Raport devastator al Curții de Conturi despre afacerile penale ale „nașului” din Drăgășani, Cristian Nedelcu!

luni, 20 mai 2024

 

Recent, a fost publicat un raport devastator (de 20 de pagini) al Curții de Conturi despre afacerile primarului din Drăgășani, Cristian Nedelcu. Astfel, s-a constatat neevidenţierea în contul activelor fixe, a obiectivelor de investiţii finalizate, recepţionate, date în folosinţă, în valoare totală de 21.030.176 lei şi menţinerea, nejustificată legală a acestora, în contul de imobilizări corporale în curs de execuţie la data de 31.12.2022. Din verificarea efectuată asupra posturilor bilanţiere s-a constatat că UATM Drăgăşani a raportat în bilanţ la data de 31.12.2022, atât la creanţe cât şi la datorii, suma de 7.288.777 lei reprezentând valoarea decontărilor efectuate către ordonatorii terţiari de credite din învăţământ şi înregistrate în evidenţa contabilă a acestora. Valoarea abaterii reprezentând suma cu care au fost denaturate;, contrar prevederilor legale,3 soldurile bilânţiere din situaţiile financiare consolidate de la data de 31.12.2022 este de 14.577.554 lei.

La nivelul Primăriei Drăgăşani, a fost ţinuta eronat, în alte conturi decât cele prevăzute de actele nornnative în vigoare, evidenţa unor reparaţii capitale, modernizări ale activelor fixe de natura străzilor, în valoare de 527.613 lei, cu aceste sume nefiind majorată valoarea activelor necurente respective. Neconducerea evidenţei contabile conform principiilor contabilităţii pe bază de angajamente şi prevalenţei economicului asupra juridicului (realităţii asupra aparenţei), fiind constatate abateri cu influenţă nesemnificativă asupra situaţiilor financiare consolidate în valoare de 461.651 lei, prin neînregistrarea operaţiunilor în perioada în care au avut locala nivelul ordonatorului terţiar de credite Spitalul Municipal Costache Nicolescu. Neînregistrarea în evidenţa financiar-contabilă, potrivit reglementărilor contabile aplicabile a prejudiciilor constatate anterior de Curtea de Conturi, având valoarea la data de 31.12.2022, de 256.254 lei.

Din verificarea situaţilor financiare ale Primăriei Drăgăşani, cu privire la înregistrarea valorii amortizării mijloacelor fixe s-a constatat faptul că aceasta nu a fost calculată şi înregistrată conform prevederilor legale în vigoare, deoarece s-a înregistrat amortizare şi pentru bunuri care aveau deja recuperată integral valoarea de intrare, conform duratelor normale de funcţionare, valoarea abaterii fiind de 178.358 lei. Din verificarea efectuată asupra documentelor prezentate s-a constatat că entitatea nu a procedat la reevaluarea activelor fixe corporale de natura terenurilor şi construcţiilor aflate în patrimoniu, cel puţin o dată la 3 anii. S-a constatat că la nivelul Primăriei Drăgăşani, operaţiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii nu s-a efectuat cu respectarea, în totalitate. La nivelul Primăriei Drăgăşani, nu a fost stabilită situaţia juridică a locuinţelor din fondul locativ de stat, preluate de la CONRAL SA prin Proces verbal de predare-primire, urmare a Sentinţei Tribunalului Vâlcea nr. 500/14.02.2012. În urma auditului s-a constatat şi neînregistrarea acestora în evidenţa contabilă a unităţii administrativ teritoriale la 31 decembrie 2022, contrar prevederilor legale, precum şi neluarea măsurilor pentru intabularea lor.

Urmare verificărilor Curții de Conturi efectuate asupra unui eşantion format din 3 locaţii de pe raza municipiului Drăgăşani, s-a constatat ca nu a fost urmărită încasarea chiriei prevăzute în contractele de închiriere a locuinţelor către persoane fizice, nefiind stabilite şi încasate nici penalităţile pentru plata cu întârziere. Suma neîncasată, pentru perioada 2020-2022, reprezentând chirii restante şi penalităţi este de 84.958 lei. Nu a fost analizată perioadă de valabilitate a tuturor contractelor, acestea conţin şi clauze care nu au fost actualizate, iar în cazul întocmirii unor contracte noi, nu s-a elaborat, aprobat şi implementat un regulament de închiriere a locuinţele din fondul locativ. Din verificarea modului de derulare a contractelor de achiziţie publică s-a constatat ajustarea preţului contractului de execuţie de lucrări la obiectivul de investiţii „Rigole betonate str. Pescenei (ambele părţi)”, cu nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare, ceea ce a condus la efectuarea de plăţi nelegale în sumă de 3.747 lei reprezentând ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas dc cxecutat, existent la data intrării în vigoare a OUG nr. 47/2022, la care se adaugă accesorii în sumă de 262 lei.

La nivelul Primăriei Drăgăşani, s-a constatat faptul că nu s-a asigurat înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor documentelor justificative în perioada la care se referă, în anul financiar 2022. Astfel, suma de 154.357 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de construcţii executate de un antreprenor şi facturate în data de 29.12.2022, a fost înregistrată în anul 2023. Prin aceasta nu a fost respectat principiul legal al constatării drepturilor şi obligaţiilor exerciţiului financiar, Nu a fost elaborat şi aprobat un Deviz general al investiţiei „Reabilitare pistă stadion” pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, în cadrul cărora să fie înscrise cheltuielile estimate aferente realizării obiectivului de investiţii, conform normelor legale. Nu a fost recepţionată valoarea finală a investiţiei prin procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 33066/27.10.2022, care nu a cuprins şi lucrările realizate în regie proprie precum şi dirigenţia de şantier în sumă totală de 107.477 lei. La nivelul Primăriei Drăgăşani, s-a constatat divizarea contractului de achiziţie sectorială privind furnizarea de energie electrică pentru anul 2023, în contracte de valoare mai mică, prin neaplicarea procedurii de atribuire corespunzătoare pragului valoric reglementat de cadrul legal aplicabil.

Primăria Drăgăşani nu a procedat la transmiterea în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) a tuturor notificărilor eu privire la achiziţiile sectoriale directe efectuate offline în anul 2022, la termenul prevăzut de lege. Sistemul de control intern a fost implementat parţial şi nu a funcţionat în conformitate cu standardele din Codul controlului intern managerial, fiind identificate unele deficienţe. Primăria Drăgăşani nu avea instituit cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern la data de 31 decembrie 2022.

(Nicu Trandafir)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe