|vineri, ianuarie 22, 2021
  • Follow Us!

Primarul din Galicea, Ion Năfliu, a produs într-un an o „gaură” bugetului local de 53.000 euro 

ion-nafliu-primarul-comunei-galicea

 

Recent, a fost prezentată o sinteză a rezultatelor acțiunii de audit desfășurată de Curtea de Conturi la Primăria Galicea (edil şef fiind liberalul Ion Năfliu) asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ-Teritoriale a Comunei pe anul 2013. Valoarea totală a prejudiciilor şi abaterilor financiar-contabile s-a ridicat în anul 2013 la valoarea totală de circa 53.000 euro. Potrivit raportului, Primăria Galicea nu a evidenţiat în contul în afara bilanţului 8050 garanţia constituită pentru lucrările de investiţii decontate în anul 2013 unor societăți comerciale. Contravaloarea plăților restante înregistrate la finele anului 2013 ( conform bilanțului contabil și Anexei nr. 30 la situațiile financiare – „Plăți restante”), care au fost raportate la AJFP Vâlcea, nu sunt înregistrate în evidența cotabilă în afara bilanțului, în contul 8075 „Rezultatul bugetului local”. Nu s-a publicat pe pagina de internet a Primăriei Galicea situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale, aferente bugetului autorității administrației publice locale verificate, inclusiv a plăților restante. Primăria Galicea nu a înregistrat în evidența contabilă în contul 231 „Active corporale în curs de execuție” a contravalorii unui studiu de fezabilitate și a unui proiect tehnic, în valoare de 76.000 lei pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale afectate de inundațiile din iunie-august 2010”, a cărui plată a fost solicitată de societatea de proiectare cu factura nr. 4/24 martie 2014, care de asemenea, nu este înregistrată în evidența contabilă. Nu s-au deschis credite bugetare ordonatorului terțiar de credite pentru diferența de cheltuieli în sumă de 238.000 lei evidențiate în contul de execuție, iar pentru creditele deschise în valoare totală de 1,17 milioane de lei, nu s-a efectuat de către Primăria Galicea evidențierea deschiderii de credite în contul în afara bilanțului 8061 „Credite deschise de repartizat”. Din verificarea ordonatorului terțiar de credite rezultă că nici ordonatorul terțiar de credite nu a înregistrat creditele deschise în afara bilanțului în contul 8060 „Credite aprobate”.

La Școala Galicea, s-a constatat că evidența contabilă privind aprovizionarea și consumul materialelor nu se conduce în conformitate cu actele normative specifice, respectiv: nu se înregistrează intrarea în gestiune și consumul pe locuri de folosință a acestor materiale pe baza documentelor de recepție și a celor de consum (note de intrare recepție și bonuri de consum), ci din momentul aprovizionării întreaga valoare a facturilor de materiale se înregistrează pe cheltuieli; nu există comisie de recepție a bunurilor materiale, notele de intrare recepție se întocmesc formal sub semnătura directoarei și a contabilei școlii, cu o singură poziție reprezentând valoarea globală a facturii, la fel și bonurile de consum, neevidențiindu-se fiecare poziție de material din factură cu prețul și valoarea aferentă.

Sistemul de control intern nu este proiectat și nu funcționează în integralitatea lui în conformitate cu prevederile legale, în sensul că nu au fost parcurse toate etapele de organizare şi implementare. Nu s-au luat toate măsurile legale privind executarea silită a contravenienților care au înregistrat debite din amenzi. Astfel, pentru un număr de 88 contribuabili, persoane fizice, cu debite la 31 decembrie 2013 în sumă de 17.000 lei s-au emis doar somații, pentru întreruperea prescripției, dar nu s-au aplicat și celelalte măsuri de executare prevăzute de codul de procedură fiscală.

Primăria Galicea deţinea un număr de autoturisme mai mare decât cel prevăzut de normativ

Deși prin HCL nr. 6/25 ianuarie 2013, privind impozitele și taxele locale pe anul 2013, s-a instituit și aprobat, conform art. 267 alin (11) din Codul fiscal, taxa pentru eliberarea autorizațiilor privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele de energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu, Primăria Galicea nu s-a preocupat pentru încasarea acesteia la bugetul local. Cu privire la venitul din impozitul pe clădiri s-au constatat 6 cazuri în care după expirarea autorizației de construcție nu s-a declarat de către proprietarii acestora-persoane fizice, finalizarea clădirilor în vederea înregistrării obligației de plată a impozitului aferent acestora, în sumă totală de 273 lei pentru care se datorează majorări de întârziere. Primăria Galicea deţinea un număr de autoturisme mai mare cu unul decât cel prevăzut de normativul pentru instituțiile publice, fără a se lua vreo măsură privind disponibilizarea acestuia. La categoria de cheltuieli materiale s-au înregistrat cheltuieli cu consumul de carburant care nu au justificare legală în cantitatea totală de 1.125 litri, ceea ce reprezintă un prejudiciu în valoare estimată la suma de 8.000 lei.

S-a constatat plata unor situaţii de lucrări privind reparaţiile curente la drumurile comunale neconforme cu condiţiile de contractare, în ceea ce privește cota de beneficiu și cheltuieli indirecte, ceea ce a generat un prejudiciu estimat în sumă totală de 3.000 lei. S-au efectuat cheltuieli de protocol în sumă de 1.000 lei fără a fi prevăzute în bugetul de cheltuieli și care exced cadrului legal referitor la cheltuielile care sunt permise a se efectua de către instituțiile publice care au calitatea de ordonatori principali de credite bugetare; au fost calculate accesorii în sumă de 112 lei. Pentru perioada ianuarie – mai 2013, s-a efectuat plata indemnizației cuvenită consilierilor locali, pentru un număr de 3 ședințe/lună înscrise în pontaj, deși conform evidenței prezenței acestora, condusă de secretarul localității, rezultă că au participat la un număr de 2 ședințe/lună (ședințe ordinare, extraordinare și pe comisii). În acest fel s-a decontat necuvenit suma totală de 8.000 lei, la care se adaugă accesorii în valoare de 1.000 lei. Cu privire la veniturile din chirii și concesiuni s-a constatat un caz în care contractul de închiriere a fost reziliat la cererea chiriașului, anterior datei de expirare a termenului de valabilitate, deși la momentul rezilierii exista un debit din chirie în sumă de 4.000 lei, pentru care ulterior rezilierii nu au fost luate măsurile legale privind recuperarea debitului. La finele lui 2013, nivelul debitului și penalităților stabilite prin contract totaliza suma de 9.000 lei. Dobânda aferentă ratelor de plată a împrumutului contractat cu MFP pentru plata arieratelor, eșalonate pe un termen de cinci ani, în sumă totală de 109.000 lei nu a fost înregistrată în evidența contabilă ca datorie către ministerul respectiv, iar valoarea dobânzii plătită în anul 2013 a fost înregistrată eronat. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea au fost: organizarea controlului intern prin parcurgerea tuturor etapelor legale de organizare și implementare; disponibilizarea unui autoturism în vederea încadrării în normativul prevăzut de legislația în vigoare; deschiderea de credite bugetare ordonatorului terțiar de credite, la nivelul tuturor cheltuielilor care privesc activitatea acestuia, fără a se mai efectua cheltuieli pentru ordonatorul terțiar, direct de către ordonatorul principal de credite; organizarea achiziției, recepției și consumului de bunuri și servicii la Școala Gimnazială Galicea, în conformitate cu prevederile legale; aplicarea tuturor procedurilor de executare silită a contribuabililor care înregistrează debite la bugetul local în conformitate cu prevederilre Codului de procedură fiscală; identificarea societăților care datorează taxa de branșament stabilită și încasarea contravalorii acesteia; încasarea debitului și a penalităților aferente redevenței datorate, în baza contractului de concesiune; determinarea întregii întinderi a prejudiciilor estimate, stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la nivelul actualizat la data încasării, după cum urmează: 8.000 lei reprezentând depășire consum normat de carburant, 3.000 lei reprezentând plăți nelegale eferente lucrărilor de reparații la drumurile comunale, 1.000 lei reprezentând plăți care exced cadrului legal referitor la cheltuielile care sunt permise a se efectua de către instituțiile publice, 9.000 lei reprezentând indemnizație de ședință pentru consilierii locali. Abaterile la care nu s-au formulat recomandări au fost remediate integral în timpul misiunii de audit.

(Petre Coman)

Foto: publipro.ro

One Response to Primarul din Galicea, Ion Năfliu, a produs într-un an o „gaură” bugetului local de 53.000 euro

  1. Giuga Bianca

    Era si timpul sa il verifice prea multe nereguli la primaria aia…

     

Reply to Giuga Bianca