|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

Finanţele Publice vând la licitaţie Casa Tineretului cu suma de 730.000 euro 

• După ce au câştigat procesul în instanţă,

Finanţele Publice vând la licitaţie Casa Tineretului cu suma de 730.000 euro


• prin câteva manevre de culise şi prin folosirea unor fundaţii-fantomă controlate tot de el, Ovidiu Udrescu a ajuns prin anul 2005 preşedintele Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Vâlcea, funcţie de care ţine cu dinţii şi în prezent având în vedere faptul că încasează sume grase din contractele de închiriere a spaţiilor din Casa Tineretului şi Discoteca Enigma

Nicu Trandafir

După aproape cinci ani de nepăsare şi trei ani de procese, iată că în sfârşit s-a făcut dreptate iar o clădire simbol a Râmnicului are şansa să ajungă pe mâini bune. Este vorba de Casa Tineretului, un imobil care a ajuns într-o stare avansată de degradare din cauza „managementului” lui Ovidiu Udrescu, preşedintele Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Vâlcea, o asociaţie care administrează abuziv ansamblul de bunuri.

Prin câteva manevre de culise şi prin folosirea unor fundaţii-fantomă controlate tot de el, Ovidiu Udrescu a ajuns prin anul 2005 preşedintele fundaţiei, funcţie de care ţine cu dinţii şi în prezent având în vedere faptul că încasează sume grase din contractele de închiriere a Casei Tineretului şi a Discotecii Enigma.

Concret, Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Râmnicu Vâlcea, va organiza vineri, 11 iunie 2010, prima licitaţie publică pentru vânzarea ansamblului de bunuri imobile aparţinând debitorului „Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Vâlcea”, în dosarul de executare nr. F 359/2010. Astfel, se va scoate la licitaţie ansamblul de bunuri „Casa Tineretului” compus din construcţie demisol plus parter plus 9 etaje ce cuprinde 42 spaţii de cazare, 13 săli cercuri, 2 săli bibliotecă, 3 birouri, sală conferinţă, sală spectacol, sală balet, bufet, 13 magazii plus ateliere;

popicărie, garderobă, bazine înot, amfiteatru, bar, alte anexe şi gard împrejmuire. Preţul de pornire a licitaţiei este de circa 3 milioane lei (circa 730.000 euro). Precizăm că terenul aferent ansamblului de bunuri imobile nu aparţine Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Vâlcea şi nu face obiectul licitaţiei. AFP Râmnicu Vâlcea a efectuat înscrierea sechestrului instituit asupra bunului sus menţionat în Registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni, în conformitate cu prevederile Legii 7/1996 privind cadasatrul şi publicitatea imobiliară, fără ca debitorul să aibă întocmită carte funiciară pentru acest imobil.

Menţionăm că intabularea, respectiv toate costurile referitoare la această operaţiune cad în sarcina cumpărătorului. Asupra bunurilor imobile sala discotecă (popicărie) plus bar plus anexe, bazine de înot, parte a ansamblului de bunuri ce face obiectul publicaţiei de vânzare sunt înregistrate privilegii ale SC Stea Luminoasă SRL conform contractelor de închiriere nr. 47/2004 şi 48/2004.

Comunicat privind licitaţia publică organizată pentru debitorul FJT Vâlcea

În legătură cu unele informaţii vehiculate în presă referitoare la licitaţia publică organizată în 11 iunie 2010 de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, prin Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Râmnicu-Vâlcea, pentru debitorul Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Vâlcea, Compartimentul de presă al instituţiei este împuternicit să facă precizările de mai jos.

1. Pentru a evita continuarea măsurilor de executare silită, implicit de valorificare a imobilului Casa Tineretului, până la 11 iunie 2010 (data ţinerii licitaţiei), Fundaţia Judeţeană pentru Tineret (FJT) Vâlcea are posibilitatea achitării integrale a obligaţiilor de plată restante cuprinse în titlurile executorii comunicate. Precizăm că plata obligaţiilor restante poate fi făcută atât de debitor, cât şi de orice altă persoană care îşi asumă obligaţia de plată a debitorului, potrivit art. 25 Cod de Procedură Fiscală (CPF), cu modificările şi completările ulterioare, fără a fi nevoie de acordul organului fiscal, fapt ce ar conduce automat la încetarea oricăror măsuri de executare silită.

Pentru lămurirea debitorului, a persoanelor interesate, precum şi a opiniei publice mai facem următoarele menţiuni: a. valorificarea bunurilor prin vânzare directă (art. 161 – CPF), aşa cum a solicitat SC Stea Luminoasă SRL prin Adresa nr. 53/27.05.2010, şi pentru care şi-a dat acordul FJT Vâlcea prin Adresa nr. 304/27.05.2010, nu poate fi realizată întrucât, potrivit art. 161 alin. (1) lit. b – CPF, această metodă poate fi demarată numai înaintea începerii procedurii de valorificare prin licitaţie, legea neimpunând acordul debitorului; b. valorificarea bunurilor potrivit înţelegerii părţilor, procedură cerută de SC Tour Imex Tel Net SRL prin Adresa nr. 454/28.05.2010, se poate realiza numai la solicitarea debitorului, nicidecum a unei părţi interesate (art. 160 alin. (1) – CPF), aşa cum s-a procedat în acest caz.

Valorificarea bunurilor prin vânzare directă presupune parcurgerea procedurilor  stabilite de prevederile pct. 156.1 – 156.4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004, care impune efectuarea publicităţii pentru transparenţa vânzării mai ales că sunt deja doi ofertanţi pentru acelaşi imobil. În acest caz, solicitarea acordului creditorului constituie un subterfugiu al FJT Vâlcea pentru înstrăinarea voită a unei părţi din patrimoniu unei persoane prestabilite, fapt la care DGFP Vâlcea refuză să ia parte.

Precizăm că acordul dat de FJT Vâlcea prin Adresa nr. 304/27.05.2010, de valorificare a unei părţi din patrimoniu prin vânzare directă în favoarea SC Stea Luminoasă, contravine prevederilor art. 20 alin. (10) din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, care stipulează:

„Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti nu pot înstrăina patrimoniul imobiliar – construcţii şi terenuri”.

2. Măsurile de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor restante ale contribuabililor nu sunt la latitudinea DGFP Vâlcea, ci constituie o obligaţie stabilită de legiuitor, prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, modificată şi republicată. Vânzarea patrimoniului contribuabililor cu datorii nu se face la dorinţa unei instituţii sau a bunului plac al unor terţe persoane, măsurile de executare silită constituind o formă de determinare a contribuabililor să-şi achite obligaţiile fiscale restante, DGFP Vâlcea aplicând în mod unitar această procedură, prin acordarea tratament echitabil, nediscriminatoriu tuturor contribuabililor cu obligaţii restante la Bugetul general consolidat al statului.

3. În urma unei evaluării a Comisiei judeţene, constituită în baza art. 29 din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 166/2002, din care a făcut parte şi reprezentantul DGFP Vâlcea, prin Raportul nr. 2.388/16.03.2005, s-a constat lipsa evidenţei contabile pe mai mulţi ani, închirieri de spaţii pe perioade mari, cu chirii care nu acopereau nici măcar cheltuielile ocazionate de funcţionarea clădirii etc. Cu această ocazie, s-a dispus, potrivit prevederilor legale în materie, refacerea evidenţelor contabile.

4. Autosesizându-se şi având în vedere constatările Comisiei judeţene, în perioada septembrie – noiembrie 2006, DGFP Vâlcea, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală, a verificat modul de calculare, înregistrare, declarare şi virare a obligaţiilor de plată datorate Bugetului general consolidat al statului de către FJT Vâlcea, pentru perioada ianuarie 2001 – august 2006, după care a încheiat Raportul de Inspecţie Fiscală cu nr. 50.199/09.01.2007, şi a emis Decizia de impunere nr. 5/11.01.2007 pentru obligaţii fiscale suplimentare.

În acest context, precizăm că, potrivit art. 94 – CPF, inspecţia fiscală are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora, organele fiscale neavând atribuţii de verificare a modului de organizare şi gestionare a patrimoniului contribuabililor.

De asemenea, selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de organul fiscal competent, contribuabilul neputând face obiecţii cu privire la procedura de selectare folosită, aşa cum prevede art. 100 – CPF. Întrucât, la data controlului, FJT Vâlcea nu avea organizată evidenţa contabilă şi nu a depus declaraţii privind obligaţiile de plată faţă de Bugetului general consolidat al statului pentru perioada 2001-2006, stabilirea obligaţiilor fiscale s-a făcut atât prin estimare, potrivit prevederilor art. 15 şi 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală (CPF), modificată şi republicată, cât şi pe baza unor documente primare prezentate (state de plată).

5. Debitele stabilite prin Decizia de impunere menţionată mai sus au rămas definitive prin Sentinţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată la 25.03.2010. Pentru recuperarea obligaţiilor restante la Bugetul general consolidat al statului ale FJT Vâlcea, DGFP Vâlcea, prin Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului (AFPM) Râmnicu-Vâlcea, unitate care gestionează fiscal FJT Vâlcea, a aplicat măsurile de executare silită, potrivit prevederilor CPF.

Astfel, au fost emise titluri executorii, somaţii de plată, au fost înfiinţate popriri asupra disponibilităţilor din conturile bancare şi la terţi, asupra patrimoniului FJT Vâlcea fiind aplicată măsura sechestrului. Întrucât, nici după aplicarea acestor măsuri, FJT Vâlcea nu a achitat obligaţiile fiscale restante, iar acestea nu s-au diminuat, AFPM Râmnicu-Vâlcea a declanşat procedura valorificării prin licitaţie publică a elementelor patrimoniale, proprietate privată a FJT Vâlcea.

6. Atât în anul 2007, cât şi în anul 2010, evaluarea nu s-a făcut de DGFP Vâlcea, ci de evaluatori autorizaţi din cadrul Societăţii Experţilor Tehnici Vâlcea, selectaţi cu respectarea dispoziţiilor art. 55 şi 147 din CPF, şi a legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Evaluarea bunurilor sechestrate din anul 2010 s-a impus având în vedere modificarea preţurilor de circulaţie pe piaţa liberă, precum şi influenţa eventualelor deteriorări sau amenajări ale bunurilor sechestrate în intervalul 2007-2010. DGFP Vâlcea a manifestat şi manifestă disponibilitate şi deschidere faţă de contribuabil, fapt ilustrat de întâlnirile repetate cu conducerea FJT Vâlcea, şi reafirmă transparenţa totală a instituţiei noastre în relaţia cu presa, oferind lămuririle necesare oricărui demers jurnalistic, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi al respectului reciproc.

Leave a Response