PRIMĂRIA HOREZU ANGAJEAZĂ ASISTENT MEDICAL COMUNITAR, SERVICIUL CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, TURISM ȘI SPORT

sâmbătă, 24 februarie 2024

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI HOREZU cu sediul în oraşul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7, judetul Vâlcea, organizează concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, , a unei funcţii contractuale de execuție vacantă, post unic :

Asistent medical comunitar, cu normă intreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, la Compartimentul Asistent Medical Comunitar din cadrul Serviciului Cultură, Învățământ, Sănătate, Turism și Sport, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Horezu, județul Vâlcea.

DATA, LOCUL SI ORA DESFAȘURARII CONCURSULUI :

– Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei orașului Horezu (www.orasul-horezu.ro , interfața ”Primăria”,secțiunea ”Anunțuri concurs”) și site-ul posturi.gov.ro, la sediul Primăriei orașului Horezu, judeţul Valcea biroul Resurse Umane , Horezu, str. 1 Decembrie, nr.7, județ Vâlcea în perioada 14.02.2024-27.02.2024 ora 16:00

Rezultatele selecției dosarelor se va afișa la avizierul din cadrul Primăriei orașului Horezu în data de 28.02.2024.

– proba scrisă se organizează la Primăria orașului Horezu str. 1 Decembrie, nr.7, județ Vâlcea, în data de 06.03.2024, ora 10:00;

– interviul se organizează la Primăria orașului Horezu str. 1 Decembrie, nr.7, județ Vâlcea, în data de 08.03.2024, ora 10:00

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS :

Condiţii specifice:

1. Asistent medical comunitar

Nr.posturi : 1

• Nivel studii : PL (studii post-liceale sanitare)
• Vechime : nu se solicită vechime în specialitate
• Adeverință de la Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, și Asistenților Medicali din România care să ateste calitatea de membru al Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, și Asistenților Medicali din România necesară participării la concurs/examen de ocupare a unui post de asistent medical generalist”
• Poliță de asigurare malpraxis
• Certificat de membru în cadrul ordinului asistenților medicali generalist, moașelor și asistenților medicali din România
• Diplomă de bacalaureat

Condiţii generale:

DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE :

a) formular de înscriere la concurs (modelul prevăzut în anexa nr. 2 la H.G. nr. 1366/2022);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizal schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publica;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (Modelul orientativ al adeverinței este prevazut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1366/2022);
f) certificat de cazier judiciar sau dupa caz extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către
medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun European.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – c) precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap (dacă este cazul) se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu mențiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevazut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice, în situatia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau institutia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Dosarul de concurs se depune la sediul Primariei Orașului Horezu , str. 1 Decembrie nr. 7, județul Vâlcea.
Relații suplimentare se vor solicita de la sediul Primariei orașului Horezu str. 1 Decembrie, nr.7, sau la telefon 025/0860190, fax 0250/860481, persoana de contact consilier superior Pîrvu-Obadă-Marinescu Irena.

CONDIȚII GENERALE:

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare:

 are cetațenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetațenia Confederatiei Elvețiene;
 cunoaște limba română, scris și vorbit;
 are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;
 are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 îndeplinește conditiile de studii de vechime în specialitate și după caz, alte condiții specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității nationale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, intracțuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează. cu excepția situației în care a intervenit reabililarea;
 nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat masura de siguranță a interzicerii ocuparii unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 nu a comis infracțiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35, alin. (1), lit. h).

BIBLIOGRAFIA

1. Asistent medical comunitar

”Urgențele medico-chirurgicale – sinteze”, Titirica L. , Editura Medicală, ed.III 2006;
2.O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ -Partea a V-a.- Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, Partea aVI-a. Titlul III. -Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, Partea a VII-a -Răspunderea administrativă, Partea a VIII-a -Servicii publice;
3. OUG 144/2008- Ordonanța de urgență privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașa și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania, cu modificările si completările ulterioare;
4. H.G. 324/2019- Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară;
5. OUG 18/2017- Ordonanța de urgență privind asistența medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare.
6. Legea 292/2011 a Asistenței Sociale cu modificările si completarile ulterioare.
7. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completarile ulterioare.
8. Legea nr.53/2003 Codul Muncii – Republicare Titlul XI: Răspunderea juridică – Capitolul I și Capitolul II, cu modificările și completările ulterioare:

TEMATICA

1. Urgențele medico-chirurgicale
2.Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice
3.Răspunderea administrativă
4.Servicii publice
5. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical
6. Dispoziţii privind exercitarea, pe teritoriul României, a profesiei de asistent medical
7. Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
– Dispoziţii generale
– Atribuţiile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
– Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
– Drepturile şi obligaţiile membrilor
– Organizarea la nivel teritorial şi naţional
– Răspunderea disciplinară
– Răspunderea disciplinară a organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional
8. Atribuţiile structurilor implicate în asistenţa medicală comunitară
9. Personalul implicat în activitatea de asistenţă medicală comunitară
10. Organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor comunitare integrate
11. Raportarea şi înregistrarea activităţii de asistenţă medicală comunitară
12. Furnizorii privaţi de asistenţă medicală comunitară
13. Activitatea de control al activităţii de asistenţă medicală comunitară
14. Obiectivele, activităţile şi beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală comunitară
15. Furnizarea şi organizarea serviciilor de asistenţă medicală comunitară
16. Finanţarea asistenţei medicale comunitare
17. Monitorizarea, evaluarea şi controlul activităţii asistenţei medicale comunitare
18. Organizarea şi administrarea serviciilor sociale
19. Obligaţiile angajatorilor
20. Obligaţiile lucrătorilor
21. Regulamentul intern
22. Răspunderea disciplinară

CALENDARUL CONCURSULUI:

• Depunerea dosarelor: 14.02.2024-27.02.2024 ora 16:00

• Selecţia dosarelor: 28.02.2024

• Proba scrisă: 06.03.2024, ora10:00

• Depunere contestaţii proba scrisă:07.03.2024

• Afişarea rezultatelor după contestaţii proba scrisă:07.03.2024

• Interviul: 08.03.2024 ora 10:00

• Depunere contestaţii proba interviu:11.03.2024

• Afişarea rezultatelor după contestaţii interviu:11.03.2024

• Rezultatul final al concursului: termen 12.03.2024

Relaţii suplimentare la telefon 0250860190, Biroul Resurse umane

Persoana de contact : cons. sup. Pîrvu-Obadă-Marinescu Irena

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe