|sâmbătă, iunie 25, 2022
  • Follow Us!

Opt societăţi comerciale din subordinea primăriilor au creat prejudicii bugetelor locale de 150.000 euro 

prejudicii-de-1173-miliarde-de-lei-constatate-de-curtea-de-conturi-in-ultimul-sau-raport-privind-activitatea-institutiilor-publice

• Raportul privind finanţele publice realizat anul trecut de Curtea de Conturi (V)

Continuăm astăzi să prezentăm noi date din raportul Curţii de Conturi privind verificările efectuate în 2013 la primăriile din Vâlcea, dar care privesc aspecte financiar-contabile derulate în cursul anului 2012. În programul de activitate pe anul 2013 au fost prevăzute a se efectua 12 acţiuni de control, din care 8 acțiuni finalizate privind controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale la SC Călimăneşti Serv SRL, SC Expo Nord Oltenia SA Călimăneşti, SC Horezu Prim SRL, SC Apahor Horezu SRL, SC Invest Construct Frânceşti SRL, SC Gospodărie Comunală Alunu SRL, SC Prestserv Grădiştea SRL, SC Varemac SRL Vaideeni, fiind estimate prejudicii în sumă de 321.000 lei şi venituri suplimentare în sumă de 322.000 lei (total prejudicii 150.000 euro). Principalele aspecte constatate în urma acțiunilor de verificare desfășurate la aceste entități au fost: la SC Expo Nord Oltenia SA Călimăneşti și SC Apahor SRL Horezu bunurile din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale aflate în folosința și administrarea acestora nu erau evidențiate în conturi de ordine și evidență în afara bilanțului; neînregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor inventarierii s-a constatat cu ocazia controlului efectuat la SC Prestserv Grădiştea SRL; neînregistrarea în evidența contabilă a unor bunuri de natura investițiilor finalizate și recepționate în sumă estimată de 23.000 lei (SC Gospodărie Comunală Alunu SRL). Verificările efectuate la societățile comerciale cuprinse în programul de activitate al camerei de conturi pe anul 2013 au scos în evidență slaba preocupare a managementului acestora cât și a conducerii unităților administrativ-teritoriale cu privire la implementarea unor sisteme de control intern adecvate care să contribuie la eficientizarea activității acestora și să asigure prevenirea și combaterea fraudei.

 

Campioana ilegalităţilor descoperite în 2012 a fost SC Călimăneşti Serv SRL

 

La SC Călimăneşti Serv SRL Călimănești s-a constatat prejudicierea unității cu suma estimată de 82.000 lei ca urmare a restituirii unui utilaj cumpărat în anul 2011 (un buldoexcavator). Pentru sumele achitate, SC Alv şi Fii SRL Cluj (vânzătorul utilajului) a emis factură de stornare în baza căreia la nivelul entității verificate s-a stornat operațiunea de intrare a mijlocului fix, fără să se recupereze însă suma achitată de 82.000 lei. La același furnizor unitatea avea datorii înregistrate în contabilitate în valoare de 85.000 lei pentru care însă nu s-au putut prezenta documente legal întocmite care să justifice prestarea unor servicii sau efectuarea unor lucrări de către acesta. Efectuarea unor cheltuieli fără legătură cu activitatea societăților în cauză s-a constatat la SC Călimănesti Serv SRL, SC Expo Nord Oltenia SA Călimaneşti şi SC Gospodărie Comunală Alunu SRL, plățile de această natură însumând 130.000 lei. Exemplificăm cu situația întâlnită la SC Călimăneşti Serv SRL, unde au fost efectuate plăți în sumă estimată de 39.000 lei pentru bunuri și servicii care nu erau necesare desfășurării activității societății, acestea regăsindu-se în fapt (custodie) la nivelul unor instituții de pe raza Primăria Călimănești. La aceeași entitate s-a mai constatat și achiziționarea unor sisteme video de supraveghere stradală care în fapt urmau să fie utilizate de către primăria orașului, entitatea neavând asemenea atribuții sau obiect de activitate. Nerespectarea prevederilor legale privind inventarierea bunurilor din patrimoniu în sensul că operațiunea nu a cuprins toate elementele patrimoniale (SC Horezu Prim SRL, SC Gospodărie Comunală Alunu SRL, SC Expo Nord Oltenia SA), sau nu s-a efectuat, caz întâlnit la SC Invest Construct SRL Frâncești.

 

La SC Expo Nord Oltenia SA nu s-a procedat la diminuarea cheltuielilor de personal

 

Curtea de Conturi a mai descoperit că nu s-au respectat prevederile legale privind stabilirea, evidențierea și plata obligațiilor către bugete publice constituie o abatere întâlnită la majoritatea agenților economici supuși controlului, entitățile în cauză neonorându-și obligațiile către bugetele locale constând în impozite, taxe, chirii și redevențe. Exemplificăm cu SC Călimăneşti Serv SRL care înregistra obligații către bugete în sumă totală de 103.000 lei. Nesolicitarea restituirii de la Casa de Asigurări Sociale de Sănătate a indemnizațiilor pentru concedii medicale care depășesc obligația de plată s-a constatat într-un singur caz, la SC Călimăneşti Serv SRL unde pentru suma de 9.000 lei s-a depășit termenul legal în care se putea cere restituirea, societatea urmând ca, pentru recuperare, să se îndrepte asupra persoanelor răspunzătoare. Alte abateri se referă la: plata eronată a unor drepturi de personal inclusiv pentru deplasări efectuate de salariații proprii (SC Expo Nord Oltenia SA Călimaneşti şi SC Gospodărie Comunală Alunu SRL); acceptarea la plată a unor situații de lucrări, pentru realizarea unor obiective, contractate cu alți agenți economici care conțin consumuri nejustificate de materiale și manoperă (SC Călimăneşti Serv SRL care a efectuat plăți fără justificare legală către SC Florix Company Contruct SRL în sumă estimată de 56.000 lei); efectuarea unor plăți nedatorate (SC Horezu Prim SRL); nerespectarea prevederilor regulamentului operațiunilor cu numerar în sensul acordării unor avansuri care au fost justificate cu întârziere fără să se calculeze penalitățile aferente (SC Horezu Prim SRL); completarea necorespunzătoare a registrului de casă (SC Gospodărie Comunală Alunu SRL); nereținerea garanțiilor în numerar de la persoanele care au calitatea de gestionar (SC Călimănesti Serv SRL, SC Horezu Prim SRL şi SC Gospodărie Comunală Alunu SRL); neîntocmirea unui program de achiziții publice. În anul 2012, la SC Expo Nord SA nu s-a procedat la diminuarea cheltuielilor de personal în raport cu gradul de îndeplinire a indicatorilor economico-financiari. În cazul a două entități SC Apahor Horezu şi SC Eexpo Nord Oltenia SA nu a fost majorat capitalul social în vederea reîntregirii activului net diminuat ca urmare a pierderilor înregistrate.

 

În cazul Primăriei Prundeni, Curtea de Conturi a decis sesizarea organelor de cercetare penală

 

În cursul anului trecut, Curtea de Conturi a aplicat mai multe sancțiuni contravenționale în următoarele cazuri: la Primăria Livezi, pentru angajarea și ordonanțarea cheltuielilor fără viza prealabilă de control financiar preventiv propriu, a fost sancționat ordonatorul principal de credite cu amenda de 1.000 lei: la Primăria Oteșani pentru neorganizarea și neținerea la zi a contabilității și neprezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare, a fost sancționat ordonatorul principal de credite cu suma de 3.000 lei, la această entitate fiind restituit contul de execuție pentru completare și refacere; la Primăria Prundeni ordonatorul principal de credite, secretarul comunei și contabilul acesteia au acceptat, fie cu bună știință, fie din neglijență, includerea în clauzele contractuale a unui procent de penalizare de 1,5% pe zi, adică 547,5% pe an, ceea ce contravine dispozițiilor legale pentru obligațiile bănești, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 356/2002. Urmare celor arătate, în perioada septembrie 2008 – octombrie 2012, constructorul (SC Structural Consult Investiţii şi Dezvoltare SA Bucureşti (devenită ulterior Global Business Adviser SA) a emis facturi în valoare totală de 4,3 milioane de lei din care 316.000 lei pentru contravaloarea serviciilor prestate și 4 milioane de lei penalități. Includerea cu bună știință sau din neglijență în contractele încheiate a unor clauze penalizatoare în cuantum ce depășește nivelul legal admis de cadrul legal în vigoare, afectează bugetul local prin crearea unui prejudiciu compus din penalitățile de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate, în condițiile în care entitatea dispunea de fonduri necesare achitării angajamentelor financiare contractuale. Având în vedere cele arătate, abaterile reținute prezintă indiciile săvârșirii unor fapte de natură penală, motiv pentru care prin Hotărârea Plenului nr. 158/13 iunie 2013 s-a aprobat sesizarea organelor de urmărire penală competente. În două cazuri, la primăriile Lăcusteni și Malaia a fost solicitată efectuarea unor verificări de către instituții specializate ale statului respectiv, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

 

Totalul arieratelor primăriilor s-a ridicat anul trecut la 14,5 milioane euro

 

Menționăm faptul că, în programul de activitate al Curţii de Conturi Vâlcea pe anul trecut a fost introdusă și s-a desfășurat o acțiune distinctă privind controlul arieratelor și plăților restante la nivelul unităților administrativ teritoriale la data de 31 ianuarie 2013. Urmare verificărilor și acțiunilor de documentare efectuate de către Camera de Conturi Vâlcea s-a constatat că totalul arieratelor a fost de 64,3 milioane de lei (14,5 milioane euro). Din totalul arieratelor, suma de 39 milioane de lei reprezintă arierate provenind din cheltuieli angajate și efectuate fără prevederi bugetare. Având în vedere cauzele înregistrării acestor arierate fără prevederi bugetare, situația se prezintă astfel: 15,6 milioane de lei – sume constatate ca angajate fără prevederi bugetare care provin din angajamente legale multianuale pentru investiții publice derulate în cadrul unor programe naționale, pentru care sursa principală de finanțare este bugetul de stat, în baza HG nr. 577/1997 pentru aprobarea programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice; 1,7 milioane de lei – sume constatate ca angajate fără prevederi bugetare care provin din angajamente legale multianuale pentru investiții publice derulate în cadrul unor programe naționale, pentru care sursa principală de finanțare este bugetul de stat, în baza OG nr. 7/2006, privind instituirea programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural; 1,75 milioane de lei – sume constatate ca angajate fără prevederi bugetare care provin din angajamente legale pentru investiții publice lucrări finalizate și recepționate, nefacturate şi neînregistrate în evidenţa contabilă în cazul primăriilor Golești şi Zătreni; 8 milioane de lei – sume constatate ca angajate fără prevederi bugetare în cazul Primăriei Şușani care este în litigiu cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit; 12 milioane de lei – sume constatate ca angajate fără prevederi bugetare pentru care nu a fost asigurată sursa de finanțare din veniturile proprii ale bugetelor.

(Petre Coman)

Leave a Response