|joi, septembrie 23, 2021
  • Follow Us!

Procedura acordării înlesnirilor sub forma eşalonărilor la plată 

Procedura acordării înlesnirilor sub forma eşalonărilor la plată

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii, persoane fizice şi juridice că, urmare intrării în vigoare începând cu 22 martie 2011 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, a fost aprobată procedura de aplicare a dispoziţiilor privind acordarea eşalonărilor la plată pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) neachitate la termenele legale de plată.
 
Obiectul eşalonării la plată

Eşalonarea la plată se acordă de organele fiscale competente la cererea contribuabililor, pe o perioadă de cel mult 5 ani, pentru toate obligaţiile fiscale administrate de ANAF restante, înscrise în certificatul de atestare fiscală.
Prin obligaţii fiscale administrate de ANAF se înţelege:
– obligaţii fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat stabilite prin declaraţii fiscale şi/sau decizii emise de organele fiscale competente datorate şi neachitate;
– obligaţii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale competente prin decizii comunicate contribuabililor, datorate şi neachitate.
 
Condiţii de acordare a eşalonării la plată

Pentru acordarea unei eşalonări la plată a obligaţiilor fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– să aibă depuse toate declaraţiile, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
– să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare;
– să aibă constituită garanţia potrivit dispoziţiilor legale;
– să nu se afle în procedura insolvenţei, potrivit Legii nr. nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- să nu se afle în dizolvare, potrivit prevederilor legale;
– să nu se fi stabilit răspunderea potrivit Legii nr. 85/2006 şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de Procedură Fiscală.

Nu se acordă eşalonări la plată pentru:
– obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 1.500 lei în cazul persoanelor juridice;
– obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări care şi-a pierdut valabilitatea;
– obligaţiile fiscale administrate de ANAF cu termene de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;
– obligaţiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, fac obiectul compensării, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
– obligaţiile fiscale de a căror plată depinde acordarea sau menţinerea unei autorizaţii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii;
– creanţele stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare la ANAF;
– amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.
 
Cererea de acordare a eşalonării la plată

Cererea de acordare a eşalonării la plată se depune la registratura organului fiscal sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire.
Cererea  de acordare a eşalonării la plată trebuie să cuprindă următoarele elemente:
– datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail, numele, prenumele şi calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relaţiile cu terţii;
– perioada pentru care se solicită eşalonarea la plată, exprimată în luni, şi motivarea acesteia;
– suma totală pentru care se solicită eşalonarea la plată, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi în cadrul acestora, pe obligaţii fiscale principale şi accesorii;
– justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi cauzele acesteia;
– menţiuni referitoare la eşalonările la plată acordate în temeiul OUG nr. 29/2011;
– data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, precum şi ştampila.
 
Documente anexate la cerere

La cererea de acordare a eşalonării la plată persoanele juridice anexează următoarele documente:
- declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă că nu se află în procedura insolvenţei potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, că nu se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare şi că nu i s-au/s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de Procedură Fiscală;
– copia ultimei situaţii financiare anuale depuse la oficiul registrului comerţului/organul fiscal competent;
– situaţia încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată;
– copia ultimei balanţe de verificare;
– programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare;
– situaţia privind indicatorii orientativi şi alte informaţii;
– documente sau informaţii relevante în susţinerea cererii.

Persoanele fizice care solicită eşalonare la plată anexează la cererea de acordare a eşalonării la plată următoarele documente:
– declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă că nu se află în procedura insolvenţei potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, că nu se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare şi că nu i s-au/s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de Procedură Fiscală;
– registrul-jurnal de încasări şi plăţi sau, după caz, acte prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acrodare a eşalonării la plată;
– programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare;
– documente sau informaţii relevante în susţinerea cererii.
 

Leave a Response