Modificări şi completări ale Codului de Procedură Fiscală (IV)

luni, 11 septembrie 2006

Modificări şi completări ale Codului de Procedură Fiscală (IV)

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 675 din 7 august 2006, au fost făcute modificări şi completări Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.
Având în vedere importanţa şi aria de interes a contribuabililor şi faptul că prevederile Ordonanţei, cu excepţii pe care le vom preciza, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, în contextul acodării asistenţei contribuabililor, prezentăm noutăţile aduse de OG nr. 35/2006 într-o serie de articole pe această temă.
Art. 1747 Titlul executoriu
(1) Titlul transmis de autoritatea solicitantă anexat la cererea de recuperare reprezintă titlu executoriu în conformitate cu dispoziţiile art. 137 alin. (2). În condiţiile în care titlul executoriu anexat la cererea de recuperare nu conţine elementele unui titlu executoriu necesar pentru recuperarea, potrivit prezentului cod, a creanţelor fiscale, autoritatea competentă din România va aplica în mod corespunzător prevederile art. 137 alin. (1).
(2) În termen de trei luni de la data primirii cererii, autoritatea prevăzută la art. 1743 va finaliza formalităţile de emitere şi transmitere a titlului executoriu. În cazul depăşirii termenului de trei luni, autoritatea competentă din România informează autoritatea solicitantă asupra motivelor care au determinat depăşirea, în cel mai scurt timp şi, în orice caz, în termen de şapte zile de la expirarea celor trei luni.
(3) Recuperarea creanţei se face în moneda naţională a României. Întregul cuantum al creanţei recuperate se transferă, în moneda naţională a României, autorităţii solicitante în luna următoare datei la care s-a realizat recuperarea.
(4) Pentru creanţa înscrisă în titlul executoriu, debitorul datorează majorări de întarziere, începând cu ziua următoare datei comunicării titlului executoriu către debitor şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Dispoziţiile prezentului cod privind stabilirea şi calculul majorărilor de întârziere sunt aplicabile în mod corespunzător. Majorările de întârziere recuperate de autoritatea competentă din România se transferă autorităţii solicitante, în condiţiile alin. (3).
(5) Autoritatea prevăzută la art. 1743 informează în cel mai scurt timp autoritatea solicitantă despre cursul dat cererii de recuperare, astfel:
a) în cazul în care, în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, nu este posibilă recuperarea integrală sau parţială a creanţei sau ducerea la îndeplinire a unor măsuri asigurătorii în termene rezonabile, autoritatea competentă din România informează autoritatea solicitantă, indicând motivele care au determinat această situaţie.
b) cel târziu la expirarea fiecărei perioade de şase luni de la data confirmării de primire a cererii, autoritatea prevăzută la art. 1743 informează autoritatea solicitantă asupra situaţiei sau rezultatului procedurii de recuperare sau de ducere la îndeplinire a unor măsuri asigurătorii.
Art. 1748 Modificarea ulterioară a creanţei
(1) În situaţia în care autoritatea competentă din România este informată de autoritatea solicitantă asupra modificării în minus a cuantumului creanţei a cărei recuperare s-a solicitat, aceasta va continua acţiunea pe care a întreprins-o pentru recuperare sau pentru ducerea la îndeplinire a unor măsuri asigurătorii, cu limitarea acţiunii la suma rămasă de recuperat. Dacă, în momentul în care este informată asupra reducerii valorii creanţei, autoritatea din România a recuperat deja o sumă care depăşeşte valoarea rămasă de perceput, fără să fi iniţiat procedura de transfer catre autoritatea solicitantă, autoritatea competentă prevăzută la art.1743 restituie suma percepută în plus persoanei îndreptăţite, potrivit legii.
(2) Dacă autoritatea solicitantă informează asupra modificării în plus a cuantumului creanţei, prin transmiterea unei cereri suplimentare de recuperare sau de ducere la îndeplinire a unor măsuri asigurătorii, autoritatea competentă din România va soluţiona cererea suplimentară, în măsura în care este posibil, impreună cu cererea iniţială. În situaţia în care, ţinând seama de stadiul de realizare a procedurii în curs, cererea suplimentară nu poate fi conexată cu cererea iniţială, autoritatea competentă din România va da curs cererii suplimentare numai dacă aceasta are ca obiect o creanţă în valoare egală sau mai mare decât valoarea prevăzută la art. 17425.
Art. 1749 Posibilitatea de a refuza acordarea asistenţei
(1) Autoritatea competentă din România nu este obligată:
a) să acorde asistenţă la recuperare, ori de câte ori executarea silită ar implica venituri şi bunuri care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt exceptate de la executare silită;
b) să acorde asistenţa prevăzută în articolele 1744-1748, în cazul în care cererea iniţială formulată pentru furnizare de informaţii, pentru comunicare sau pentru recuperare vizează creanţe pentru care perioada dintre momentul în care titlul executoriu care permite recuperarea este emis în conformitate cu dispoziţiile legale, reglementările sau practicile administrative în vigoare în statul membru în care îşi are sediul autoritatea solicitantă şi data cererii depăşeşte cinci ani. Cu toate acestea, în cazul în care creanţa sau titlul fac obiectul unei contestaţii, termenul începe să curgă din momentul în care statul solicitant stabileşte că acestea nu mai pot fi contestate.
(2) Autoritatea competentă din România informează autoritatea solicitantă în legătură cu motivele refuzului de a nu acorda asistenţă. Refuzul motivat este de asemenea comunicat Comisiei Europene.
Art. 17410 Confidenţialitatea asupra documentelor şi informaţiilor primite
Documentele şi informaţiile comunicate autorităţii competente din România pentru punerea în aplicare a prezentului capitol nu pot fi comunicate de către aceasta decât:
a) persoanei fizice sau juridice vizate de cererea de asistenţă;
b) persoanelor şi autorităţilor însărcinate cu recuperarea creanţelor, numai în scopul recuperării;
c) autorităţilor judiciare sesizate în legătură cu cazurile referitoare la recuperarea creanţelor.
Art. 17411 Cheltuielile privind asistenţa
(1) Cheltuielile pentru acordarea, în România, a asistenţei privind furnizarea de informaţii sau comunicarea prevăzute de prezenta secţiune se suportă de autoritatea competentă din România.
(2) Cheltuielile efectuate de autoritatea competentă din România ca urmare a primirii unei cereri de recuperare a creanţei sau de măsuri asigurătorii sunt în sarcina debitorului. Dispoziţiile art. 165 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.
Secţiunea a 3-a
Asistenţa pentru recuperarea într-un stat membru a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise în România
Art. 17412 Solicitarea de informaţii
(1) În vederea recuperării într-un alt stat membru a unei creanţe stabilite printr-un titlu de creanţă emis în România, autorităţile competente prevăzute la art.1743 vor solicita, în legătură cu o persoană fizică sau juridică dintr-un alt stat membru, orice informaţii utile pentru recuperarea acestei creanţe, de la autoritatea competentă a statului membru, denumită în prezenta secţiune autoritate solicitată. Solicitarea priveşte atat debitorul, cat şi orice altă persoană din acel stat membru, care este obligată la plata creanţei potrivit prezentului cod sau care deţine bunuri aparţinând debitorului sau persoanei obligate la plată.
(2) În cererea de informaţii se indică numele, adresa şi orice altă informaţie utilă identificării persoanelor prevăzute la alin. (1), deţinută de autoritatea competentă din România, precum şi tipul de creanţă şi valoarea creanţei pentru care se formulează cererea.
(3) Cererea de informaţii va conţine, pe lângă elementele prevăzute la alin. (2), semnătura persoanei imputernicite, precum şi ştampila autorităţii emitente.
(4) În măsura în care acest lucru este posibil, cererea va fi transmisă prin mijloace electronice, caz în care nu mai sunt necesare semnătura şi ştampila prevăzute la alin.(3). Cu toate acestea în toate cazurile în care cererea se transmite prin mijloace electronice, aceasta va fi redactată obligatoriu şi în scris în condiţiile prevăzute la alin.(3).
(5) Autoritatea competentă din România poate sa retragă în orice moment cererea de informaţii pe care a transmis-o autorităţii solicitate. Decizia de retragere se comunică în scris autorităţii solicitate.
(6) Dacă autoritatea competentă din România a adresat unei alte autorităţi o cerere de informaţii similară, va menţiona în cererea întocmită în condiţiile prezentului articol şi numele acestei din urmă autorităţi.
(7) Ţinând seama de informaţiile primite de la autoritatea solicitată, autoritatea competentă din România ii poate cere acesteia să continue cercetările. Cererea se face în scris, în termen de două luni de la data comunicării rezultatelor cercetărilor efectuate de autoritatea solicitată.
Art. 17413 Comunicarea actelor emise în România
(1) În scopul recuperării unei creanţe precum şi în scopul comunicării oricărui act emis în România privind o creanţă dintre cele prevăzute la art. 1742, inclusiv a deciziilor judiciare, în legătură cu o persoană fizică sau juridică căreia, potrivit legii, trebuie să i se comunice aceste acte, autoritatea prevăzută la art. 1743 va transmite autorităţii solicitate o cerere de comunicare, însoţită de documentele pentru a căror comunicare se solicită asistenţă. Cererea şi documentele anexate se transmit în dublu exemplar.
(2) Cererea va cuprinde numele, adresa şi orice altă informaţie utilă identificării destinatarului deţinută de autoritatea competentă din România, natura şi obiectul actului sau deciziei care urmează să fie comunicată şi, dacă este cazul, numele şi adresa debitorului şi creanţa menţionată în act sau decizie, precum şi alte informaţii utile.
(3) În cerere se va face trimitere la prevederile legale în vigoare privind procedura de contestare a creanţei sau de recuperare a acesteia, ori de câte ori actul administrativ comunicat nu conţine acest lucru.
(4) Cererea de comunicare va conţine, pe lângă elementele prevăzute la alin. (2), semnătura persoanelor imputernicite de autoritatea competentă din România, precum şi ştampila acestei autorităţi.
(5) În situaţia în care autoritatea solicitată cere autorităţii competente din România informaţii suplimentare, aceasta va comunica toate informaţiile suplimentare pe care le deţine, sau pe care le poate obţine potrivit legii.
Art. 17414 Recuperarea creanţelor stabilite în România         
(1) Pentru recuperarea într-un alt stat membru a unei creanţe stabilite în România, autoritatea competentă prevăzută la art. 1743 adresează autorităţii solicitate o cerere de recuperare sau de ducere la îndeplinire a unor măsuri asigurătorii, însoţită de un exemplar original sau o copie certificată conformă a titlului care permite executarea, emis în România şi, după caz, de exemplarul original sau o copie certificată conformă a altor documente necesare pentru recuperare sau privind instituirea măsurilor asigurătorii.
(2) Autoritatea prevăzută la art. 1743 nu poate formula o cerere de recuperare decât dacă:
a)creanţa sau titlul executoriu nu sunt contestate în România, cu excepţia cazurilor în care se aplică prevederile art. 17420;
b) a realizat, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în România, procedurile de recuperare în temeiul titlului executoriu, iar măsurile luate nu au condus la plata integrală a creanţei.
(3) Cererea de recuperare sau de măsuri asigurătorii indică:
a) numele, adresa şi orice alte informaţii utile pentru identificarea persoanei în cauză şi/sau orice terţe persoane care deţin bunurile acesteia;
b) numele, adresa şi orice alte informaţii utile privind autoritatea competentă din România;
c) titlul care permite executarea creanţei, emis în România, potrivit legii;
d) natura şi cuantumul creanţei, cu indicarea separată, a creanţei principale, majorărilor de întârziere, dobânzilor şi celorlalte penalităţi, amenzi şi cheltuieli datorate, după caz. Cuantumul creanţei va fi indicat atât în moneda naţională a României, cât şi în moneda naţională a autorităţii solicitate, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil în ziua semnării cererii;
e) data la care titlul a fost comunicat destinatarului de către autoritatea din România şi/sau de autoritatea solicitată;
f) data de la care şi perioada în cursul căreia este posibilă executarea, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare din România;
g) orice alte informaţii utile.
(4) Cererea de recuperare sau de măsuri asigurătorii conţine, de asemenea, o declaraţie a autorităţii competente din România prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alineatul (2), precum şi semnătura persoanelor imputernicite de autoritatea competentă şi ştampila acestei autorităţi.
(5) În situaţia în care autoritatea solicitată cere autorităţii competente din România să completeze cererea de recuperare sau de măsuri asigurătorii cu informaţii suplimentare, aceasta va comunica autorităţii solicitate imediat ce le obţine orice informaţii utile în legătură cu obiectul cererii de recuperare.
(6) Cererea de recuperare sau de măsuri asigurătorii poate privi oricare dintre persoanele prevăzute la art. 17412  alin. (1).

- Continuare într-un număr viitor -

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe