Cuplul Frâncu-Ion Gigi Matei de la Primăria Râmnicului a fost prins „în ofsaid” de Curtea de Conturi

joi, 19 februarie 2015

 

O echipă de la Camera de Conturi Vâlcea efectuat anul trecut o acțiune de audit la sediul Primăriei Râmnicului vizând perioada anului 2013, atunci când primar era Emilian Frâncu şi viceprimar era actualul edil şef interimar Ion Gigi Matei. Potrivit raportului Camerei de Conturi, fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 a fost efectuată fără a se lua în calcul fondul de rezervă bugetară stabilit în limitele prevăzute de legea finanțelor publice locale. De asemenea, aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat nu s-a făcut cu respectarea standardelor de cost/elev, determinate pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare și domeniu. Nivelul provizioanelor constituite pentru hotărârile instanțelor rămase definitive, în anul 2013 nu a fost înregistrat în contabilitate și nu fost actualizat cu rata inflației la următorii ordonatori terțiari de credite: Grădinița cu program prelungit Ostroveni 1, pentru suma de 635.000 lei; Grădinița cu program prelungit Traian, pentru suma de 443.000 lei; Colegiul național de informatică Matei Basarab, cu suma de 856.000 lei; Școala gimnazială I.G. Duca, pentru suma de 1 milion de lei. S-au mai constatat următoarele abateri: neînregistrarea în contul 4672 „Creditori ai bugetului local” a sumelor datorate creditorilor (contribuabililor persoane fizice și juridice); neevedidențierea în contul de active fixe a întregii valori a activului „Alimentare cu apă cartier Goranu”, deoarece nu s-a efectuat recepția la finalizarea lucrărilor; înregistrarea eronată în evidența contabilă a terenurilor achiziționate prin expropiere pentru obiectivul „Bretele legătură pasaj Vladimirescu”, în contul de investiții în curs, și nu în contul de terenuri.

În cadrul Primăriei Râmnicului nu s-au implementat elementele componente ale Codul controlului intern cuprinzând standardele de management sau control intern, la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, și pentru activitatea de concesionare sau închiriere bunuri aparținând domeniului public și privat. Nu au fost stabilite și urmărite în vederea încasării de venituri cuvenite bugetului local în sumă de 10.000 lei, provenite din taxa de racorduri instituită prin hotărâre a consiliului local. Nu s-a stabilit şi încasat la termenul legal obligațiile fiscale aferente construcțiilor a căror autorizație de construire a încetat să mai fie valabilă. Nu s-a efectuat de către compartimentul fiscal verificarea realității datelor din declarațiile fiscale. Pentru două contracte de concesiune și 11 contracte de închiriere obligațiile de plată reprezentând redevență și chirii, inclusiv majorări și penalități de întârziere neachitate, în sumă totală de 581.000 lei, din care suma de 246.000 lei redevențe și chirii, respectiv suma de 335.000 lei majorări și penalități, înregistrate în evidența tehnic-operativă și contabilă, nu mai pot fi urmărite și încasate deoarece sunt prescrise potrivit legii.

Frâncu şi Ion Gigi Matei au plătit 62.000 lei pentru... lucrări neexecutate la trei străzi

Tot potrivit raportului Curţi de Conturi, Primăria Râmnicului a efectuat plăți ilegale de 62.000 lei pentru lucrări neexecutate aferente unor obiective de investiții, reprezentând asfaltări strada Berzei, Spicului și Liliacului. Tot Primăria Râmnicului a făcut înregistrarea de cheltuieli cu bunuri și servicii și a efectuat plăți fără bază legală, reprezentând bunuri în natură acordate personalului, dar a înregistrat pe cheltuieli și plata nelegală a unor sume reprezentând cheltuieli de protocol peste limitele prevăzute de actele normative în vigoare. La ordonatorul terțiar de credite Direcția Administrării Domeniului Public Vâlcea, pentru asfaltările de drumuri efectuate în regie proprie cu asfalt de la stația de asfalt Vlădești, s-a constatat includerea în prețul asfaltului în mod nejustificat a cotei de cheltuieli indirecte de 19%, față de cea din devizele ofertă de 14%.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea au fost: luarea măsurilor privind constituirea fondului de rezervă bugetară în limitele prevăzute de Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare; în vederea înlăturării abaterii constatate se recomandă conducerii entității sa dispună masuri cu privire la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar, ținând cont de costul standard per elev/preșcolar determinat pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu; luarea tuturor măsurilor necesare pentru recuperarea debitului estimat la suma de 10.000 lei și urmărirea încasării taxei de racordare și branșament de la furnizorii serviciilor respective; elaborarea procedurilor operaționale privind exercitarea activității de inspecție fiscală în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și monitorizarea corespunzătoare a acestei activități de către personalul de conducere cu atribuțiuni pe această linie; identificarea tuturor construcțiilor a căror autorizație a expirat în vederea întocmirii proceselor-verbale de recepţie finală sau prelungirii valabilității acestora, după caz, pentru înregistrarea în evidența fiscală și determinarea cu exactitate a impozitului pe clădiri aferent, regularizarea taxei de autorizație construire, acolo unde se impune, urmărirea și încasarea impozitului pe clădire aferent; luarea măsurilor privind o corectă fundamentare a structurii prețului pe metru pătrat de îmbrăcăminte asfaltică practicat la nivelul ordonatorului terţiar de credite - Direcția Administrării Domeniului Public - în vederea unei alocări judicioase a creditelor bugetare de către ordonatorul principal de credite pentru obiectivele care includ asemenea lucrări și evitarea producerii pe viitor a unor asemenea nereguli care au condus la denaturarea contului de execuție a bugetului local cu suma totală estimată de 181.000 lei, efectuarea regularizărilor care se impun între bugetul propriu al ordonatorului principal de credite și bugetul ordonatorului terțiar; verificarea stadiului fizic al lucrărilor efectuate și pentru celelalte obiective de investiții similare celor 3 străzi la care s-au constatat abateri în vederea stabilirii întregii întinderi a prejudiciului estimat în sumă totală de 62.000 lei reprezentând articole de deviz decontate dar neexecutate, stabilirea persoanelor răspunzătoare și recuperarea acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; luarea măsurilor pentru stabilirea întregii întinderi a prejudiciului adus bugetului local prin plata sumei de 130.000 lei reprezentând bunuri în natură acordate cu încălcarea prevederilor legale personalului din cadrul Primăriei Râmnicului, stabilirea persoanelor răspunzătoare și recuperarea acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare; stabilirea întregii întinderi a prejudiciului adus bugetului local prin plata sumei de 57.000 lei reprezentând cheltuieli de protocol, peste limitele prevăzute de actele normative în vigoare, stabilirea persoanelor răspunzătoare și recuperarea acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare; ordonatorul de credite va proceda la dispunerea măsurilor legale pentru determinarea creanțelor provenite din chirii și concesiuni și pentru stabilirea întinderii şi a modului de recuperare a creanțelor, iar în cazul imposibilității încasării acestora, luarea măsurilor prevăzute de dispozițiile legale, inclusiv stabilirea răspunderii ce revine personalului de specialitate din cadrul instituției; implementarea Codului controlului intern şi urmărirea implementării acestuia în cadrul entităţii și pentru compartimentul Contracte din cadrul Direcției Dezvoltare Locală, în concordanţă cu cerinţele normelor legale. Abaterile la care nu s-au formulat recomandări au fost remediate integral în timpul misiunii de audit.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe