Noile reglementări ale codului fiscal

luni, 8 ianuarie 2007

De la 1 ianuarie 2007, au intrat în vigoare

Noile reglementări ale codului fiscal

La 1 ianuarie 2007, a intrat în vigoare noul Cod Fiscal căruia i-au fost aduse o serie de modificări. În acest context, prezentăm mai jos o sinteză a principalelor noutăţi în ceea ce priveşte impozitarea veniturilor, a microîntreprinderilor şi a veniturilor din investiţii, pusă la dispoziţie de Compartimentul de presă al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea în cadrul serviciului de asistenţă  gratuită acordată contribuabililor.
 

Impozitul pe venit

Plătitorii de venituri pentru care există obligaţia reţinerii la sursă trebuie să declare impozitele la date diferite în funcţie de tipul de venit realizat.

În cazul veniturilor provenite din activităţi independente, din salarii, din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni de vânzare/cumpărare de valută la termen, data este 28 februarie, iar pentru toate celelalte tipuri de venituri, contribuabilii trebuie să declare impozitele până la data este 30 iunie.

Taxa de timbru de 0,5% aplicată la transferul valorilor imobiliare a fost eliminată de noul Cod Fiscal.

De la 1 ianuarie 2007, venitul din vânzarea imobilelor se impozitează diferit, în funcţie de durata deţinerii şi de valoarea proprietăţii. Pentru proprietăţile imobiliare deţinute până la trei ani, cota de impunere este 3% dacă valoarea proprietăţii nu depăşeste 200.000 de lei. În cazul în care valoarea imobilului depăşeste această sumă impozitul este 6.000 lei plus 2% din valoarea ce depăşeste 200.000 lei.

În cazul imobilelor deţinute mai mult de trei ani, impozitul scade la 2% pentru proprietăţile ce au o valoare de până în 200.000 de lei, iar cele ce depăşesc această valoare, impozitul este 4.000 lei plus 1% din ce depăşeste această valoare.

În cazul transferului de proprietate, baza de impunere este valoarea declarată de părţi în actele de transfer, fiind încasată de notarul public. Impozitul trebuie virat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
 
Microîntreprinderile vor fi impozitate cu 2% în 2007, cu 2,5% în 2008 şi cu 3% în 2009
De la 1 ianuarie 2007, Codul Fiscal prevede ca microîntreprinderile vor fi impozitate cu 2%, cu 2,5% în 2008 şi cu 3% în 2009, dacă cel mult jumătate din venitul acestora va proveni din consultanţă sau management, iar veniturile totale realizate în cursul unui an să nu depăşească 100.000 euro.

În cazul depăşirii plafonului de 100.000 de euro în cursul unui an fiscal, societatea devine plătitoare de impozit pe profit începând cu trimestrul în care a depăşit plafonul, considerând veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal.

 
Veniturile din investiţii
Codul Fiscal stabileşte trei variante pentru impunerea veniturilor din investiţii, în funcţie de obiectul investiţiei.
Pentru căştigul obtinut din operaţiunile de vânzare/cumpărare de valută la termen se impun anticipat cu o cota de 1%. Impozitul anual final datorat se stabileşte prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului net.
Veniturile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, se impozitează anticipat cu o cotă de 1%.
Impozitul anual final datorat asupra câştigului net se stabileşte prin aplicarea cotei de:
16% dacă respectivele titluri de valoare au fost deţinute mai puţin de 365 de zile ;
1% dacă au fost deţinute mai mult de 365 de zile.
Calculul, reţinerea şi virarea impozitului anticipat revine intermediarilor sau altor plătitori de venit, după caz, după fiecare tranzacţie. Pierderile rezultate din aceste tranzacţii în cursul anului se compensează cu câştigurile obţinute în cursul aceluiaşi an. Pierderea astfel rezultată nu se reportează, fiind finală.

În cazul veniturilor rezultate din transferul valorilor imobiliare, în cazul societăţilor închise şi a părţilor închise şi a părţilor sociale, se impun cu o cotă de 16%, impozit final. Calculul, reţinerea şi virarea impozitului revine dobânditorului.

 
Taxe locale
În domeniul impozitelor locale, taxele pe terenuri, clădiri şi mijloace de transport nu se vor mai plăti trimestrial, ci de două ori pe an. O altă modificare a Codului Fiscal priveşte impozitul datorat pe locuinţele cu o suprafaţă mai mare de 150 de metri pătraţi, care se va majorat cu 5% pentru fiecare 50 de metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
Totodată, se va modifica şi taxa pe clădiri datorată de persoanele juridice. Autorităţile locale vor fi în măsură să stabilească cota de impozitare a clădirilor care poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,25%.
Consiliile locale vor putea să acorde societăţilor comerciale scutiri de la plata taxei pe clădiri sau terenuri pe o perioadă de maxim cinci ani pentru investiţii de peste 500.000 de euro.
Pentru investiţii de peste 500.000 de euro finalizate înainte de 1 ianuarie 2007, va putea fi acordată o cota specială redusă de 0,25% a impozitului, pentru o perioadă de trei ani, îincepând cu 1 ianuarie 2007.
 Codul Fiscal mai stabileşte că termenul de plată a impozitului anual şi de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit este 15 aprilie, inclusiv a anului următor realizării veniturilor.
 
În atenţia restanţierilor! Prin plata obligaţiilor la buget până la 25 ianuarie a.c.,
EVITA├×I ÎNSCRIEREA PE LISTA DATORNICILOR
                În vederea descurajării acumulărilor de arierate bugetare de către contribuabili, persoane juridice, exclusiv microîntreprinderile, precum şi operatorii economici pentru care s-a început procedura de reorganizare judiciară şi faliment, Ministerul Finanţelor Publice va actualiza, până pe data de 28 ianuarie a.c., lista contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, inclusiv la capitolul contribuţii sociale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetelor: de stat, asigurărilor sociale de stat, asigurărilor de şomaj şi cel al asigurărilor de sănătate.

Obligaţiile restante la 31 decembrie 2006 ale firmelor vâlcene vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Foarte important! Publicarea pe această listă poate fi evitată prin achitarea obligaţiilor restante faţă de buget până la data de 25 ianuarie a.c.

 
 
La sediile unităţilor fiscale, pot fi consultate
NORMELE DE VENIT PENTRU ANUL 2007
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a elaborat normele de venit pentru anul 2007. În acest context, reamintim că, în conformitate cu art. 51, alin.1 din Codul Fiscal, contribuabilii au posibilitatea de a opta pentru determinarea veniturilor în sistem real (conducerea evidenţei contabile în partidă simplă în baza Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 1040/2004). Opţiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de minim 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă nu se depune o cerere de renunţare de către contribuabil.
Cererea de opţiune pentru stabilirea venitului net în sistem real se depune la unitatea fiscală competentă până la 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.
 
Obligaţiile declarative şi de plată ale contribuabililor impuşi în sistem real
Contribuabilii impuşi în sistem real au obligaţia să ţină contabilitatea în partidă simplă în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, potrivit prevederilor Codului Fiscal. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 83, alin.3 ale Codului Fiscal, au obligaţia să depună până la 15 mai 2007 declaraţii speciale de venit pentru venitul realizat în anul 2006. Au obligaţia să achite în cursul anului în 4 rate egale plăţile anticipate până pe data de 15, inclusiv, a ultimei luni din fiecare trimestru respectiv: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 decembrie, conform art. 82, alin. 3, din Codul Fiscal.
 
Obligaţiile declarative şi de plată ale contribuabililor impuşi pe baza de norme de venit
Contribuabilii care au desfăşurat activitate în anul precedent nu au obligaţia depunerii declaraţiei estimative. Cei înfiinţaţi în cursul anului au obligaţia să se declare la unitatea fiscală competentă în termen de 15 zile de la autorizare, prin depunerea unei declaraţii estimative în vederea stabilirii plăţilor anticipate cu titlu de impozit. Atât contribuabilii care au desfăşurat activitate în anul precedent, cât şi cei înfiinţaţi în cursul anului vor primi din partea organului fiscal competent o decizie de impunere pentru plăţi anticipate în baza căreia au obligaţia să achite în cursul anului în 4 rate egale impozitul până pe data de 15, inclusiv, a ultimei luni din fiecare trimestru respectiv: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 decembrie, conform art. 82, alin. 3 din Codul Fiscal.
*
De reţinut! Decizia nr. 195 din 28 decembrie 2006, prin care au fost stabilite normele de venit pentru anul 2007 în conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 din Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare), poate fi consultată de cei interesaţi atât la sediul DGFP Vâlcea din Râmnicu-Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, cât şi la unităţile fiscale teritoriale din Drăgăşani, Băbeni, Băile-Govora, Băile-Olăneşti, Bălceşti, Berbeşti, Brezoi, Călimăneşti, Horezu, Ocnele-Mari şi Lădeşti.
 
 

Contribuabili! Prezentaţi-vă la Fisc pentru

RIDICAREA NOILOR CERTIFICATE DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte că,  de la 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanelor juridice impozabile de către organul fiscal competent are prefixul "RO", conform Standardului Internaţional ISO 3166 - alpha 2, urmat de codul de identificare fiscală.
                Verificarea validităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA se poate face prin accesarea portalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), http://anaf.mfinante.ro, domeniul VIES.
Pentru primirea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, contribuabilii persoane juridice plătitori de TVA, societăţi comerciale, instituţii publice şi asociaţii familiale, se vor prezenta la ghişeele administraţiilor Finanţelor Publice teritoriale în a căror evidenţă sunt înregistraţi.
Contribuabili declaraţi inactivi, potrivit Ordinului preşedintelui ANAF nr. 575/2006, precum şi cei cuprinşi în lista specială întocmită în baza Ordinului preşedintelui ANAF nr. 296/2005, nu vor primi certificate de înregistrare fiscală.
Persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA au obligaţia să înscrie noul cod de înregistrare în scopuri de TVA pe: facturi, scrisori, oferte, bonurile fiscale emise de aparatele electronice de marcat electronice, precum şi orice alte documente emise de entitatea înregistrată în scopuri de TVA (art. 71 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat cu modificările şi completările ulterioare).
Important! În cazul în care pentru ridicarea noului certificatului se prezintă o altă persoană  decât reprezentantul legal, aceasta trebuie să facă dovada  împuternicirii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe