Ministerul Finanţelor Publice acordă împrumuturi unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale

duminică, 10 martie 2013

Ministerul Finanţelor Publice acordă împrumuturi unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte că potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 29 martie 2013, contractarea de împrumuturi din vărsăminte de privatizare.

Cine poate solicita împrumuturi

Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care înregistrează arierate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 29 martie 2013, contractarea de împrumuturi din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, în limita sumei totale de 800.000 mii lei.

Împrumuturile se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicate de Banca Naţională a României, în vigoare la data acordării împrumutului.

Arieratele înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt numai arieratele aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale.

Pot beneficia de împrumuturi din vărsăminte din privatizare:

a) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local;

b) instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, în limita sumelor datorate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;

c) spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în limita cheltuielilor pe care unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială le poate finanţa.

Sumele acordate cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru achitarea arieratelor înregistrate, la data depunerii cererii pentru autorizarea contractării împrumutului, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări.

Rambursarea împrumutului

Rambursarea împrumutului se efectuează în tranşe lunare egale, începând cu luna următoare acordării acestuia. Dobânda aferentă reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului şi se calculează prin aplicarea ratei dobânzii stabilită de Banca Naţională a României la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte lunar.

Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere pe fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont, obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital.

În cazul nerespectării graficului de rambursare a împrumutului, directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sistează alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Documente necesare obţinerii împrumutului

Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturi numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conform Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Documentele în baza cărora se obţine avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale sunt următoarele:

a) hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului;

b) cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, semnată de către ordonatorul principal de credite, în care se menţionează beneficiarii sumelor şi detaliile privind plata;

c) situaţia arieratelor înregistrate la data depunerii cererii;

d) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în vederea determinării valorii împrumutului de către Comisia de autorizare a împrumuturilor locale;

e) serviciul datoriei publice locale existente, pe perioada împrumutului pentru care se solicită autorizarea;

f) declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situaţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, aflate în derulare.

Acestea se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, care le verifică, le vizează şi le transmite la Ministerul Finanţelor Publice.

Ministerul Finanţelor Publice transmite unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic, convenţia de împrumut în vederea semnării.

În termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea convenţiei, transmisă în format electronic de către Ministerul Finanţelor Publice, unităţile/subdiviziunile administrativ teritoriale au obligaţia de a o retransmite semnată, scanată, în format electronic, către Ministerul Finanţelor Publice pentru efectuarea demersurilor privind punerea în aplicare şi efectuarea plăţii. În acelaşi termen, două exemplare originale ale convenţiei, semnate, se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în vederea transmiterii la Ministerul Finanţelor Publice, în regim de urgenţă. Ministerul Finanţelor Publice virează suma aprobată într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, la unitatea Trezoreriei Statului unde aceasta este arondată, menţionat în convenţia de împrumut, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării convenţiei de împrumut de ambele părţi.

Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care beneficiază de împrumuturi contractate în condiţiile de mai sus achită arieratele proprii şi ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, în termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea conturilor de disponibil. În cadrul aceluiaşi termen, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele din împrumut contractate pentru achitarea arieratelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, precum şi al spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale în conturi distincte de disponibilităţi deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului. Virarea sumelor în conturile acestora se efectuează de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale numai cu condiţia prezentării de către acestea a ordinelor de plată prin care îşi achită arieratele pentru care au fost solicitate împrumuturile.

În cazul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, precum şi al spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, până la aprobarea bugetelor acestora, plata arieratelor se realizează în limita sumelor transferate cu această destinaţie din bugetul împrumuturilor aprobat de autorităţile deliberative. La întocmirea bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, precum şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, ordonatorii de credite au obligaţia să îşi prevadă şi să îşi aprobe în buget sumele primite şi utilizate pentru plata arieratelor.

Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia ca la elaborarea şi aprobarea bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice.

În cazul în care ordonatorii de credite ai bugetelor locale nu prezintă documentele de plată în termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea conturilor de disponibil sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei şi pentru beneficiarii prevăzuţi în cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să retragă din conturile în care a fost virată contravaloarea împrumutului suma corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat.

Suma retrasă se restituie în contul Ministerului Finanţelor Publice din care aceasta a fost virată. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să comunice, de îndată, ordonatorilor principali de credite sumele care au fost retrase şi motivele pentru care au fost retrase.

În acest context prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 161/2013 au fost aprobate Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative.

Prin actul normativ menţionat mai sus sunt stabilite condiţiile, documentele necesare împrumutului şi procedura de acordare şi de rambursare a acestora.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe