întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2009

duminică, 12 iulie 2009

Întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2009

Obligaţia depunerii

Operatorii economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2009 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Completare şi depunere

Raportările contabile întocmite de persoanele juridice vor cuprinde următoarele formulare:
- Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cod 10;
- Contul de profit şi pierdere, cod 20;
- Date informative, cod 30.

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2009, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP, care este pus la dispoziţia operatorilor economici, gratuit, de unităţile teritoriale ale MFP. De asemenea, poate fi descărcat de la adresa www.anaf.mfinante.ro, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Datele de identificare (denumirea unităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, se vor completa, citeţ fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. Necompletarea corectă a acestor date de pe prima pagină conduce la imposibilitatea identificării unităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea  nu a fost depusă.

La rubrica cod CAEN se completează codul format din patru cifre (clase de activităţi), din Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. În cazul în care unitatea desfăşoară mai multe activităţi, se va trece codul activităţii preponderente, care defineşte profilul unităţii.
Persoanele juridice care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, vor verifica şi vor centraliza balanţele de verificare ale acestora şi vor întocmi raportările contabile la 30 iunie 2009.

Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2009 se vor completa în lei.

Societăţile comerciale care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate şi au sediu în străinătate, vor evalua în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută, din balanţele de verificare transmise de acestea, la cursul de schimb valutar din ultima zi a perioadei de raportare, şi le vor centraliza cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico-financiare desfăşurate în ţară.

Operatorii economici vor depune discheta cu raportările contabile la 30 iunie 2009, însoţită de raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă, semnate şi ştampilate, conform legii, precum şi de o copie de pe codul unic de înregistrare şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.

Operatorii economici pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată.

Important! Persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2009 nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2009, urmând să depună o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, la unităţile teritoriale ale MFP, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii:
- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
- adresa şi numărul de telefon;
- numărul de înregistrare la registrul comerţului;
- codul unic de înregistrare;
- capitalul social.

O declaraţie similară vor depune şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2009 de către operatorii economici se efectuează folosind planul de conturi general prevăzut la cap. IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Semnături autorizate

Raportările contabile la 30 iunie 2009 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, respectiv:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Termen de depunere

Raportările contabile la 30 iunie 2009, precum şi declaraţiile operatorilor economici care nu au desfăşurat activitate sau se află în curs de lichidare se vor depune până la data de 14 august 2009.

 Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi brokerii de asigurare/reasigurare, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, vor depune la unităţile teritoriale ale MFP raportări contabile la 30 iunie 2009 în formatul şi la termenele prevăzute în reglementările emise de Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Sancţiuni

Nedepunerea dischetelor şi a raportărilor contabile listate, semnate şi ştampilate, sau a declaraţiilor pe propria răspundere, după caz, pentru data de 30 iunie 2009 se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu amendă de la 500 la 1.500 lei.

La 30 iunie, 27.502 contribuabili vâlceni activi

La 30 iunie 2009, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea gestiona activitatea a 27.502 contribuabili autorizaţi, din care: 16.331 - persoane juridice şi 11.171 - fizice autorizate, cu 36 mai mulţi decât la finele anului precedent.

Faţă de situaţia existentă la 31 decembrie 2008, în semestrul I 2009, numărul persoanelor juridice a crescut cu 168, iar cel al persoanelor fizice a scăzut cu 132.

În structură, persoanele juridice cuprind: 22 operatori economici cu capital de stat; 31 societăţi comerciale cu capital mixt; 12.789 cu capital privat; 2.099 contribuabili înfiinţaţi în baza hotărârilor judecătoreşti (asociaţii, fundaţii, asociaţii de locatari şi proprietari, CAR-uri); 707 instituţii publice şi puncte de lucru ale acestora şi 683 alte forme de organizare, inclusiv puncte de lucru ale unor societăţi comerciale.

În categoria persoanele fizice intră: 1.204 întreprinderi familiale; 4.823 întreprinderi individuale; 1.835 profesii libere şi 3.309 alte activităţi (agenţi asigurare, vânzare, prestări servicii, proiectare, drepturi de autor etc.).

În ceea ce priveşte operatorii economici care şi-au suspendat temporar activitatea, în semestrul I 2009, numărul acestora a crescut de la 221, la 31 decembrie 2008, la 1.448, adică de 6,7 ori.

În luna iunie, Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru buget 4,8 milioane lei

9 cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate

În luna iunie a.c., personalul DGFP Vâlcea cu atribuţii de control a încheiat 240 acte de control, rezultatele concretizându-se în stabilirea unor venituri suplimentare pentru Bugetul General Consolidat al Statului în sumă totală de 4,8 milioane de lei, astfel: 4,5 mil.lei la persoane juridice şi 0,3 mil.lei la persoane fizice.

Pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumă totală de 2,9 mil.lei, DGFP Vâlcea a înaintat 9 cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

De asemenea, în cursul lunii iunie, inspectorii fiscali au soluţionat 21 de cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare de 1,4 mil.lei, fiind respinsă la rambursare suma totală de 0,2 mil.lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe