|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Ședinţă-maraton a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu aproape 30 de proiecte de hotărâri pe ordinea de zi 

Constantin-Radulescu-presedintele-Consiliului-Judetean-Valcea-1068x794

 

Vineri, 30 iulie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea către Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2021, în cuantum de 5000 lei; proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanţare nerambursabilă de ia bugetul propriu al Judeţului Vâlcea pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate de unităţile de cult din judeţul Vâlcea, aparţinând cultelor religioase recunoscute în România; proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, pentru programele sportive de utilitate publică; proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural; proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi pot beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Teatrului Anton Pann Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere si contributia lunară datorată Centrului de Asistentă Medico-Socială Lădeşti de beneficiarii serviciilor medico sociale şi/sau de susţinătorii legali ai acestora pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea; proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil-clădire situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, nr.95, judeţul Vâlcea, din domeniul public al judeţului Vâlcea în domeniul public al statului; proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea a unei părţi din imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr.138, bloc D3, proprietate publică a judeţului Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.243 din 22 decembrie 2020 privind stabilirea nivelului taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Troianu (CIA Troianu) fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu capacitate de 50 locuri, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Schitu Troianu nr. 2-4, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Slătioara (CIA Slătioara), fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu capacitate de 12 locuri, situat în comuna Slătioara, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Nicolae Bălcescu (CIA Nicolae Bălcescu), fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu capacitate de 30 locuri, situat în comuna Nicolae Bălcescu, sat Predeşti, str. Principală nr.11, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire şi Asistenţă Zătreni, cu o capacitate de 90 locuri, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, situat în comuna Zătreni, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire şi Asistenţă Bistriţa, cu o capacitate de 100 locuri, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu sediul în comuna Costeşti, sat Bistriţa nr. 116, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de preluare a serviciului social “Căminul de Bătrâni” din Comuna Scundu, Judeţul Vâlcea, fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea să aprobe, preţul pentru apă potabilă şi tariful pentru canalizare-epurare pentru serviciile publice furnizate de Apavil S.A. pe întreaga arie de operare, modificarea şi completarea, prin Act adiţional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr.1/2008, precum şi mandatarea Preşedintelui Asociaţiei să semneze, în numele şi pe seama Judeţului Vâlcea, Actul Adiţional menţionat; proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Vâlcea, pentru perioada 2021-2024; proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.84 din 31 martie 2021 referitoare la validarea mandatului membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Echipei Intersectoriale Locale Vâlcea pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă asupra copiilor şi violenţa Tn familie, constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 67 din 29 martie 2019, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor, organ de conducere al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, etc.

Leave a Response