la primăriile Amărăști, Orlești, Racovița, Malaia și Olănești, valoarea prejudiciilor estimate însumând 62.000 lei. Astfel în cazul Primăriei Amărăști au fost plătite cheltuieli de executare silită care nu trebuiau suportate din bugetul local în sumă de 54.000 lei, iar la Primăria Orlești s-a decontat pentru doi salariați contravaloarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la sediul instituției. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata unor cheltuieli fără legătură cu activitatea entității este o abatere constatată la 9 ordonatori de credite (unitățile administrativ-teritoriale ale comunelor Amărăști, Berislăvești, Frâncești, Lăcusteni, Malaia, Nicolae Bălcescu, Orlești, Păușești Măglași și Racovița) prejudiciile estimate însumând 20.000 lei. Din bugetele locale au fost decontate cheltuieli cu amenzi contravenționale, servicii telefonice în interes personal, energie electrică pentru alte activități, produse alimentare etc. La primăriile Cernișoara, Costești, Măldărești și Lăcusteni s-a constatat existența în patrimoniul acestora a unui număr mai mare de autoturisme decât cel prevăzut de legislația în vigoare, ordonatorii de credite neluând măsuri de disponibilizare a acestora. La Primăria Orlești sumele de bani încasate prin casierie nu au fost depuse în termenul legal la unitatea de trezorerie la care entitatea este arondată. Au fost calculate penalități în sumă de 5.000 lei.

 

Primăria Drăgăşani a făcut un „cadou” firmei URBAN de 23.000 lei

 

Plăți peste normele, cotele sau baremurile aprobate s-au constatat la primăriile Drăgășani, Bălcești, Horezu şi Nicolae Bălcescu. Astfel la Primăria Drăgășani a fost decontată nelegal societății SC URBAN SA Rm. Vâlcea suma totală de 23.000 lei, reprezentând servicii de salubrizare, peste limita maximă și perioada stabilite în contract. La Primăria Livezi au fost identificate plăți în sumă estimată de 185.000 lei, către alt furnizor de servicii/executant de lucrări decât cel îndreptățit și care, potrivit documentelor a executat lucrarea. Stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere și personalului care ocupă funcții de demnitate public a fost constatată la cinci ordonatori, deficiențele fiind punctuale, iar prejudiciul total a fost estimat la suma de 66.000 lei. Principalele aspecte se referă la: acordarea eronată a salariilor peste limita legală prin includerea unor sporuri peste limita legală (primăriile Lăcusteni și Nicolae Bălcescu); stabilirea eronată a cuantumului salariilor în cazul promovării în funcții (primăriile Lungești și Păușești Măglași) sau aplicarea cu încălcarea prevederilor legale a majorărilor stabilite prin acte normative (Primăria Mădulari). Efectuarea de cheltuieli de personal fără bază legală s-a constatat la Consiliul Judeţean Vâlcea unde au fost acordate și plătite majorări salariale pentru persoane care nu au fost cuprinse în pontajul general întocmit de Direcția Programe și Relații Externe, depășindu-se astfel numărul total de persoane îndreptățite să primească aceste drepturi în corelație cu numărul de proiecte derulate de entitate. A fost estimat un prejudiciu de 9.000 lei. Efectuarea unor plăţi pentru lucrări de reparații curente în baza unor situații de lucrări în care au fost cuprinse și lucrări neexecutate s-a constatat la primăriile Alunu și Păușești Măglași, plățile nelegale însumând 13.000 lei. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la consumul de carburanți, de materiale de întreținere, asigurări auto, parc auto s-au constatat la patri ordonatori de credite (primăriile Alunu, Amărăști, Lăpușata și Racovița) se referă în principal la nejustificarea consumului de carburanți și lubrifianți. În acest sens exemplificăm cu situația întâlnită la Primăriai Amărăști unde nu s-a putut justifica cu documente legal întocmite consumul total a 1650 litri carburant, fiind estimat un prejudiciu de 10.000 lei.

 

Primăria Râmnicului a depăşit nivelul de cheltuieli de protocol cu suma de 79.000 lei

 

Cheltuieli de protocol care nu se încadrează în baremurile stabilite de actele normative în vigoare, au fost identificate cu ocazia misiunii de audit financiar desfășurate la Primăria Râmnicului, unde valoarea maxim admisă pentru această categorie de cheltuieli a fost depășită cu suma de 79.000 lei. Efectuarea de plăți fără existența de documente justificative întocmite conform legii care să ateste realitatea și exactitatea sumelor datorate constituire o abatere care a dus la estimarea unor prejudicii aduse bugetelor locale care totalizează suma de 266.000 lei. La Primăria Frâncești pentru lucrările executate de către Construcciones Proviera Spania, Sucursala Dumbrăviţa, judeţul Timiş nu s-au putut prezenta documente legal întocmite care să justifice prețul la beton B400 de 512 lei/mc în condițiile în care furnizorul materialului vindea produsul cu prețul de 224 lei/mc. Prejudiciul estimat în acest caz a fost de 94.000 lei. La Primăria Alunu s-a constatat că în anul 2012 entitatea a dat curs somației înaintate de către SC Conexvil SA pentru plata unei facturi emise în anul 2004 aferente unui contract de execuție lucrări încheiat în anul 1995. Entitatea nu a putut prezenta documente care să justifice realitatea obligațiilor către agentul economic în cauză în condițiile în care intervenise și termenul de prescriere. A fost estimat un prejudiciu în sumă de 26.000 lei. Alte cazuri de plăți efectuate fără ca documentele justificative să întrunească condițiile legale au mai fost constatate la primăriile Livezi, Nicolae Bălcescu, Racovița, Lăcusteni, Băile Olănești și Bălcești. Cheltuieli cu deplasările interne ale personalului stabilite și plătite eronat au fost constatate în două cazuri la primăriile Livezi și Malaia, prejudiciul fiind estimat la suma de 5.000 lei. Alte abateri privind angajarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu asistența socială constatate cu ocazia misiunilor de audit efectuate se referă în principal la: deficiențe privind modul de întocmire la termen a documentației aferente acordării acestor drepturi (primăriile Lăpușata și Malaia); efectuarea unor plăți, în sumă estimată de 60.000 lei, reprezentând ajutoare de încălzire acordate unor persoane care dețineau bunuri ce conduceau la excluderea acestora de la acordarea acestor drepturi de prestații sociale la primăriile Râmnicu Vâlcea, Bălcești, Lăcusteni și Frâncești.

-va urma –

(Petre Coman)

One Response to Plăţi ilegale descoperite la mai multe primării din județ

  1. pop

    cu sa se descurce si primari, saracii, cu ce sa-si cumpere masini puternice, sa ia si ATV-uri la copii, sa faca si ceva afaceri magazine, brutarii si sa cumpere si oarece terenuri, ca de… se poartă.

     

Leave a Response