160 firme mijlocii şi mici vâlcene datornice - publicate pe Internet

duminică, 3 mai 2009

160 firme mijlocii şi mici vâlcene datornice - publicate pe Internet       

 
 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, în temeiul prevederilor Titlului I - Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante din Cartea I - Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei din Legea nr. 161/2003, a actualizat Lista societăţilor comerciale care înregistrau obligaţii restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj, precum şi cuantumul acestor obligaţii restante la 31 martie 2009 şi neachitate până la data publicării.
Cei interesaţi pot consulta lista pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la adresa http://anaf.mfinante.ro, categoria „Contribuabili”, subcategoria „Informaţii”.

I. La bugetul general consolidat au fost publicaţi 160 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau la 31 martie 2009 restanţe de 7,35 mil. lei.
La bugetul de stat au fost publicaţi 149 contribuabili mijlocii şi mici care aveau obligaţii restante de 4,42 mil. lei, care se află în următoarele situaţii:

- 138 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe ale bugetului de stat de 4,31 mil. lei;
- 11 au solicitat compensarea obligaţiilor restante la bugetul de stat pentru suma de 0,09 mil. lei.
Pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat au fost publicaţi 115 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau restanţe de 2,18 mil. lei, din care:

- 103 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe de 1,90 mil. lei;
- 12 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,28 mil. lei.
Obligaţiile la bugetul fondului asigurărilor de sănătate sunt de 0,67 mil. lei şi provin de la 114 contribuabili mijlocii şi mici, astfel:

- 101 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe în sumă de 0,60 mil. lei;
- 13 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,07 mil. lei.
Pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor de şomaj au fost publicaţi 110 contribuabili mici şi mijlocii care înregistrează obligaţii restante de 0,08 mil. lei, în structura:

- 99 se află în procedura de executare silită pentru obligaţii restante de 0,07 mil. lei;
- 11 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,01 mil. lei.

II. La 31 martie 2009, marii contribuabili preluaţi în administrare de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti (DGAMC), conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 343/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care au înregistrat restanţe, au fost publicaţi de DGAMC Bucureşti.

III. Nu au fost publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003: microîntreprinderile clasificate potrivit Legii nr. 346/2004, modificată; contribuabilii persoane juridice pentru care a fost declanşată procedura insolvenţei, reglementată de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi contribuabilii care au contestat debitele şi au exercitat căile de atac prevăzute de lege.

IV. Următoarea actualizare se va face până la 31 iulie 2009, pentru debitele restante la 30 iunie 2009, conform art. 13 din Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003.

Obligaţii declarative cu termen în luna mai 2009

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, în luna mai a.c., contribuabilii trebuie să depună documentele fiscale precizate mai jos, după caz, la unităţile fiscale de care aparţin.

Până la 10 mai 2009:
- Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010, se depune de către persoanele juridice;

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070, se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020, se depune de persoanele fizice neautorizat.

Până la 15 mai  2009:
- Declaraţia privind veniturile realizate, formular 200, se depune de către persoanele fizice care, în anul 2008, au realizat venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală); cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile; activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare; câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract;

- Declaraţia specială privind veniturile din străinătate, formular 201, se depune de persoanele fizice române cu domiciliul în România care în anul 2008 au realizat venituri din străinătate ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiţii, pensii, precum şi alte venituri aflate în străinătate;

- Declaraţia privind venitul estimat, formular 220, se depune de persoanele fizice autorizate care estimează pentru anul curent un venit diferit cu cel puţin 20% faţă de anul precedent sau au înregistrat pierderi;

- Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe norme de venit, formular 221, se depune de către persoanele fizice care în anul 2009  realizează venituri în bani şi/sau în natură provenind din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit;

- Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, formular 230, se depune de către persoanele fizice care în anul 2008  au realizat  venituri din salarii şi asimilate acestora şi optează pentru redirecţionarea a 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Până la 25 mai 2009:
- Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2009, formular 100;

- Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale aferente lunii aprilie 2009, formular 102;
- Declaraţie privind accizele, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii aprilie 2009, formular 103;
- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2009, formular 300;

- Decontul special de taxa pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, formular 301;

- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România - pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2009, formular 224.

Până la 30 mai 2009:
- Situaţiile financiare anuale aferente anului 2008 - societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, regii autonome, institute naţionale de cercetare-dezvoltare.

15 mai 2009, termen limită pentru Declaraţia privind veniturile realizate în anul 2008

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor că se apropie 15 mai 2009, termenul legal pentru depunerea formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate”.
 Întrucât, pentru restrângerea unor categorii de cheltuieli bugetare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a renunţat la sistemul de trimitere/primire a declaraţiilor prin poştă, în acest context, în documentarul de mai jos, prezentăm, în sinteză, principalele aspecte referitoare la obligaţia depunerii Declaraţiei 200.

Obligaţie
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2008 venituri în bani şi/sau în natură provenind din activităţile detaliate mai jos.

1. Activităţi independente:
- activităţi comerciale - fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente precum şi venituri cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente;

- profesii libere - exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;

- drepturi de proprietate intelectuală - brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ şi procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.
Declaraţia se depune de contribuabilii care au desfăşurat activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu a dat naştere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice sau între persoane fizice şi persoane juridice cu statut de microîntreprindere.

Declaraţia se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.
Atenţie! Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care în anul 2008 au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie 2008 şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.
Contribuabilii care au obţinut venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori depun o singură declaraţie.

2. Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal
Persoanele fizice care au obţinut venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declaraţia pentru fiecare sursă de venit.

3. Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real: venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi în solarii, special destinate acestor scopuri, şi/sau în sistem irigat, precum şi din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea.

Declaraţia se depune de contribuabilii care au desfăşurat activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
Important! Contribuabilii depun câte o declaraţie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul.

În cazul în care în raza teritorială a aceleiaşi localităţi se află mai multe terenuri, se va depune o singură declaraţie.
Persoanele fizice care au realizat venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

4. Câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare:
Declaraţia se depune de contribuabilii care în anul 2008 au realizat câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câştiguri/pierderi din tranzacţionarea titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, evidenţiază distinct, în declaraţie, câştigul net anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile, precum şi câştigul net anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv.

5. Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract
Declaraţia se depune de contribuabilii care în anul 2008 au realizat câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Declaraţia privind veniturile realizate se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.

Redirecţionarea a 2% din impozitul plătit către entităţi nonprofit
Contribuabilii care au obligaţia depunerii formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate” şi optează pentru virarea unei sume de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual pe fiecare sursă şi categorie de venit vor completa cartuşul III din formular.

Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit care nu au obligaţia de a depune formularul 200 “Declaraţie privind veniturile realizate” dar optează pentru virarea unei sume de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual pe fiecare sursă şi categorie de venit vor depune formularul 200 în care vor completa numai cartuşul III din formular.
Important! Contribuabilii care în anul 2008 au obţinut în exclusivitate venituri din salarii şi asimilate salariilor nu au obligaţia depunerii Declaraţiei 200.

De asemenea, reamintim contribuabililor care au realizat în anul 2008 numai venituri din salarii şi asimilate salariilor că pot opta pentru virarea unei sume de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil prin depunerea formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13 aprobat prin OMEF nr. 2371/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878/2007.

Procurarea şi depunerea declaraţiei de venit
Pentru procurarea formularelor declaraţiilor de venit aferente anului fiscal 2008, contribuabilii au două posibilităţi: fie descărcarea de pe site-ul ANAF, prin accesarea adresei www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Toate formularele, cu explicaţii, fie prezentarea la sediul administraţiei fiscale de care aparţin.

După completare, formularele se depun la registratura administraţiei fiscale unde contribuabilii au domiciliul sau se transmit prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili.

Termen de depunere
Termenul legal pentru depunerea formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate” este 15 mai 2009.

Sancţiuni
Nedepunerea în termenul legal a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 lei.

Întâlnire de informare pe tema prevenirii şi controlul cazurilor de gripă umană cu tulpina de origine porcină

În cadrul programului de măsuri iniţiate de Instituţia Prefectului - Judeţul Vâlcea pentru prevenirea şi controlul apariţiei cazurilor de gripă umană cu tulpina de origine porcină, joi, 30 aprilie, la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea a avut loc o întâlnire de informare a salariaţilor cu dr. Murăruş Maria, director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea.

Cu această ocazie, au fost prezentate informaţii referitoare la cazurile de gripă cu virus de origine porcină şi s-au făcut recomandări privind măsurile de prevenire şi intervenţie în caz de suspiciune de gripă.

„În contextul măsurilor stabilite de Colegiul Prefectural pentru prevenirea şi controlul apariţiei cazurilor de gripă umană cu tulpina de origine porcină, pe lângă această întâlnire, am adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor Comunicatul Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, Serviciul  Supravegherea şi Controlul Bolilor Transmisibile, pentru a acţiona în consecinţă”, a precizat ec. Gheorghe Gogîrnoiu, directorul executiv al instituţiei.

Specializare în domeniul tehnologiei informaţiei

Luni, 4 mai, la Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, în organizarea Ministerul Finanţelor Publice, prin Garda Financiară - Comisariatul General, se deschide un curs de specializare privind implementarea unei aplicaţii informatice pentru gestionarea unitară, standardizată, a activităţii desfăşurate de Garda Financiară la nivel naţional.

În două serii, a câte trei zile, la Călimăneşti, comisari din judeţele Argeş, Gorj, Olt, Sibiu şi Vâlcea vor deprinde abilităţile tehnice pentru utilizarea aplicaţiei.

Lectorul cursului va fi domnul Dumitru Radu, expert al Ministerului Finanţelor Publice, Garda Financiară - Comisariatul General.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe