|sâmbătă, septembrie 24, 2022
  • Follow Us!

Primarul din Berbești, Milorad Cumpănășoiu, a pus ILEGAL un „copil de mingi” în fruntea SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL 

milorad_cumpanasoiu2

 

Pentru a nu bate la ochi, „edilul” orașului Berbești, Milorad Cumpănășoiu, l-a pus pe viceprimar să întocmească rapoartele de specialitate pentru proiectul de hotărâre de Consiliu Local privind numirea „copilului de mingi” în fruntea SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL, lucru ce s-a și întâmplat în vara acestui an. Ionuț Călin, directorul SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL, in varsta de 28 de ani, a venit în Berbești… după fata unui consilier local PER.

Numirea de către CL Berbești a lui Ionuț Călin este de la un capăt la altul ilegală, deoarece din cele 8 voturi favorabile de la PNL și PER, unul (Costel Chelcea) era în afara legii, întrucât… era condamnat penal. Tot Consiliul Local a mai decis numirea lui Ionuţ Călin în funcţia de administrator al SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL, pe o durată de 2 ani, cu o remuneraţie lunară brută de 6.500 lei. A fost mandatat… Sorinel Mateescu, viceprimarul Oraşului Berbeşti, judeţul Vâlcea, să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Oraşului Berbeşti, în calitate de asociat unic al SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL, modificarea actului constitutiv al acestei societăţi în conformitate cu prevederile art.2 al hotărârii şi contractului de mandat cu administratorul Ionuţ Călin, precum şi să îndeplinească formalităţile legale de înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

 

Problemele grave persistă din 2020 la SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL

 

Curtea de Conturi a verificat la SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al UAT de către SC cu capital integral sau majoritar al UAT pe anul 2020. Astfel, au fost identificate erori de înregistrare în contabilitate, referitoare la: neevidențierea pierderii contabile aferentă exercițiilor financiare precedente, neacoperită din profit la data de 31.12.2020; neînregistrarea în conturile de evidență în afara bilanțului, a valorii bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Primăriei Berbești, pentru care a fost acordat societății dreptul exclusiv de exploatare în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. Nerespectarea principiul contabilităţii de angajamente, nefiind înregistrate în contabilitate în perioada realizării lor și nefiind raportate în situațiile financiare aferente anului 2020, venituri din prestări servicii în valoare de 8 mii lei, la care se adaugă TVA în sumă de 2 mii lei. Situațiile financiare întocmite pentru exercițiile financiare încheiate, nu au fost supuse auditului statutar, conform prevederilor legale privind guvernanța corporativă.

La nivelul SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL nu a fost organizată activitatea de control financiar de gestiune. Nu s-au aplicat prevederile OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv autoritatea publică tutelară nu a organizat și constituit organismul decizional și organul de administrare al societății (Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și selecția și numirea directorului societății). Prin contractul de mandat al fostului administrator nu s-a stabilit un mod de calcul cuantificabil al gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanță. Sistemul de control intern nu a fost proiectat conform cerințelor Codului controlului intern managerial, nu a fost implementat și nu a funcționat în conformitate cu prevederile legale.

SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL nu a procedat la restituirea sumei de 40 mii lei, către Primăria Berbești, reprezentând contravaloarea unor active, casate și vândute, care nu erau în proprietatea acesteia. Operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu s-a efectuat cu respectarea, în totalitate, a prevederilor legale, și anume nu au fost inventariate bunurile aparținând Primăriei Berbești aflate în exploatarea societății, constând în activele fixe care compun rețelele de apă si canalizare. SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL nu a achitat obligațiile, către Primăria Berbești, în sumă totală de 9 mii lei reprezentând chirie și redevență.

Leave a Response