Multiple nereguli și abateri financiare descoperite de Curtea de Conturi la primarul liberal din Bălcesti, Constantin Aleca!

marți, 4 iunie 2024

 

Ca urmare a auditului efectuat de Curtea de Conturi asupra situaţiilor financiare consolidate raportate de către Primăria Bălceşti (edil este liberalul Constantin Aleca) pentru anul 2022, au fost constatate deficienţe cu influenţe semnificative. Datoriile curente înregistrate în evidenţa contabilă şi raportate în situaţiile financiare nu reflectă realitatea întrucât nu a fost înregistrată în evidenţa contabilă, în perioada la care se referă, obligaţia de plată în suma de 400.482 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor facturate şi executate în cadrul obiectivului de investiţii „Construcţie pod şi punte pietonaiă peste pârâul Pesceana, în zona Ulicioiu, oraş Bălceşti, judeţul Vâlcea”, finanţat de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locală (PNDL). Efectul acestei abateri a constat în neraportarea în situaţiile financiare a unor datorii curente în sumă de 400.482 lei.

Primăria Bălceşti nu a respectat în totalitate prevederile legale cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniului şi nu a înregistrat în evidenţa contabilă unele active necurente, fapt ce a condus la raportarea prin situaţiile financiare încheiate la data de 31.12.2022 a unor active necurente mai mici cu 2,2 milioane de lei faţă de valoarea reală.

Primăra Bălceşti a menţinut nejustificat în evidenţa contabilă datorii, necurente în valoare totală de 806.350 lei reprezentând vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare, deşi la data de 31.12.2022 nu existau participaţii pentru care să se înregistreze vărsăminte neefectuate. Această abatere a condus la raportarea prin situaţiile financiare încheiate la 31.12.2022 a unor datorii necurerite mai mari cu 806.350 lei. Menţinerea nejustificată în contul 231 „Active fixe corporale în curs de execuţie” a sumei de 4.309.878 lei reprezentând obiective de investiţii finalizate şi recepţionate, având influenţă asupra cheltuielilor raportate în contul de rezultat patrimonial. Stabilirea şi plata eronată în anul 2022 a drepturilor salariate acordate personalului contractual încadrat în funcţia de asiştent personal al persoanei cu grad grav de handicap, situaţie ce a condus la efectuarea unor plăţi nelegale în sumă de 30.101 lei potrivit eşantionului verificat, la care se adaugă accesorii în sumă de 3.018 lei.

Primăria Bălcești nu a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu a urmărit spre încasare a unor creanţe bugetare în sumă ţotală de 12.371 lei stabilite in baza unor titluri executorii respectiv hotărâri ale instanţei de judecată. Nerestituirea în anul 2022 la bugetul de stat a sumei de 160.692 lei, rămasă neutilizata după finalizarea şi recepţionarea lucrărilor de investiţii pentru care s-au alocat sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului. Primăria Bălceşti a acordat sprijin în sumă totală de 71.232 lei unei unităţi de cult religios în condiţiile în care suma respectivă era finanţata integral din bugetul de stat, fără luarea masurilor de recuperare a avansului după ce aceasta sumă a fost încasată.

Primăria Bălceşti a efectuat plăţi nejustificate, în sumă totală de 8.388 lei către Serviciul de Utilităţi Publice Bălceşti pentru prestarea unor servicii demăturatstradal şi întreţinerea spaţiilor verzi pe suprafețe mai mari decât cele reale. Pentru prejudiciul în sumă de 8.3881ei au fost calculate accesorii până la data de 23.06.2023 în sumă totală de 831 lei. Liceul Tehnologic Petrache Poenaru Bălceşti a efectuat în anul 2022 plăţi nejustificate în suma totală de 1.074,83 lei pentru plata unei amenzi precum şi pentru penalităţi pentru achitarea cu întârziere a facturilor emise de furnizorii de utilităţi (gaz şi servicii de telefonie mobila) fără a fi efectuată o analiză a cauzelor şi împrejurărilor în care faptele s-au produs şi fără a să fie dispuse măsuri pentru recuperarea acestor sume de la persoanele răspunzătoare. Au fost identificate aspecte care nu influenţează în mod direct situaţiile financiare, dar sunt relevante prin natură întrucât reprezintă incidente legate de conformitate identificate în timpul auditului. Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin nerespectarea în totalitate a prevederilor legale nefiind inventariate în totalitate elementele de activ, datorii şi capitaluri proprii.

Primăria Bălceşti nu a monitorizat modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale de către operatorul autorizat al serviciului public de salubrizare în conformitate cu prevederile contractuale. Au fost identificate probleme privind proiectarea şi implementarea controlului intern: neelaborarea unor proceduri standard de control intern şi politic contabile pentru întocmirea situaţiilor financiare consolidate, iar activităţile de control intem relevante în acest scop nu au funcţionat eficient şi nu au prevenit existenţa unor denaturări fn şiiuaţiite financiare; neelaborarea unei proceduri operaţionale pentru activitatea, de verificare ă casieriei; controalele interne de verificare a numerarului din casierie efectuate în anul 2022 sunt neconforme cu normele metodologice de efectuare a verificării casieriei; lipsa unei monitorizări privind respectarea Regulamentului operaţiunilor de casa (nu a fost efectuată nicio verificare internă a plăţilor efectuate cu numerar reprezentând achitarea ajutoarelor sociale acordate în anul 2022 pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi supliment pentru eriergte, în sensul că pentru anumiţi beneficiari de ajutor, la semnătura de primire a drepturilor, pe ştatele de plată a fost identificata semnătura casierului entităţii, neexisţând o împuternicire în acest sens); neelaborarea unei proceduri operaţionale privind aprobarea bugetului de veniţuri şi cheltuieli (nefuncţionarea adecvată a controlului intern în procesul bugetar prin neaprobareă de către Consiliul Local a listei obiectivelor de investiţii, ca anexă la proiectul de buget pe anul 2022, a sumelor alocate cultelor religioase pentru fiecare unitate de cult şi neaprobarea distinctă a cuantumului şi numărului burselor acordate elevilor), etc.

(Nicu Trandafir)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe