DECLARAREA CONTRIBUABILILOR INACTIVI

luni, 28 august 2006

DECLARAREA CONTRIBUABILILOR INACTIVI

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că ministrului Finanţelor Publice a emis Ordinul nr. 575/21 iulie 2006, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 16 august 2006.
În aticolul de mai jos prezentăm în sinteză conţinutul noului act normativ.
            Contribuabilii vor fi declaraţi inactivi dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
- se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
            - organele fiscale au constatat că nu funcţionează la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.
            Pe perioada în care este declarat inactiv contribuabilului îi sunt aplicabile procedurile de administrare fiscală referitoare la gestiunea, controlul şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.
            Prin excepţie de la prevederile de mai sus, contribuabilii incluşi în Lista contribuabililor declaraţi inactivi nu vor fi supuşi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea declaraţiilor.
            De la data declarării ca inactiv contribuabilul nu mai are dreptul de a utiliza facturi, facturi fiscale, alte documente sau formulare tipizate cu regim special.
            Pe perioada stării de inactivitate toate procedurile de avizare, autorizare, certificare, licenţiere sau alte proceduri similare, cât şi orice operaţiune şi procedură vamală cu privire la contribuabilul inactiv şi la activităţile acestuia, precum şi oricare dintre avizele, autorizaţiile, licenţele, acordurile şi orice alte acte în baza cărora contribuabilii inactivi sunt autorizaţi să funcţioneze sau să desfăşoare diverse activităţi economice se suspendă de drept.
            Starea de inactivitate încetează dacă se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti, de la data la care aceasta rămâne irevocabilă.
            Constatarea încetării motivelor pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv se va face de organele de inspecţie fiscală competente, în baza cererii de reactivare, depusă de reprezentantul legal al contribuabilului declarat inactiv.
            Contribuabilii declaraţi inactivi vor fi înscrişi în Lista contribuabililor declaraţi inactivi, iar contribuabilii cărora le încetează starea de inactivitate vor fi cuprinşi în Lista contribuabililor reactivaţi.
            Listele menţionate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site/ul Minisdterului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinanţe.ro, secţiunea “Informaţii contribuabili”.
            Lista contribuabililor declaraţi inactivi şi Lista contribuabililor reactivaţi vor fi actualizate, de regulă, lunar.
 
PROCEDURA DE MODIFICARE A CODULUI DE ÎNRESGISTRARE FISCALĂ ÎN SCOPURI DE TVA

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 16 august 2006, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 901/2006 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA şi a modelului şi conţinutului formularelor “Notificare” şi “Certificat de înregistrare în scopuri de TVA”.
În articolul de ma jos prezentăm prevederile noului act normativ.
Modificarea codului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA
            Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea aduce la cunoştinţa contribuabililor că, începând cu 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanelor juridice impozabile de către organul fiscal competent va avea prefixul “RO”, conform ISO Internaţional Standard 3166 - alpha 2, urmat de codul de identificare fiscală.
            Evidenţa persoanelor juridice impozabile înregistrate în scopuri de TVA se organizează electronic, distinct, ca secţiune în cadrul registrului contribuabililor înregistraţi în scopuri de TVA, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
            Data luării în evidenţă ca persoană juridică impozabilă în scopuri de TVA va rămâne neschimbată ori de câte ori plătitorul îşi schimbă certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, ca urmare a unor modificări ce ţin de denumire sau de sediul social, cu excepţia situaţiei când este scos din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.
           
Persoanele juridice care au fost înregistrate ca plătitori de TVA până la 1 noiembrie 2006
            Toate persoanele juridice plătitoare de TVA înregistrate în evidenţele fiscale până la 1 noiembrie 2006 vor fi înregistrate, din oficiu, de către organele fiscale competente, în evidenţa persoanelor juridice impozabile înregistrate în scopuri de TVA şi li se va elibera certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
            Procedura de înregistrare şi emitere a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA nu se aplică contribuabililor înscrişi în evidenţa specială sau declaraţi contribuabili inactivi.
            Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se comunică persoanelor juridice înregistrate în scopuri de TVA, prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată de confirmare de primire sau prin celelalte metode de comunicare prevăzute de lege.
           
Persoanele juridice care au fost înregistrate ca plătitori de TVA până la 1 noiembrie 2006 pentru contribuabilii înscrişi în evidenţa specială sau declaraţi inactivi
            Pentru contribuabilii plătitori de TVA înscrişi în evidenţa specială, organul competent va solicita prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea unei notificări.
            Notificarea se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei juridice înregistrate ca plătitor de TVA, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.
            Dacă după 1 noiembrie 2006 persoana juridică înregistrată ca plătitor de TVA va fi scoasă din evidenţa specială ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de ieşire din această evidenţă, organul fiscal competent va aplica procedura prevăzută pentru persoanele juridice care au fost înregistrate ca plătitori de TVA până la 1 noiembrie 2006.
           
Înregistrarea ca plătitor de TVA în perioada 1 noiembrie 2006 - 31 decembrie 2006
            Înregistrarea ca plătitor de TVA se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare la data solicitării înregistrării.
            Pentru persoanele juridice plătitoare de TVA care nu au calitatea de comerciant, odată cu procedura aplicabilă potrivit prevederilor legale în vigoare, se va aplica şi procedura de înregistrare ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, caz în care certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se va înmâna contribuabilului, concomitent cu certificatul de înregistrare fiscală.
            Pentru persoanele juridice plătitoare de TVA care au calitatea de comerciant se aplică procedura de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri deTVA pentru persoanele juridice care au fost înregistrate ca plătitori de TVA până la 1 noiembrie 2006.
            Persoanele juridice înregistrate potrivit prezentei proceduri au obligaţia ca, începând cu 1 ianuarie 2007, să înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe alte documente emise.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe